Detaljer om barneforsikring

Her kan du lese mer om innholdet og utbetalingene i barneforsikringen vår. Det er alltid de fullstendige vilkårene som gjelder.

Behandlingsutgifter etter ulykke

Forsikringen dekker inntil 1 G (G = Grunnbeløp i folketrygden) for

 • tannlegebehandling
 • fysioterapi- og kiropraktorbehandling
 • proteser, medisiner og forbindingssaker
 • reiseutgifter til og fra hjemstedet

Utbetalingen går til foreldre/foresatte for barnet. Det er en egenandel på 1 000 kroner pr. ulykke.

Medisinsk invaliditet etter ulykke

Erstatningssum inntil  30 G (G = Grunnbeløp i folketrygden). Hele summen utbetales ved 100 prosent varig invaliditet. Ved delvis invaliditet reduseres erstatningens størrelse tilsvarende.

Dersom barnet får utbetaling ved medisinsk invaliditet før fylte 18 år, vil utbetalingene automatisk bli meldt til fylkesmannen. Fylkesmannen foretar deretter en selvstendig vurdering av hvordan pengene skal forvaltes, eventuelt utbetales.

Medisinsk invaliditet ved sykdom

Forsikringen gir utbetaling på inntil 30 G ved 100 prosent varig medisinsk invaliditet som skyldes sykdom (G = Grunnbeløp i folketrygden).

Ved delvis invaliditet utbetales det i forhold til invaliditetsgrad mellom 50 – 100 prosent.
Ved utbetaling før fylte 18 år går det til Fylkesmannen.

Erstatning ved utvalgte sykdommer

Noen foreldre vil kanskje ha behov for å ta permisjon eller dekke andre ekstrautgifter som kan oppstå. Derfor får foreldre/foresatte raskt utbetalt en engangserstatning på 4 G hvis barnet får en av disse alvorlige sykdommene (G = Grunnbeløp i folketrygden):

 • kreft
 • leddgikt
 • diabetes
 • multippel sklerose (MS)
 • hjernesvulst
 • ulcerøs kolitt
 • Morbus Crohn
 • cystisk fibrose
 • trenger organtransplantasjon
 • alvorlig hjerneskade
 • nyresvikt
 • lammelser
 • schizofreni
 • svulst i ryggmargen

Dagpenger ved sykehusopphold

Erstatningen utbetales fra første døgn dersom barnet har vært 7 netter sammenhengende på sykehus.

Erstatningen utgjør 0,7 prosent av G per natt (G = Grunnbeløp i folketrygden), begrenset til maksimalt 365 netter for samme sykdom.

Engangsutbetaling ved død

Det utbetales en forsikringssum på 1 G hvis barnet dør før fylte 26 år (G = Grunnbeløp i folketrygden).

Utbetalingen går til foreldre/foresatte.

Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Engangsutbetaling ved uførhet (uførekapital)

En engangsutbetaling på 8 G utbetales hvis barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent varig arbeidsufør på grunn av en sykdom eller ulykke (G = Grunnbeløp i folketrygden).

Utbetalingen går direkte til barnet.

Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Månedlig utbetaling ved uførhet (uførepensjon)

Denne dekningen er inkludert i barneforsikring «Ekstra» og barneforsikring «Total».

Om barnet etter fylte 18 år blir erklært minst 50 prosent arbeidsufør på grunn av sykdom eller ulykke, utbetales en månedlig uførepensjon frem til barnet blir 67 år.

Ved 100 prosent arbeidsuførhet: 1 G pr. år. Beløpet reguleres årlig frem til første utbetaling (G = Grunnbeløp i folketrygden). Uførepensjon under utbetaling øker fast med 2 prosent pr. år.

Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelsene for erstatning er oppfylt. Det er beløp i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

 • Utbetalingen går direkte til barnet.
 • Utbetalingen starter tidligst ved 18 år.

Dekningen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Ombygging av bolig

Hvis barnet ditt blir utsatt for en ulykke, eller får en sykdom som krever tilpasning av boligen barnet bor i, dekker vi kostnader til ombygging av boligen for inntil 250 000 kroner. Du må vise oss et kostnadsoverslag over totalutgifter. Behovet må dokumenteres av legespesialist. Det er en forutsetning at kostnaden ikke kan dekkes fra annet hold.

Behandlingsforsikring

Behandlingsforsikringen kan være et godt tillegg til hva det offentlige tilbyr. 

Barnet er sikret privat behandling senest 10 dager etter at du har sendt inn henvisning. Som foresatt vil du ha tilgang til HelpLine — en telefontjeneste med helsepersonell som ordner det praktiske i forbindelse med hendelsen.

Du får også tilgang til vår døgnåpne rådgivningstjeneste der du eller barnet kan ringe og snakke med profesjonelle samtalepartnere ved for eksempel depresjon eller andre psykososiale problemstillinger. Kontakt HelpLine på telefon 800 83  313 hvis du ønsker å bruke denne tjenesten.

I dekningen «Total» får du følgende tilbud:

 • utredning, vurdering og behandling av privat legespesialist
 • inntil 24 fysikalske behandlinger per kalenderår (fysioterapeut, kiropraktor, manuellterapeut, naprapat)
 • inntil 12 behandlinger pr. hendelse hos psykolog
 • tilgang til 24 timers tverrfaglig rådgivningstjeneste
 • tilgang til kvalitetssikret behandlingsnettverk i utlandet hvor en også kan få en «second opinion»

Behandlingsforsikringen er ikke en forsikring for akutte hendelser, fordi dette er godt ivaretatt av det offentlige helsevesenet i Norge.

Behandlingsforsikringen kan videreføres etter at barnet har fylt 26 år, uten krav om ny helseerklæring.

Eyr – videokonsultasjon med allmennlege

Tilgang til fordelaktig digital legetjeneste når du har helsespørsmål om barnet ditt.

Ta en videosamtale med allmennlege når det passer deg. I videosamtalen kan legen også gi resepter og henvise til spesialist uten at barnet trenger å møte hos lege.

På Barneforsikring Basis og Ekstra påløper det egenandel ved gjentatt bruk av tjenesten.

Utbetaling av erstatninger

Eksakt utbetalingsbeløp settes når betingelsene for erstatning er oppfylt. Fram til da reguleres forsikringssummene årlig. Det er beløpene i siste forsikringsbevis før erstatning som gjelder i hele utbetalingsperioden.

Vær rask med å melde skade

Dersom barnet er utsatt for en ulykke eller får en sykdom som kan føre til erstatning, skal du melde fra om dette uten ugrunnet opphold til Storebrand.

Krav som ikke er meldt innen et år etter at du fikk kunnskap om de forhold du mener begrunner kravet, kan medføre at erstatningen bortfaller.

Faktaark og fullstendige vilkår


  Fant du det du lette etter?