Ord og uttrykk for kontoføring (kollektiv pensjon)

Forsikringsrisiko

  Dette er risiko for død, langt liv, uførhet og friskmelding i forsikringen.

  Kostnad for forsikringsrisiko

  Den del av premien og premiereserven som skal dekke den årlige risiko for død og uførhet.

  Inntekt for forsikringsrisiko

  Dette er beløp som er overført fra forsikringsfellesskapet til pensjonsordningens premiereserve for å dekke den årlige risiko for langt liv og friskmelding.

  Resultat for forsikringsrisiko

  Dette beløpet er lik forsikringens andel av selskapets resultat for forsikringsrisiko for død, langt liv, uførhet og friskmelding. Resultatet for forsikringsrisiko oppstår når den faktiske utviklingen i forholdene som påvirker risikoen er forskjellig fra det som er forutsatt i premietariffen.

  Storebrands risikoutjevningsfond

   Livsforsikringsselskapene kan avsette inntil 50 prosent av resultatet for forsikringsrisiko til et fond for utjevning av forsikringsrisiko.

   Dette fondet skal brukes til å dekke eventuelle fremtidige underskudd på forsikringsrisiko. Fondet kan også brukes til å styrke avsetningene til premiereservene.

   Garantert avkastning

   Dette er den garanterte avkastningen på midler avsatt i kontrakten.

   Premie for avkastningsgaranti

   Dette er premien som betales forskuddsvis hvert år for avkastningsgarantien.

   Pris for avkastningsgaranti

   Dette er prisen for avkastningsgarantien som belastes kunden.

   Kursreguleringsfond

   Kursreguleringsfond er lik differansen mellom markedsverdi og bokført verdi på investerte midler. Det varierer fra dag til dag i takt med utviklingen i markedsverdien. 

   Forsikringens andel av selskapets kursreguleringsfond følger med ved flytting av forsikringen.


   Fant du det du lette etter?

       


   © Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.