Illustrasjonsfoto: studenter med lap-top ved kafebord

Erstatning ved langtidssykemelding

Sykdom og ulykke kan føre til at du ikke lenger kan jobbe og tjene penger som før. Får du arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra NAV, er beløpet mye mindre enn den lønnen du hadde før du ble syk. En forsikring med uføredekninger vil kunne gi deg en utbetaling som kommer i tillegg til det du får fra NAV.

Når kan du søke om erstatning?

Avtaler gjennom nåværende eller tidligere arbeidsgiver (fripolise)

Du kan søke erstatning når du har vært sykemeldt utover ett år, og når sykepengene dine har opphørt. Du må også kunne dokumentere at du er minst 20 prosent syk/arbeidsufør etter at sykepengene opphører.

Har du pensjonsavtale i Storebrand gjennom din nåværende arbeidsgiver, melder du saken til oss ved å ta kontakt med arbeidsgiveren din. Du får deretter tilsendt et elektronisk søknadsskjema på e-post fra Storebrand.

Har du kun fripolise(r) i Storebrand, kan du gå direkte til 'søk erstatning – arbeidsgiveravtale'.

Avtaler kjøpt privat

Du kan søke om erstatning når du har vært sykemeldt minst 40 prosent sammenhengende utover karenstiden. Karenstiden betyr ventetid før erstatning kan bli utbetalt. Har du en privat uføreforsikring kjøpt før februar 2019, er kravet minst 50 prosent sykegrad utover karenstiden.

Karenstiden er vanligvis 12 måneder. Hvor lang karenstiden er for din avtale, ser du i forsikringsbeviset ditt.

Hva har du rett på?

Det du har rett på, er beskrevet i forsikringsbeviset ditt. Logg inn på forsikringsoversikten din, og velg avtaledokument (.pdf) under detaljer for den forsikringen det gjelder.

Avtalen din kan omfatte en eller flere av disse forsikringsdekningene:

Uførepensjon (uførerente)

Dekningen innebærer at du får utbetalt et månedlig beløp etter avtalt karenstid. Uførepensjonen kompenserer for deler av den tapte inntekten.

Barnetillegg til uførepensjon

En dekning du kan ha i pensjonsavtalen gjennom nåværende eller tidligere arbeidsgiver. Tilleggsutbetaling hvis du forsørger barn under 18 eller 21 år.

Innskuddsfritak

En dekning du kan ha i pensjonsavtalen gjennom nåværende arbeidsgiver. Dekningen gir ikke direkte utbetaling til deg, men den sikrer at Storebrand fortsetter innbetaling til pensjonsbeholdningen din.

Uførekapital (engangsutbetaling)

Uføreforsikring som gir engangsutbetaling ved varig uførhet.

Ofte stilte spørsmål

 • add Jeg får ingen uføreytelser fra NAV, kan jeg likevel ha rett på erstatning?

  Ja, vi vurderer saken på selvstendig grunnlag i samarbeid med vår rådgivende lege. I slike saker innhenter vi som regel ytterligere opplysninger fra deg og/eller legen din.

 • add Jeg har vært syk i mange år, får jeg etterbetalt?

  Ja, du kan ha rett til etterbetaling, men det er bestemmelser om foreldelse.

  Hvis Storebrand mottar kravet om erstatning innen ti år, kan vi gi erstatning. Etterbetalingen gjelder inntil tre år tilbake fra tidspunktet vi mottok meldingen din. Dersom vi mottar kav om erstatning mer enn ti år etter at du kunne ha krevd erstatning, bortfaller krav på hele forsikringsytelsen.

  Vi viser til vilkårenes § 4:
  Krav om uførepensjon (og/eller innskuddsfritak) foreldes når det er gått 10 år fra den dag da det siste gang ble utbetalt en termin. Er det ikke utbetalt noen terminer, løper fristen fra den dag da den berettigede kunne ha krevd første termin. Krav på forfalte terminer foreldes dessuten 3 år fra forfall, jf. bestemmelsen i forsikringsavtaleloven § 18-6.

 • add Jeg har et pensjonskapitalbevis i Storebrand, har jeg rett på erstatning?

  Et pensjonskapitalbevis er oppspart alderspensjon fra tidligere arbeidsgiver. Det er ingen forsikringsdekninger i en slik avtale som gir rett til erstatning ved arbeidsuførhet. Utbetaling av alderspensjon fra avtalen, kan tidligst starte fra fylte 62 år.

