Koronaviruset: Hjelp og råd til deg som er investeringskunde

Spredningen av koronaviruset skaper uro i verdens finansmarkeder, som har falt kraftig i 2020. Her får du oppdatert informasjon om vårt markedssyn og svar på vanlige spørsmål. 

Oppdatert 23. juni klokken 15:00.

kontorsituasjon-bedrift

Norge og resten av verden befinner seg i en svært krevende situasjon. Vi vet at mange nå er urolige og kjenner på bekymringer.  

Det er likevel verdt å minne om at svingninger er en naturlig del av det å være investert i aksjer. Det ligger i aksjemarkedets natur at verdiene på aksjene svinger – det er nettopp disse svingningene som på sikt gir deg en høyere forventet avkastning.

Grafen under viser utviklingen på Oslo Børs i perioden 1.1.1996 til 8.4.2020. Selv om vi har hatt flere kraftige børsfall, ser vi at aksjemarkedet samlet sett har gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden. Historisk sett har perioder med fall i aksjemarkedet alltid blitt etterfulgt av perioder med god avkastning. Så for langsiktige sparere er hovedregelen å sitte mest mulig stille – også i urolige tider.

Grafen viser avkastningen på Oslo Børs siden 1996. På tross av flere børsfall, har aksjemarkedet samlet gitt en avkastning på over 600 prosent i perioden.

Hva skjer i markedet nå?

Oppdatering fra allokeringsteamet i Storebrand Asset Management mandag 23. juni:

Oslo børs falt 0.6 prosent i forrige uke. Globale aksjer steg 1.5 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier steg 0.9 prosent. Hittil i år er Oslo børs ned 12.5 prosent, globale aksjer er opp 3.5 prosent og aksjer fra fremvoksende økonomier er ned 1.3 prosent. Alle tall i Norsk kroner.

Norges Bank holdt som ventet styringsrenten uendret på rekordlave 0 prosent på rentemøtet i forrige uke. Den såkalte rentebanen, som indikerer deres beste estimat på renteutviklingen, ble hevet. Men en ser fremdeles for seg lav, uendret rente gjennom 2022. Boligprisvekst i mai og økt varehandel fra og med april er med på å forklare hevingen av rentebanen.

Uken før den forrige var den dårligste målt i markedsavkastning siden mars. Forrige uke startet på samme måte, med tydelig nedgang, men markedet snudde opp da den amerikanske sentralbanken, FED, startet å kjøpe individuelle selskapsobligasjoner. Det var banebrytende da de i mars kommuniserte at de ville kjøpe selskapsgjeld. De har siden da kjøpe kreditt ETF'er gjennom selskapet BlackRock, men utvider nå altså med å kjøpe enkeltpapirer. Globale High Yield kredittpåslag er på om lag 6 prosent, en halvering fra mars og ca 1.2 prosent poeng over snittet siste 5 år. IG kredittspreader er på rundt 1.4 som tilsvarer ca 0.2 prosentpoeng over fem årssnittet. FEDs inngripen i kredittmarkedet har utvilsomt bidratt til denne hurtige normaliseringen.

Antall nye Covid 19 tilfeller på en enkelt dag nådde sitt høyeste nivå i pandemien gjennom helgen. Rundt 180 000 enkelttilfeller på en dag er om lag det dobbelte av det vi har hatt siden tidlig april. Antall nye tilfeller faller og er langt unna toppnivåene i april i Europa, noe stigene i USA men de stiger tydelig i resten av verden. Markedet faller mandag morgen, og denne økningen i Covid 19 tilfeller trekkes frem som forklaringsfaktor. Det ser ut til å være konsensus at man vil få flere oppblomstringer av virusutbrudd, men det forventes også at disse nå vil håndteres bedre , og med mindre grad av nedstenging, enn man så i første runde. Usikkerhet rund når man vil ha en vaksine tilgjengelig, og i hvor stor grad og hvor hurtig denne kan distribueres, bidrar og til usikkerhet i markedet.

