Skatteregler for fond i 2024

Her finner du skattereglene som gjelder for verdipapirfond og spareforsikringsprodukter.

 

Fond på aksjesparekonto

På aksjesparekonto kan du kjøpe og selge aksjefondene dine uten å betale skatt av avkastningen underveis. Skatt betaler du først den dagen du tar gevinsten ut av kontoen. Hvis du selger med tap, får du fradrag.

Gevinstbeskatning

Ved uttak av skattepliktig gevinst på aksjesparekonto, beskattes denne med 37,84 prosent (i 2024). 

Skjermingsfradrag reduserer gevinstbeskatningen

Som for vanlig sparing i aksjer og aksjefond, opparbeider du deg skjermingsfradrag for hvert av årene du har hatt aksjefond på aksjesparekonto. Skjermingsfradraget bidrar til at deler av avkastningen blir skattefri.

Skjermingsgrunnlaget er innskuddet på aksjesparekontoen. I motsetning til vanlig sparing i aksjer og aksjefond, der skjermingsfradraget følger den enkelte aksje eller aksjefond, vil skjermingsfradraget på en aksjesparekonto bli samordnet på tvers av ulike verdipapirer innenfor kontoen. Slik blir fradraget bedre utnyttet. Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret.

Formuesskatt – du får rabatt i aksjemarkedet

Du får verdsettelsesrabatt ved beregning. Kun 80 prosent av verdiene i aksjefondene dine blir lagt til grunn for formuesskatten (i 2024). 

Sjekk tallene i skattemeldingen

Vi sørger for automatisk skatterapportering i skattemeldingen, men du bør uansett sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer med informasjonen du finner på dine innloggede sider.

Fond på investorkonto

På investorkonto må du betale skatt når du selger eller bytter fond. Hvis du selger med tap, får du fradrag.

Gevinstbeskatning av aksjefond 

Aksjefond er fond med mer enn 80 prosent aksjer. Når du selger aksjefond med gevinst, blir denne beskattet som aksjeinntekt med 37,84 prosent (i 2024).

Gevinstbeskatning av rentefond 

Rentefond er fond med mindre enn 20 prosent aksjer. Inntekter fra rentefond blir beskattet som andre renteinntekter – som for eksempel renter på bankinnskudd. Skattesatsen er 22 prosent (i 2024). Du må også betale skatt dersom rentefondet deler ut renteinntekter. Utdeling fra rentefond skjer normalt hvert år.

Gevinstbeskatning av kombinasjonsfond 

Kombinasjonsfond er fond med mellom 20 og 80 prosent aksjer. Når du selger kombinasjonsfond, blir et gjennomsnitt av aksjeandelen i kjøpsåret og salgsåret lagt til grunn. Du må betale skatt av gevinst som blir forholdsmessig fordelt i en aksje- og rentedel, med satser tilsvarende henholdsvis aksjeinntekt (37,84 prosent) og renteinntekt (22 prosent) i 2024.

Skjermingsfradrag reduserer gevinstbeskatningen

Når du selger andeler i et aksje- eller kombinasjonsfond, får du et såkalt skjermingsfradrag for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

Når du tar ut penger fra investorkonto, vil skjermingen dermed bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri. Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret.

Formuesskatt – du får rabatt i aksjemarkedet

Eier du fond, inngår disse i grunnlaget for formuesskatt. Aksjedelen i fond blir verdsatt med rabatt på 20 prosent av markedsverdien 1. januar i ligningsåret. Er aksjedelen over 80 prosent blir fondet verdsatt til 80 prosent av andelsverdien i likninga. Dersom aksjedelen er under 20 prosent gis det ingen verdsettelsesrabatt.

Sjekk tallene i skattemeldingen

Vi sørger for automatisk skatterapportering i skattemeldingen, men du bør uansett sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer med informasjonen du finner på dine innloggede sider.

 

Spareforsikringsprodukter (Fondskonto og Ekstrapensjon)

I spareforsikringsprodukter kan du endre investeringsporteføljen uten at dette utløser gevinstbeskatning. Du betaler ikke gevinstskatt før du tar pengene ut av spareforsikringsproduktet.

Gevinstbeskatning

Ved uttak vil avkastningen fordeles mellom aksjer og rentepapirer. Andelen aksjer og renter måles 1. januar hvert år. Gjennomsnittet av målingene bestemmer hvor mye av avkastningen som skattlegges som aksjer- og renteavkastning ved uttak. 

  • Har du mer enn 80 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som aksjeinntekt med 37,84 prosent (i 2024). 
  • Har du mindre enn 20 prosent aksjer, vil all avkastning bli skattlagt som renteinntekt med 22 prosent (i 2024).
  • Når aksjeandelen er mellom 20 og 80 prosent, vil avkastning bli forholdsmessig fordelt.

Skjermingsfradrag reduserer gevinstbeskatningen

Du får skjermingsfradrag på aksjeandelen for hvert av de årene du har eid andelene. Kun den delen av avkastningen som overstiger nivået på akkumulert skjermingsfradrag er skattepliktig. Skjermingsfradrag er skjermingsgrunnlag ganget med skjermingsrenten.

Når du tar ut penger fra et spareforsikringsprodukt, vil skjermingen dermed bidra til at deler av avkastningen fra aksjeandelen blir skattefri. Skjermingsrenten blir fastsatt av Skattedirektoratet i januar året etter inntektsåret.

Formuesskatt – du får rabatt i aksjemarkedet

Aksjeandelen vil få en rabatt ved beregning av formueskatt. Kun 80 prosent av verdien av aksjeandelen regnes som formue på skattemeldingen (i 2024).

Sjekk tallene i skattemeldingen

Vi sørger for automatisk skatterapportering i skattemeldingen, men du bør uansett sjekke at tallene i skattemeldingen stemmer med informasjonen du finner på dine innloggede sider.


Fant du det du lette etter?