  Hvis du var sykmeldt da du ble meldt ut av avtalen dette pensjonskapitalbeviset er knyttet til - og du har vært sammenhengende syk siden dette – kan du ha blitt feilaktig meldt ut av avtalen. Send oss en søknad, så vurderer vi om du likevel har rett på erstatning.

 • add Hvorfor får jeg ikke utbetalt hele uførepensjonen min?

  Summen av arbeidsavklaringspenger fra NAV og midlertidig uførepensjon fra pensjonsavtale med nåværende arbeidsgiver, kan ikke overstige 70 prosent av inntekten du hadde før du ble arbeidsufør.

  Denne samordningsregelen gjelder ikke hvis du er innvilget uføretrygd fra NAV, eller hvis du får uførepensjon fra fripoliser (tidligere arbeidsgiver). Gjelder heller ikke hvis du har private avtaler om uførepensjon.

  All uførepensjon blir utbetalt i forhold til sykegraden (uføregraden).

 • add Hva trenger dere av dokumentasjon fra meg når jeg skal søke erstatning?

  Du trenger bare å fylle ut søknadsskjema. Vi ber om fullmakt og samtykke fra deg som en del av søknadsskjema, slik at vi kan innhente nødvendige opplysninger fra NAV og eventuelt fra fastlegen din. Har vi behov for ytterligere opplysninger fra deg, tar vi kontakt.

 • add Må jeg sende inn nye vedtak som jeg får fra NAV?

  Svaret er avhengig av om du har gitt Storebrand samtykke til å innhente opplysninger direkte fra NAV.

  • Nei, hvis du har gitt oss slikt samtykke
   Da innhenter Storebrand gyldige vedtak og timer du melder i meldekortene, direkte fra NAV hver måned. På bakgrunn av dette blir erstatningen beregnet hver måned. Får du stans i vedtaket, tar vi kontakt.
  • Ja, hvis du ikke har gitt oss slikt samtykke
   Da må du sende nye vedtak, samt informere oss om du er i inntektsgivende arbeid eller ikke, eventuelt hvor mye du er i jobb.
 • add Trenger jeg melde fra når jeg får ny adresse?

  Nei, det er ikke nødvendig. Vi oppdaterer våre adresser mot folkeregisteret. Det eneste du må gjøre er å melde fra til dem.

  Det samme gjelder om du flytter ut av landet, men du må sende oss en melding hvis du flytter fra en utenlandsk adresse til en annen utenlandsk adresse.

 • add Hvordan registrerer jeg nytt kontonummer?

  Du endrer kontonummer for utbetaling direkte i utbetalingsoversikten din.

  Klikk på kontonummeret som allerede står i tabellen. Du får opp et nytt lite vindu. Der legger du inn det nye kontonummeret ditt.

Ord og uttrykk

 • add Midlertidig uførepensjon

  Midlertidig uførepensjon betyr at vedtaket om erstatning ikke er varig, men blir etterprøvet med jevne mellomrom. Som oftest skjer dette når du mottar arbeidsavklaringspenger fra NAV. Vi etterprøver som regel våre egne vedtak etter at folketrygden har gjort sine.

 • add Varig uførepensjon

  Varig uførepensjon betyr at vedtaket er endelig, og du får utbetalt uførepensjon til du går av med alderspensjon. Dette henger sammen med at du mottar uføretrygd fra NAV.

  Hvis det skjer endringer i situasjonen din, må du gi oss beskjed. For eksempel hvis uføregraden din blir endret, eller inntekten av andre grunner blir endret.

 • add Erstatning

  Erstatning brukes som et felles ord på de forsikringsdekningene du kan ha rett til.

 • add Karenstid

  Karenstid er tiden fra du blir sykemeldt til du har rett på erstatning.

Kontakt oss – arbeidsgiveravtale

Avtale gjennom nåværende og/eller tidligere arbeidsgiver (fripoliser)

Ring +47 22 31 11 80
Alle hverdager 9-15

Send sikker melding

Kontakt oss – privatavtale

Privat tegnet avtale (uføreforsikring)

Ring +47 22 31 20 70
Alle hverdager 9-15

Send sikker melding


Fant du det du lette etter?