Avtaler og kontaktinformasjon

Når vi mottar beskjed om et dødsfall, har vi ulike prosesser for de forskjellige avtalene den avdøde hadde hos oss.

Pensjon og forsikring via arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan ha tegnet avtaler som gir etterlatte rett på pensjon eller engangsutbetaling etter et dødsfall. Nåværende arbeidsgiver vil som oftest gi oss beskjed om dødsfallet og vi kontakter da dødsboet for å innhente dokumentasjon.

Mange har rettigheter i Storebrand fra tidligere arbeidsforhold. Dette kan for eksempel være pensjonskapitalbevis eller fripoliser. Vi får melding om dødsfallet fra folkeregisteret og kontakter dødsbo for å innhente dokumentasjon.

Dersom avdøde mottok pensjon, vil denne vanligvis utbetales til og med måneden etter at dødsfallet skjedde, og deretter stoppes.

Hvis avdøde hadde forsikringer gjennom et medlemskap i en forening, vil vi ikke nødvendigvis motta informasjon om dødsfallet via folkeregisteret. Hjemmesidene til foreningen vil gi deg informasjon om hvor og hvordan du selv melder fra om dødsfallet.

Avtaler utenfor Storebrand

Kontakt Norsk Pensjon hvis du ønsker en oversikt over alle avtaler den avdøde hadde via sin arbeidsgiver. Hvis du bruker nettskjemaet til Norsk Pensjon må du huske å laste opp skifte-/uskifteattest hvis du har det.

Kontaktinformasjon pensjon og forsikring via arbeidsgiver

Pensjon og forsikring via privat arbeidsgiver

Telefon: 22 31 20 60

Sikker e-post om pensjon og forsikringer via privat arbeidsgiver

Offentlig tjenestepensjon

Telefon: 22 31 22 31

Sikker e-post om offentlig tjenestepensjon

Åpen e-post: oppgjor.offentlig@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller pr. brevpost.

Privat livsforsikring

Hvis den avdøde hadde en privat livsforsikring, trenger vi i de fleste tilfeller skifte/-uskifteattest for å starte utbetaling til etterlatte. Vi sender et informasjonsbrev til etterlatte/ dødsbo for å varsle om hva vi trenger av dokumentasjon.

Det er ulike regler for hvem som har rettigheter etter en avtale, avhengig av type avtale. Som oftest er det slik at utbetalingen går til en navngitt begunstiget eller til ektefelle/partner, eller til arvinger etter lov eller testament.

Hvis avdøde hadde forsikringer gjennom et medlemskap i en forening, er det ikke sikkert at vi får informasjon om dødsfallet. Hjemmesidene til foreningen gir deg informasjon om hvor og hvordan du melder fra om dødsfallet.

Kontaktinformasjon privat livsforsikring

Telefon: 22 31 20 60

Sikker e-post om private livsforsikringer

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Skadeforsikring

Skadeforsikringer må enten avsluttes eller overføres til andre. Du må derfor ta kontakt med oss for å avtale hvordan vi håndterer forsikringene. Vi må ha skifte-/uskifteattest for å kunne gjøre endringer på avdødes forsikringsforhold.

Spesielt for bil og andre kjøretøy

Skal bilen selges, avsluttes bilforsikringen så snart en ny eier er registrert hos Statens vegvesen.

Skal bilen beholdes av en etterlatt, må bilen omregistreres hos Statens vegvesen. Merk at ny forsikring må kjøpes før bilen kan omregistreres. Opparbeidet bonus kan overføres mellom ektefeller/samboer, kontakt kundesenteret for overføring.

Kontaktinformasjon skadeforsikring

Telefon: 22 31 57 77

Ønsker du å sende oss en skriftlig henvendelse? Kontakt oss på chat når du er innlogget på storebrand.no.

Ekstrapensjon, IPS, fondskonto og andre linkavtaler 

Hvis den avdøde hadde Linkavtaler, ekstrapensjon eller fondskonto hos oss, trenger vi skifte/-uskifteattest for å starte utbetaling til etterlatte. Vi sender et informasjonsbrev til etterlatte/ dødsbo for å varsle om dette.

Det er ulike regler for hvem som er berettiget til å få sparebeløpet utbetalt avhengig av type avtale. Som oftest er det slik at beløpet går til navngitt begunstiget eller til ektefelle/partner, barn subsidiært til arvinger etter lov eller testament.

Hva som gjelder for den aktuelle avtalen vil bli beskrevet i informasjonsbrevet vi sender.

Kontaktinformasjon Ekstrapensjon, IPS, fondskonto og andre linkavtaler

Telefon: 22 31 27 25

Åpen e-post: link@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Aksjesparekonto og andre fond

Hvis avdøde hadde fond hos oss tar vi kontakt med dødsboet for å be om informasjon om hva som skal skje med fondsandelene. Det er to ulike oppgjørsmåter.

Dersom arving(-ene) ønsker pengene utbetalt trenger vi kun skifte/-uskifteattest, eventuelle fullmakter, samt en signert ordre med påført kontonummer for å gjøre opp.

Ønsker arving(-ene) å ta over fondsandelene? Da trenger vi skifte/-uskifteattest, utfylt FATCA/CRS-skjema, gyldig kopi av legitimasjon, samt en signert ordre.

Kontaktinformasjon aksjesparekonto og andre fond

Telefon: 22 31 50 98

Åpen e-post: fondskunde@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brev.

Postadresse: Storebrand Asset Management AS, Fondsadministrasjon C2-A, Postboks 484, 1327 Lysaker

Bank og lån

Hva skjer med bankforholdet ved dødsfall?

  • Når vi får beskjed om dødsfallet fra Folkeregisteret, sperrer vi den avdødes konti og kort for utbetaling. Kontoene er fortsatt åpne for innbetalinger. Eventuelle disponenter blir fjernet fra den avdødes konto.
  • Avdødes betalingsavtaler, BankID og nettbanktilgang blir slettet.
  • Vi sender et brev til dødsboet der vi ber om nødvendig dokumentasjon for å gjøre opp bankforholdet. Brevet sendes til den avdødes folkeregistrerte adresse.

Tilgang til avdødes midler

For at du skal få tilgang til avdødes midler må du sende oss følgende dokumenter: 

  • kopi av skifte- eller uskifteattest (utstedes av Tingretten
  • kopi av en eventuell fullmakt fra arvinger
  • kopi av gyldig legitimasjon som pass, bankkort med bilde eller førerkort av alle arvinger.

Opplysninger om avdødes bankforhold

For at vi skal kunne opplyse om den avdødes formues- og gjeldsforhold må en fullmektig eller bostyrer sende oss skjemaet «Fullmakt om formues- og gjeldsforhold». Denne fullmakten utstedes av tingretten.

Begravelse og andre regninger

Fakturaer som er knyttet til dødsboet sender du til Storebrand Bank for trekk fra konto. Merk fakturaene med dødsboets navn.

Lån og bolig

Hvis avdøde har lån i Storebrand, skal det innfris så snart som mulig, hvis man ikke sitter i uskiftet bo. Ved uskifte blir lånet flyttet over på gjenlevende ektefelle. Dette gjelder også dersom ektefelle/samboer gjennomfører et privat skifte sammen med felles barn.