Detaljer om hytteforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva hytteforsikringene omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Generelt

Omfatter

 • Bygninger nevnt i forsikringsbeviset
 • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet til eller fra bygningen frem til offentlig ledning.
 • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning. Samlet erstatning er begrenset til 500 000 kroner.

Omfatter ikke

 • Kunstnerisk utsmykking
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • Sprekker eller setninger etter en serie sprengninger
 • Skade i våtrom på gulv eller vegg eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv
 • Utgifter til tining av utvendig ledning

Standard

Omfatter

 • Brann
 • Plutselig nedsoting
 • Eksplosjon
 • Lynnedslag og elektrisk fenomen
 • Brudd på elektrisk ledning
 • Bruddskade ved bygningens væskeførende rørledninger
 • Utstrømming fra rørledning og tilknyttet utstyr ved brudd, lekkasje eller oversvømmelse
 • Utstrømming fra brannslokningsapparat
 • Lekkasje fra akvarium eller vannseng
 • Plutselig vanninntrenging i bygning fra terreng
 • Tyveri eller plutselig skadeverk i eller på bygningsdeler, gjerde, flaggstang og utvendig vannbasseng/annen badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende, som er tilknyttet bygningens faste rørledningsanlegg
 • Naturskade som f.eks. storm, skred og flom
 • Svikt i bærende bygningskonstruksjoner de første 25 årene
 • Annen plutselig skade på bygningen (se unntak under "Dette omfattes ikke")
 • Rettshjelp i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 200 000 kroner
 • Ansvar i egenskap av privatperson og eier av den forsikrede boligen inntil 3 millioner kroner
 • Utleieforsikring for fritidsboliger som leies ut på åremål. Forsikringen gjelder kun når utleieforsikring er avtalt med oss og det fremkommer i forsikringsbeviset. Vi dekker kostnader i forbindelse med skadeverk, ubetalt husleie i inntil seks måneder og kostnader ved utkastelse. Erstatningssummer fremkommer i vilkåret.
 • Bekjempelse av skadeinsekter, herunder veggedyr, samt rotter og mus.
 • Kriseforsikring. Omfatter rett til refusjon av utgifter til kriseterapi hvis sikrede er utsatt for et alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt i den forsikrede bolig, inntil ti timer.
 • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet er 1 million kroner.
 • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring menes byggetiltak som påbygg/tilbygg på eksisterende bygning eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss inn førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.

Omfatter ikke

 • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte.
 • Skade som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil, setninger m.m.
  Skade på veksthus
 • Skade som følge av utett innfatning for isolerglass
  Kunstnerisk utsmykking.
 • Svi- og gnistskader som ikke skyldes brann.
 • Sprekker, setninger etter en serie sprengninger.
 • Skade i våtrom på gulv eller vegg, eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv.
 • Utgifter til tining av utvendig ledning.

Super

Super kan kun tegnes på godt vedlikeholde hytter som er bygget i 1985 eller senere. Hytta kan ikke være utleid, ha krypkjeller, svømmebasseng eller sopp,-råte- eller insektskader.

Omfatter

Super dekker alt som dekkes på Standard (se over) + følgende:

 • Sopp- og råteskader på bygning (egenandel på 16 000 kroner)
 • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak. Når vanninntrenging skjer gjennom pipe, terrasse eller flatt tak er egenandelen 16 000 kroner for skade på bygg/skadet bygningsdel eldre enn 25 år. For bygg som er yngre enn 25 år, gjelder denne egenandelen først ved annen gangs skade.
 • Følgeskader som skyldes utett våtrom (egenandel 16 000 kroner)
 • Andre vannskader som oppstår plutselig (vannsøl)
 • Skade på bygning forårsaket av skadedyr og -insekter (egenandel 16 000 kroner)
 • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke spesielle regler gjelder) Inntil 250 000 kroner.
 • Er skade større enn 75 prosent av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som bygningen var totalskadet
 • Maksimal erstatning for hageanlegg er 1 million kroner.
 • Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger er 1 million kroner.
 • Håndverkerfeil. Dekker skader, inntil 100 000 kroner, som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil inntil ti år etter at arbeidet er utført.

Omfatter ikke

 • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
 • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
 • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk
 • Håndverkerfeil: skade som skyldes arbeid som ikke kan dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker/entreprenør i forsikringstakers eiertid, skade som skyldes arbeid utført for mer enn ti år siden, eller skade ved arbeider utført av sikrede selv.

Egenandel for hytteforsikring

Egenandelen er den summen du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan velge mellom en egenandel på 4 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen:

 • Ansvarsskade 4 000 kroner
 • Rettshjelpsutgifter: 4 000 kroner + 20% av det overskytende
 • Naturskader: 8 000 kroner
 • Snøtyngde skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringbeviset
 • Frostskader: 16 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringbeviset.
 • Svikt i bygningskonstruksjon: 16 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringbeviset.
 • Insekter og dyr (Super): 16 000 kroner
 • Sopp og råte (Super): 16 000 kroner
 • Hvis FG-godkjent alarm var i drift på skadetidspunktet, reduseres egenandelen med 4 000 kroner
  Ved vanninntrengning (dekket på Super) gjennom pipe, flatt tak, terrasse er egenandel 16 000 kroner for skade på bygg/skadet bygningsdel eldre enn 25 år. For bygg som er som er yngre enn 25 år, gjelder denne egenandelen først ved annen gangs skade.
 • Ved utleieforsikring trekkes beløp tilsvarende 3 måneders husleie (depositum).

Ved flere vann- og/eller bruddskader på rør, på samme bygning innenfor et tidsrom på 36 måneder gjelder følgende:

 • Skade 1: avtalt egenandel som fremkommer i forsikringsbeviset
 • Skade 2: avtalt egenandel økes med 12 000 kroner
 • Skade 3+: avtalt egenandel økes med 20 000 kroner

Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 1767–2021