Perioden vi nå er inne i, de femten ukene mellom "Memorial Day" (siste mandag i mai) og "Labor Day" (første mandag i september), er tradisjonelt en periode med mindre omsetning, volum og aktivitet i finansmarkedet. Det blir spennende å se om dette er tilfellet også i pandemi og annerledes året 2020.

Webinar om markedsutsiktene

1. april arrangerte vi et webinar der Olav Chen og Hans Thrane Nielsen snakket om vårt syn på utviklingen globalt, tidligere kriser, hvordan oljeprisen spiller inn og effekten av redningspakker.

Se hele webinaret i opptak

Vi mottok svært mange spørsmål underveis, og selv om Hans og Olav ble sittende igjen "etter sendetid", så rakk vi ikke å svare på alt. Her har vi samlet svar på en del av spørsmålene som vi ikke rakk å svare på under webinaret:

Avkastningsoversikt og markedsrapport

På storebrand.no finner du avkastningsoversikt for alle våre fond. Her finner du også allokeringsteamets månedlige markedsrapport, hvor de oppsummerer sine tanker om markedet de neste 3-12 månedene. Her kan du lese mer

Storebrand i media

Her finner du relevante saker hvor Storebrands forvaltere uttaler seg om markedet.

Dette spør kundene oss om nå

 • Hvor bør jeg plassere pengene mine i urolige tider?

  Sparing i aksjefond er den spareformen som har høyest forventet langsiktig avkastning. Du må regne med at verdiene vil svinge mer underveis, men dersom du har fem års sparehorisont eller mer, kan du forvente bedre avkastning enn renten du får på sparekontoen din. 

  Hvor stor meravkastning du kan oppnå avhenger av tidshorisont, risikovilje og fondssammensetning.

 • Hva er Storebrands råd for langsiktig sparing?
  • Velg riktig risiko. Det vi ser nå, viser at du må kunne akseptere store verdisvingninger når du velger aksjefond. Hvis du føler at du må selge aksjer nå, har du trolig tatt for høy risiko. Kontakt gjerne en av våre rådgivere for å finne riktig risiko, og for å justere plasseringene dine, hvis du ønsker det.
  • Spre risikoen. Spisse fond kan påvirkes av enkelte hendelser, og det er viktig å spre risiko mellom aksjer og renter og mellom geografiske områder. For eksempel har fond som investerer i norske aksjer blitt hardt rammet av koronavirus og fall i oljeprisen. Fremvoksende økonomier har klart seg bedre i 2020 enn utviklede økonomier. Hvis du ikke ønsker å foreta fordelingen mellom ulike fond selv, anbefaler vi investeringer i en av våre fem spareprofiler. Her har vi sørget for god spredning mellom land og investeringsalternativer.
  • Unngå 'timing' og spar regelmessig. Det er svært vanskelig å forutse utvikling i aksjemarkedet, og dagens informasjon er allerede priset inn i aksjekurser. All empiri viser at privatpersoner sjelden lykkes når de prøver å 'time markedet', og at det koster dem for mye i form av tapt avkastning. Regelmessig sparing er særlig gunstig nå da du kjøper til lave kurser.
  • Hold strategien. Hvis du har en gjennomtenkt plan for langsiktig sparing, bør du holde deg til strategien. Har du bestemt at du skal ha 50 prosent aksjer, bør du kjøpe når aksjeandelen faller godt under 50 prosent, og selge aksjer da det har kommet godt over 50 prosent. Investerer du i en av våre spareprofiler,  gjør vi dette automatisk for deg.  
 • Hvordan kan jeg redusere risiko uten å utløse skatt?
  • Fondskonto og Ekstrapensjon: Ønsker du å redusere risiko, kan du foreta et fondsbytte fra for eksempel aksjefond eller spareprofiler til pengemarkedsfond eller spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ingen skatt, da det først er ved uttak fra kontoen at avkastning kommer til beskatning.
  • Aksjesparekonto: Du kan selge aksjefond, og la penger stå på en konto uten rente i aksjesparekonto. Dette utløser ikke skatt.  Når du har tatt stilling til hvilken risiko du ønsker å ta, kjøper du et fond du er komfortabel med, for eksempel Storebrand Indeks Alle Markeder.
  • Investorkonto: Hvis du eier fond i en investorkonto, vil et salg utløse skatt basert på FIFU prinsipp. Det vil si at de fondsandelene du kjøpte først vil bli solgt først. 
  • Pensjonssparing med investeringsvalg: På samme måte som i Fondskonto, kan du bytte fra fond og spareprofiler med høy risiko til fond og spareprofiler med lavere risiko. Dette utløser ikke skatt. Vi minner om at pensjonssparing er langsiktig sparing, og vi anbefaler deg å snakke med en rådgiver før du tar forhastet beslutninger rundt pensjonssparingen din.
 • Hvordan ser koronakrisen ut sammenlignet med tidligere børsfall?

