Slik behandler vi personopplysningene dine

Storebrand er opptatt av å ivareta personvernet ditt. Alle opplysningene dine skal være trygge hos oss. Det inkluderer alt som kan knyttes direkte til deg som person, blant annet fødselsnummer, kontaktinformasjon og opplysninger om hvilke produkter du har kjøpt av oss. Slike opplysninger er nødvendige for at vi skal kunne gi deg god kundebehandling.

Hvem er behandlingsansvarlig?

Behandlingsansvarlig er den som bestemmer formålet med behandlingen av personopplysninger. I Storebrand er behandlingsansvarlig administrerende direktør i det selskapet du har inngått avtale med.

Vi behandler personopplysninger i forbindelse med våre pensjons-, spare-, forsikrings- og banktjenester. Denne personvernerklæringen gjelder hele Storebrandkonsernet og behandlinger foretatt av våre databehandlere, og når vi skriver Storebrand i denne personvernerklæringen, mener vi følgende selskaper:

 • Storebrand ASA
 • Storebrand Livsforsikring AS
 • Storebrand Bank ASA
 • Storebrand Asset Management AS
 • Storebrand Forsikring AS
 • Storebrand Boligkreditt AS
 • Storebrand Pensjonstjenester AS

Innsamling og bruk av personopplysninger

Vi samler inn og bruker personopplysninger til ulike formål og med ulike behandlingsgrunnlag. Her får du en oversikt:
 

Kundeadministrasjon og gjennomføring av produkt- og tjenesteavtaler

Hovedformålet med behandlingen av personopplysninger er å samle inn, kontrollere og behandle personopplysninger før vi tilbyr og inngår en avtale med deg. Når avtalen løper, behandler vi personopplysningene dine for å dokumentere, administrere og gjennomføre oppgaver, slik at vi kan levere avtalte tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle en avtale med deg, og vår berettigede interesse i å administrere kundeforholdet ditt. Hvis det er nødvendig å behandle særlige kategorier av personopplysninger, spør vi om ditt samtykke eller behandler personopplysningene basert på rettslige forpliktelser. 

Konsernkunderegister

Storebrand er et konsern med flere selskaper. Vi har ett felles kunderegister for kunder innenfor pensjon, sparing, forsikring og bank. Formålet med konsernkunderegisteret er å administrere dine kundeforhold og samordne tilbudet av informasjon og tjenester fra de forskjellige selskapene i Storebrand.

Behandlingsgrunnlaget for dette er Storebrands berettigede interesse i å gi deg best mulig informasjon og tjenester på tvers av Storebrands selskaper. Storebrands konsernselskaper er felles behandlingsansvarlig for konsernkunderegisteret og hvert konsernselskap er ansvarlig for å ivareta dine rettigheter.
 

Utvikling av nye og eksisterende tjenester

Vi behandler personopplysninger for å identifisere etterspørsel etter nye produkter og tjenester og for å forbedre allerede eksisterende produkter og tjenester.

Behandlingsgrunnlaget for dette er Storebrands berettigede interesse i å utvikle selskapenes produkter og tjenester.
 

Markedsføring

Vi behandler personopplysninger for å kunne markedsføre, bygge personprofiler og gjennomføre produkt- og kundeanalyser. Vi gjør dette for å kunne tilby deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud.

Vi bruker personopplysninger for å kunne gi deg informasjon, rådgivning og markedsføre våre produkter og tjenester. For at budskapene våre skal være relevante for deg benytter vi oss av profilering og segmentering.

Hvis du har et eksisterende kundeforhold, behandler vi personopplysningene dine på grunnlag av vår berettigede interesse i å gi deg informasjon og tilbud.

Hvis du ikke har et eksisterende kundeforhold, ber vi om samtykke til digital markedsføring eller vår berettigede interesse til telefonmarkedsføring, og tar hensyn til om du har reservert deg mot markedsføring i Reservasjonsregisteret i Brønnøysund.
 

Statistikk, analyse, modellering og risikoklassifisering

Vi bruker personopplysninger til å gjennomføre analyser og utarbeide statistikk for blant annet å vurdere risiko, kapitalforhold og lønnsomhet, sette korrekte priser og tariffer, og for å avgjøre behovet for å utvikle nye eller eksisterende produkter og tjenester. For å oppfylle dette formålet gjenbruker vi, i noen tilfeller, personopplysninger som er innhentet til andre formål. Dersom det er forenlig med det nye formålet.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan både være rettslige forpliktelser som følger av virksomhetslovgivningen og Storebrands berettigede interesse i å bruke personopplysninger for å få innsikt som er nødvendig for å styre virksomheten.
 

