Ord og uttrykk for kontoføring (kollektiv pensjon)

Forsikringsrisiko

Dette er risiko for død, langt liv, uførhet og friskmelding i forsikringen.

  • add Kostnad for forsikringsrisiko

    Den del av premien og premiereserven som skal dekke den årlige risiko for død og uførhet.

  • add Inntekt for forsikringsrisiko

    Dette er beløp som er overført fra forsikringsfellesskapet til pensjonsordningens premiereserve for å dekke den årlige risiko for langt liv og friskmelding.

  • add Resultat for forsikringsrisiko

    Dette beløpet er lik forsikringens andel av selskapets resultat for forsikringsrisiko for død, langt liv, uførhet og friskmelding. Resultatet for forsikringsrisiko oppstår når den faktiske utviklingen i forholdene som påvirker risikoen er forskjellig fra det som er forutsatt i premietariffen.

Garantert avkastning

Dette er den garanterte avkastningen på midler avsatt i kontrakten.

 

Storebrands risikoutjevningsfond

Livsforsikringsselskapene kan avsette inntil 50 prosent av resultatet for forsikringsrisiko til et fond for utjevning av forsikringsrisiko.

Dette fondet skal brukes til å dekke eventuelle fremtidige underskudd på forsikringsrisiko. Fondet kan også brukes til å styrke avsetningene til premiereservene.

Kursreguleringsfond

Kursreguleringsfond er lik differansen mellom markedsverdi og bokført verdi på investerte midler. Det varierer fra dag til dag i takt med utviklingen i markedsverdien. 

Forsikringens andel av selskapets kursreguleringsfond følger med ved flytting av forsikringen.


Fant du det du lette etter?