Avtaler og kontaktinformasjon

Når vi mottar beskjed om et dødsfall, har vi ulike prosesser for de forskjellige avtalene den avdøde hadde hos oss.

Pensjon og forsikringer via arbeidsgiver

Arbeidsgiver kan ha tegnet avtaler som gir etterlatte rett på pensjon eller engangsutbetaling etter et dødsfall. Nåværende arbeidsgiver vil som oftest gi oss beskjed om dødsfallet og vi kontakter da dødsboet for å innhente dokumentasjon.

Mange har rettigheter i Storebrand fra tidligere arbeidsforhold. Dette kan for eksempel være pensjonskapitalbevis eller fripoliser. Vi får melding om dødsfallet fra folkeregisteret og kontakter dødsbo for å innhente dokumentasjon.

Dersom avdøde mottok pensjon, vil denne vanligvis utbetales til og med måneden etter at dødsfallet skjedde, og deretter stoppes.

Hvis avdøde hadde forsikringer gjennom et medlemskap i en forening, vil vi ikke nødvendigvis motta informasjon om dødsfallet via folkeregisteret. Hjemmesidene til foreningen vil gi deg informasjon om hvor og hvordan du selv melder fra om dødsfallet.

Kontaktinformasjon for pensjon og forsikringer via privat arbeidsgiver

Telefon: 22 48 99 16

Åpen e-post: etterlatte@storebrand.no

Kontaktinformasjon for offentlig tjenestepensjon

Telefon: 22 48 95 00

Konfidensiell melding

Åpen e-post: oppgjor.offentlig@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Avtaler utenfor Storebrand

Kontakt Norsk Pensjon hvis du ønsker en oversikt over alle avtaler den avdøde hadde via sin arbeidsgiver. Hvis du bruker nettskjemaet til Norsk Pensjon må du huske å laste opp skifte-/uskifteattest hvis du har det.

Private livsforsikringer

Hvis den avdøde hadde en privat livsforsikring, trenger vi i de fleste tilfeller skifte/-uskifteattest for å starte utbetaling til etterlatte. Vi sender et informasjonsbrev til etterlatte/ dødsbo for å varsle om hva vi trenger av dokumentasjon.

Det er ulike regler for hvem som har rettigheter etter en avtale avhengig av type avtale. Som oftest er det slik at utbetalingen går til navngitt begunstiget eller til ektefelle/partner, subsidiært til arvinger etter lov eller testament.

Hvis avdøde hadde forsikringer gjennom et medlemskap i en forening, vil vi ikke nødvendigvis motta informasjon om dødsfallet. Hjemmesidene til foreningen vil gi deg informasjon om hvor og hvordan du melder fra om dødsfallet.

Kontaktinformasjon for private livsforsikringer

Telefon: 22 48 99 16

Åpen e-post: etterlatte@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Skadeforsikringer

Skadeforsikringer må enten avsluttes eller overføres til andre. Du må derfor ta kontakt med oss for å avtale hvordan vi håndterer forsikringene. Vi må ha skifte-/uskifteattest for å kunne gjøre endringer på avdødes forsikringsforhold.

Spesielt for bil og andre kjøretøy

Skal bilen selges, avsluttes bilforsikringen så snart ny eier er registrert hos Statens vegvesen.

Skal bilen beholdes av en etterlatt, må bilen omregistreres hos Statens vegvesen. Merk at ny forsikring må kjøpes før bilen kan omregistreres. Opparbeidet bonus kan overføres mellom ektefeller/samboer, kontakt kundesenteret for overføring.

Kontaktinformasjon for skadeforsikringer

Telefon: 22 31 55 77

Ønsker du å sende oss en skriftlig henvendelse kan du ta kontakt på chat eller sende oss en melding når du er innlogget på storebrand.no.

Ekstrapensjon, IPS, fondskonto og andre linkavtaler

Hvis den avdøde hadde Linkavtaler, ekstrapensjon eller fondskonto hos oss, trenger vi skifte/-uskifteattest for å starte utbetaling til etterlatte. Vi sender et informasjonsbrev til etterlatte/ dødsbo for å varsle om dette.

Det er ulike regler for hvem som er berettiget til å få sparebeløpet utbetalt avhengig av type avtale. Som oftest er det slik at beløpet går til navngitt begunstiget eller til ektefelle/partner, barn subsidiært til arvinger etter lov eller testament.

Hva som gjelder for den aktuelle avtalen vil bli beskrevet i informasjonsbrevet vi sender.

Kontaktinformasjon for Ekstrapensjon, IPS, fondskonto og andre linkavtaler

Telefon: 22 31 27 25

Åpen e-post: link@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Aksjesparekonto og andre fond

Hvis avdøde hadde fond hos oss tar vi kontakt med dødsboet for å be om informasjon om hva som skal skje med fondsandelene. Det er to ulike oppgjørsmåter.

Dersom arving(-ene) ønsker pengene utbetalt trenger vi kun skifte/-uskifteattest, eventuelle fullmakter, samt en signert ordre med påført kontonummer for å gjøre opp.

Ønsker arving(-ene) å ta over fondsandelene? Da trenger vi skifte/-uskifteattest, utfylt FATCA/CRS-skjema, gyldig kopi av legitimasjon, samt en signert ordre.

Kontaktinformasjon for aksjesparekonto og andre fond

Telefon: 22 48 91 68

Åpen e-post: fondskunde@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Bank og lån

Når vi får melding om dødsfallet, sperrer vi konto og kort, og eventuelle disponenter blir fjernet.

Vi sender et brev til dødsboet med informasjon der vi ber om nødvendig dokumentasjon for å gjøre opp bankforholdet. Dette er skifteattest, bekreftet legitimasjon, og eventuelle fullmakter.

Vi kan dessverre ikke opplyse om formue- og gjeldsforhold før vi har mottatt skifteattest eller fullmakt vedørende formues- og gjeldsforhold fra skifteretten.

Fakturaer tilknyttet dødsboet sender du til Storebrand Bank for trekk fra konto. Du merker fakturaene med dødsboet navn. Avtalegiro - som for eksempel avdrag på lån, strøm, husleie - blir belastet konto inntil denne er gjort opp.

Kontaktinformasjon for bank og lån

Telefon: 22 31 50 02

Åpen e-post: banksak@storebrand.no

Husk at du aldri bør oppgi sensitive opplysninger i åpen e-post. Sikker oversendelse av sensitive opplysninger kan du gjøre når du har logget deg på dine personlige sider, eller per brevpost.

Postadresse: Postboks 500, 1327 Lysaker