Oppfylle rettslige forpliktelser

Vi må behandle personopplysninger for å oppfylle våre forpliktelser i henhold til lov, forskrifter eller myndighetsbeslutninger. Det kan blant annet være tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering, skatterapportering, rettslige pålegg og rapportering til offentlige myndigheter.

Behandlingsgrunnlaget for dette er å oppfylle de rettslige forpliktelsene som påhviler virksomheten.
 

Forebygging og utredning av straffbare forhold mot virksomheten

Vi behandler personopplysninger for å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot Storebrand. I den forbindelse er Storebrand forpliktet til å innhente opplysninger og utlevere opplysninger til andre finansforetak og offentlig myndigheter, eksempelvis Økokrim ved mistanke om hvitvasking eller terrorfinansiering. Etter hvitvaskingsloven og personopplysningsloven har du ikke krav på innsyn om disse opplysningene. Opplysningene lagres i tråd med krav i hvitvaskingsloven.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan både være oppfyllelse av en rettslig forpliktelse og Storebrands berettigede interesse i å forebygge, avdekke, oppklare og håndtere bedragerier og andre straffbare handlinger mot et av selskapene våre.
 

Informasjonssikkerhet og fysisk sikkerhet

Det er nødvendig for oss å behandle personopplysninger for å sikre dine og Storebrands verdier. Dette gjøres for eksempel gjennom tilgangsstyring til systemer, logging på servere og systemer, drift av teknisk infrastruktur, brannmurer og adgangskontroll og kameraovervåking.

Behandlingsgrunnlaget for dette kan være både avtaleforpliktelser, oppfyllelse av rettslig forpliktelse og Storebrands berettigede interesse i å ivareta dine og våre verdier.
 

Klagebehandling, regresskrav og rettslige prosesser

Vi behandler personopplysninger for å fastsette, gjøre gjeldende og forsvare rettskrav, for eksempel i forbindelse med behandling av klager, regresskrav og rettslige prosesser.

Behandlingsgrunnlaget for dette er Storebrands rett til å forsvare rettskrav. For å ivareta dette formålet kan vi også behandle særlige kategorier av personopplysninger uten samtykke.
 

Samtykker til behandling av helseopplysninger, deling av personopplysninger i Storebrand og elektronisk markedsføring

Noen ganger må vi be om ditt samtykke blant annet for å kunne:

 • behandle særlige kategorier av personopplysninger, som for eksempel helseopplysninger og fagforeningsmedlemskap.
 • dele flere opplysninger om kundeforholdet ditt mellom Storebrands selskaper
 • sende deg elektronisk markedsføring om produkter og tjenester du ikke allerede har
   

Aksjonær i Storebrand ASA

Vi behandler personopplysninger om deg, for å ha en oversikt over hvem som er aksjonærer i Storebrand.


Behandlingsgrunnlaget for dette er oppfyllelse av en rettslig forpliktelse
Vi behandler også personopplysninger om deg, hvis du har kjøpt aksjer via en nominee konto eller annet indirekte eierskap til aksjer i Storebrand

Behandlingsgrunnlaget for dette er Storebrands berettigede interesse i å ha oversikt over hvem som er faktiske eiere av selskapet.

 • Personopplysninger som innhentes til et avtalt formål, kan i noen tilfeller gjenbrukes til et nytt formål. Dersom det er forenlig med det nye formålet. Det er behandlingsgrunnlagene berettiget interesse eller rettslig forpliktelse som benyttes i de tilfellene.
   

Gjenbruk av personopplysninger

Personopplysninger som innhentes til et avtalt formål, kan i noen tilfeller gjenbrukes til et nytt formål. Dersom det er forenlig med det nye formålet. Det er behandlingsgrunnlagene berettiget interesse eller rettslig forpliktelse som benyttes i de tilfellene.  
 

Kategorier av opplysninger

Vi behandler ulike typer personopplysninger om deg avhengig av hvilket forhold du har til Storebrand og hvilke produkter og tjenester du har kjøpt.

Vi har gruppert personopplysningene vi behandler i følgende kategorier:

 • Identifikasjonsinformasjon, som for eksempel fødselsnummer, andre identifikasjonsnummer som er utstedt av offentlig myndighet og kopi av identifikasjonsdokumenter og liknende.
 • Kontaktinformasjon og annen generell informasjon, som for eksempel navn, telefonnumre, e-postadresser,
  postadresse, familiestatus, fødselsdato, utdanningsbakgrunn og liknende. 
 • Finansiell informasjon og opplysninger om forsikringsobjekt, som for eksempel type avtale, inntektsopplysninger, betalingskortnummer, transaksjonsdata, kreditthistorikk, eiendeler, eiendommer, forsikringshistorikk og liknende.
 • Lovpålagte opplysninger, som for eksempel skattemessig hjemsted, utenlandsk skatteregistreringsnummer, opplysninger i forbindelse med finansiell rådgivning, opplysninger i forbindelse med arbeid mot hvitvasking og liknende.
 • Særlige kategorier av opplysninger, som for eksempel helseopplysninger og fagforeningsmedlemskap.

