Offentlig pensjon: Født 1954 – 1962

For deg som er omfattet av en offentlig tjenestepensjon har året du er født betydning for hvilke regler som gjelder. Er du født mellom årene 1954 og 1962, gjelder særskilte regler som gjør at du helt beholder din offentlige tjenestepensjon fra den gamle bruttoordningen.

Nye samordningsregler vil styre hvordan din offentlige tjenestepensjon skal beregnes sammen med den nye folketrygden.

Ny regler fra 1. januar 2020

Det ble innført nye regler for opptjening av alderspensjon i offentlige tjenestepensjonsordninger fra 1. januar 2020. Du som er født i 1962 eller tidligere tjener opp pensjon etter de gamle reglene. Det er en ordning som utgjør 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, vanligvis din lønn, og hvor det gjøres et fradrag når du mottar andre pensjons- og trygdeytelser (samordning).

Ved innføring av ny folketrygd er det vedtatt flere endringer i regelverket som vil ha betydning for beregningen av pensjonen.

Du kan som hovedregel ta ut alderspensjon fra pensjonsordningen fra måneden etter at du er fylt 67 år. Du må da også søke alderspensjon fra folketrygden (Nav), hvis du ikke allerede har tatt den ut. Det samme gjelder når du går over fra AFP eller alderspensjon ved særaldersgrense.

Samordning med folketrygden skal gjøres når alderspensjonen i pensjonsordningen tas ut fra 67 år eller senere. Hvis du ønsker å jobbe etter 67 år, anbefaler vi at du får beregnet hvilken virkning dette vil få for pensjonsutbetalingen din. I noen tilfeller kan dette gjøre at du får mindre fra tjenestepensjonsordningen din fordi du øker opptjeningen i folketrygden. Derfor bør du kjenne til hvordan dette slår ut for deg.

Beregninger av endelig pensjonsbeløp

Det skal gjøres mange beregninger for å komme fram til det endelige beløpet som skal utbetales i alderspensjon fra pensjonsordningen. De enkelte elementene i beregningen kan du leses mer om her:

Beregning av bruttopensjon

Bruttopensjonen skal utgjøre 66 prosent av pensjonsgrunnlaget, dvs. lønn opp til 12 G. Det forutsetter full tjenestetid, som er 30 år. Hvis du ikke har 30 års tjenestetid, blir pensjonen redusert. Pensjonen skal også levealderjusteres. Se mer om dette under.

Samordning med folketrygdens alderspensjon

Samordningsloven regulerer hvor mye samlet pensjon du kan få samtidig fra to eller flere pensjons- og trygdeordninger. Dette har særlig praktisk betydning når du har rett til pensjon fra folketrygden og en offentlig tjenestepensjonsordning. Pensjonen fra folketrygden utbetales i sin helhet, mens pensjonen fra tjenestepensjonsordningen reduseres.

Selv om du som er født mellom 1954 og 1962 omfattes av den gamle tjenestepensjonsordningen, vil du tjene opp alderspensjon i folketrygden delvis basert på gamle og delvis på nye regler.  

Samordningsreglene omfatter derfor samordning både med ny og gammel opptjent alderspensjon i folketrygden. De gjelder for beregning av alderspensjon for deg som har offentlig tjenestepensjon og er født i 1954 eller senere.

Levealdersjustering

Det blir foretatt levealdersjusteringen både på bruttopensjonen og samordningsfradragene.

Alderspensjonen fra pensjonsordningen blir levealdersjustert tidligst fra fylte 67 år. Dette gjelder også dersom det er utbetalt alderspensjon fra et tidligere tidspunkt.

Du kan altså jobbe lengre enn tidligere årskull før tjenestepensjonen blir redusert.

Det er viktig å være klar over at brutto tjenestepensjon, dvs før samordning, aldri kan bli mer enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget.  

Individuell garanti

Levealdersjusteringen kan føre til at du får mindre enn 66 prosent av pensjonsgrunnlaget. Når du er med i en offentlig pensjonsordning og født i 1958 eller tidligere, har du en individuell garanti som likevel sikrer deg 66 prosent av pensjonsgrunnlaget ved fylte 67 år etter 30 års opptjening.

Forutsetningene for å få denne garantien er at du

  • tar ut tjenestepensjonen og folketrygden samtidig ved 67 år eller senere
  • har 30 års opptjening i 100 prosent stilling

Dersom du tar ut alderspensjon i folketrygden før 67 år, kan samlet alderspensjon bli lavere enn det garanterte nivået, og vil ikke være omfattet av reglene for individuell garanti.

Har du ikke 30 års opptjening i 100 prosent stilling, vil det være en forholdsmessig garanti.

Hvis du er født mellom 1959 og 1962, får du også en individuell garanti. For disse årskullene vil garantitillegget bli beregnet på samme måte som for tidligere årskull, men forskjellen er at tillegget blir avkortet i forhold til opptjeningstid før 2011. Garantitillegget trappes gradvis ned 10 prosent pr. årskull. Dermed kan man si at levealdersjusteringen slår inn for deg som er født mellom 1959 og 1962, men svakere enn det som ville vært full levealdersjustering.


Fant du det du lette etter?