  Siden 1998 har vi hatt fire børsfall av betydning (se også grafen øverst på denne siden). Her er en kort historietime:

  • "Asiakrisen" ble utløst av en valutakrise i Thailand, som førte til kapitalflukt fra det asiatiske markedet og ledet til en økonomi- og finanskrise i regionen. Oslo Børs falt nesten 40 prosent.
  • "dot.com-krakket" på tidlig 2000-tall ble utløst av omfattende spekulasjon i teknologi og internettselskaper. Dette ledet til en boble som sprakk i mars 2000. Den teknologitunge Nasdaq-indeksen steg 400 prosent i perioden 1995 til 2000 men falt 78 prosent de neste to årene. Det norske markedet falt rundt 50 prosent i perioden.
  • Det som i dag bare omtales som "finanskrisen" ble utløst av amerikanske bankers overdrevne utlån til personer uten betjeningsevne. Dette førte til en global kreditt- og finanskrise som rammet finansinstitusjoner i alle land. Oslo børs falt nesten 60 prosent.
  • Statsgjeldskrisen i EU ("PIIGS-krisen") skyldtes at flere Europeiske land (Portugal, Irland, Hellas Spania) ikke klarte å finansiere sin statsgjeld eller støtte sine finansinstitusjoner uten hjelp. Det utløste en økonomisk krise i disse landene og i EU-regionen. I Norge falt markedet litt over 20 prosent.
  • Den pågående "koronakrisen" skyldes som kjent en global pandemi. For Norges del blir krisen ytterligere forsterket av "oljekrigen" mellom Saudi Arabia og Russland, som presser oljeprisen ned. I skrivende stund (19. mars 2020) er Oslo børs ned rundt 30 prosent.

  Felles for alle de foregående krisene er at markedet alltid har hentet seg inn igjen, og at tålmodige investorer har blitt belønnet for å forholde seg rolige.

 • Hvordan fungerer valutasikring av fond?

  Hvis du investerer i globale aksjefond, så investerer du i verdiskapningen som skapes av selskaper rundt om i verden. Samtidig vil den avkastningen du får i norske kroner være avhengig av valutabevegelser. Dersom man ikke sikrer valuta vil man generelt tjene penger på at den norske kronen svekker seg, noe som har vært tilfellet i lengre tid nå og særlig de seneste ukene.

  Kort oppsummert: Ved å valutasikre sine investeringer, så kan man ta bort mye av effekten som skyldes valutabevegelser.

 • Den norske kronen har svekket seg mye i det siste. Er dette et godt tidspunkt for å kjøpe valutasikrede fond?

  Det er ikke lett å gi veldig bastante råd knyttet til valutasikring, og det er ikke lett å forutsi hvordan valutakurser beveger seg på kort sikt. Samtidig vi vet vi at den norske kronen nå er på rekordsvake nivåer. Tror man kronen skal styrke seg, er dette et godt tidspunkt å kjøpe valutasikrede fond.
  Får man samtidig en oppgang i aksjemarkedet, noe som det på lengre horisont er gode muligheter for, så får man effekten av begge deler.

Hvem kan jeg kontakte?

Ønsker du rådgivning eller hjelp med investeringene dine?

Legg igjen telefonnummeret ditt, så kontakter vi deg. 

Koronaviruset

Vi har samlet spørsmål og svar om blant annet renter, avdragsfrihet og avbestilling av reiser.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


  Fant du det du lette etter?