Begrepsforklaringer

Innskudd

Summen av de innskudd som din arbeidsgiver har innbetalt på din pensjonskonto.

Tilførte midler

Fra din fripolise.

Overført fra pensjonskapitalbevis

Midler overført fra annen pensjonskonto ved sammenslåing av pensjonskapitalbevis.

Midler overført fra utbetaling av pensjon

Midler overført fra annen pensjonskonto for utbetaling av pensjon.

Tilflyttede pensjonsmidler

Innskudd overført fra en annen pensjonsordning eller en annen arbeidsgiver.

Korrigering

Korreksjon på din avtale som blant annet kan skyldes korrigering av feil gjort av Storebrand.

Administrasjonsgebyr pensjonskapitalbevis

Beløp trukket til å dekke administrasjon av din pensjonskonto. Gebyret trekkes månedlig av saldoen din.

Tilført dødelighetsarv

Ved dødsfall overføres saldo forsikringskollektivet, øvrige medlemmer får disse midlene tilført sin avtale.

Administrasjonsgebyr

Pris for å dekke administrasjon av din pensjonskonto.

Utbetaling

Summen av de utbetalingene du har fått fra pensjonskontoen i perioden.

Avkastning

Verdiendringen på din beholdning. Denne kan være positiv eller negativ, avhengig av utviklingen i de fondene som din beholdning er investert i.

Tilbakeført innskudd

For mye betalt innskudd som kan skyldes utmelding eller lønnsendring i tidligere periode.

Risiko i fondet

Risiko er et mål på fondets historiske kurssvingninger de siste fem årene (referanseindeks legges til grunn for fond med kortere historikk). Den er ingen sikker indikator for fremtidig utvikling, og fondets plassering på skalaen kan endres over tid. Den laveste kategorien, 1, kan ikke betraktes som helt risikofri.

Forvaltningskostnad

Beløpet som trekkes i forvaltning av fondene. Kostnaden er avhengig av hvilke fond du har valgt på din avtale. Disse kostnadene belastes daglig av dem som forvalter fondene, og er trukket fra den beholdningen/verdien du får oppgitt til enhver tid.

Papirgebyr

Prisen du betaler for å motta dokumenter i posten. Papirgebyret kan unngås ved å bli papirfri kunde.


  Fant du det du lette etter?