Forsikringstilbud

Tilbudet er gitt av en forsikringsagent for Storebrand Forsikring AS, Storebrand Livsforsikring AS eller Storebrand Helseforsikring AS.

Forsikringsformidlingsforetaket har den samme informasjonsplikt som et forsikringsselskap jf. Lov 16. juni 1989 nr. 69 om forsikringsavtaler kapittel 2 og 11.

Forsikringsagenten er oppført i Storebrands agentregister, som ligger tilgjengelig på https://www.storebrand.no/bedrift/vare-tjenester/distributorer

Forsikringsselskapet har ingen eierinteresser i agenten eller omvendt.

Forsikringsagenten mottar godtgjørelse fra forsikringsselskapet for salg av forsikring. Forsikringsagenten mottar 9,09 prosent i provisjon, basert på betalt premie av nysalg. I tillegg er det avtalt en porteføljeprovisjon på 0,688 prosent basert på forsikringsteknisk bestand.

Som medlem av Norsk Naturskadepool betaler forsikringstaker en avgift på verdien av forsikringsgjenstanden. I dag er denne avgiften satt til ca. 0,07 promille.

Forsikringsselskapene kan innhente opplysninger om kundeforhold i andre selskap i Storebrand–konsernet. Formålet er å kunne gi en samlet oversikt over forsikringstakers samlede engasjement, og å kunne tilrettelegge Storebrands tjenester overfor forsikringstaker.

Når forsikringen tegnes ved fjernsalg eller utenfor selgers faste utsalgssted og i nærvær av selgers representant (dørsalg) har kunden rett til å angre kjøpet etter gjeldende lov om angrerett. Fristen er 30 dager ved fjernsalg og 14 dager ved dørsalg. Ved avtaleinngåelse foretatt på selgers faste utsalgssted har kunden ikke angrerett.

Kunder som mener de har fått urimelig eller feil behandling kan kreve saken behandlet av Finansklagenemda. Skriftlig henvendelse skal alltid først rettes til selskapet før man henvender seg til Finansklagenemda. Nærmere informasjon finnes på www.finkn.no.


  Fant du det du lette etter?