Storebrand innhenter som regel opplysningene direkte fra deg. Noen ganger henter vi opplysninger fra andre kilder, som din arbeidsgiver, offentlige institusjoner og registre, og private institusjoner.

Vi informerer deg når vi innhenter opplysninger om deg, med mindre innsamlingen er lovbestemt, varsling er umulig eller uforholdsmessig vanskelig, eller hvis vi vet at du allerede er kjent med at vi innhenter disse opplysningene.

Taushetsplikt

Alle ansatte i Storebrand har taushetsplikt om informasjon vi mottar i forbindelse med kundeforholdet ditt. Denne taushetsplikten gjelder også mellom selskaper i konsernet.

Utlevering av personopplysninger og bruk av databehandlere


Storebrand-selskapene deler et sentralt kunderegister som inneholder følgende opplysninger:

 • kontaktopplysningene dine
 • fødselsnummeret ditt
 • hvilke produkter du har
 • hvilke Storebrand-selskaper du er kunde i

Opplysningene brukes for å administrere kundeforholdet og for å samordne informasjon og tilbud av tjenester mellom selskapene.

Vil du ha enda mer relevante tilbud fra Storebrand, kan du samtykke til at Storebrands ulike selskaper også kan dele informasjon om kundeforholdet ditt. Dette kan være opplysninger om inntekt, stillingsprosent, størrelse på lån og sparing, eller opplysninger om transaksjoner og forsikrede eiendeler. Vi deler ikke særlige kategorier av personopplysninger som for eksempel helseopplysninger. Du kan gi og trekke tilbake samtykkene dine i din kundeprofil på storebrand.no, eller ved å ta kontakt med kundesenteret vårt.

Storebrand må, når det er pålagt ved lov, utlevere personopplysningene dine til offentlige myndigheter som NAV, Skatteetaten, Økokrim og andre utenforstående. Dersom lovgivningen tillater det, og taushetsplikten ikke er til hinder, kan personopplysninger også bli utlevert til andre finansforetak og samarbeidspartnere til formål som er angitt for behandlingen. Utlevering av personopplysninger kan også skje ved betalingstransaksjoner, når det er nødvendig for å gjennomføre transaksjonen på en sikker måte. Samt ved inndrivelse av forfalt og ubetalt krav, for at inkassoselskapet skal kunne foreta inndrivelse av kravet. Ved behov vil Storebrand utlevere personopplysninger til samarbeidspartnere som bistår i skadeoppgjørsprosessen.

Hvis arbeidsgiveren din har pensjonsordning i Storebrand, opplyser vi arbeidsgiveren om forsikringspremie som er innbetalt for deg og opplysninger om pensjonsytelsen din.

Hvis du bruker pensjonskalkulator fra Norsk Pensjon eller tilknyttede aktører, utleverer Storebrand personopplysninger etter samtykke fra deg. Hvis du har tegnet forsikring på bil, hus, båt etc., sender vi bekreftelse til finansieringsselskap og panthavere.

Som bransjen for øvrig deler vi også personopplysninger med ulike registre som forvaltes av Finans Norge. Vi utleverer personopplysninger til følgende felles register dersom det er grunnlag for utlevering:

 • FOSS:
  Forsikringsselskapenes sentrale skaderegister. Formålet er å forhindre og begrense forsikringssvindel.
 • ROFF:
  Register over forsikringssøkere og forsikrede. Formålet er å bedre og sikre en ensartet risikovurdering, og redusere risikoen for forsikringssvindel.
 • TFF Auto:
  Register over forsikrede kjøretøy. Formålet er å føre oversikt over forsikringsstatus på kjøretøy for blant annet å utstede gebyr ved manglende forsikring, ha kunnskap om i hvilket selskap et kjøretøy er forsikret, og å danne grunnlag for beregning av trafikkforsikringsavgift.
 • DBS – Dataassistert skadebesiktigelsessystem:
  System for å kalkulere skader på kjøretøy. Formålet er å sikre riktig gjennomføring av taksering og oppgjør på skade.
 • Nemnda for helsevurdering (NHV):
  NHV er opprettet av forsikringsselskapene for å vurdere hvordan helsemessige forhold kan påvirke dødelighet, og risiko for fremtidig uførhet og sykdom.
 • Naturskadepoolen:
  Fordeler utbetaling etter naturskader mellom forsikringsselskapene i henhold til markedsandeler
 • Koordinering.no:
  Koordinering av takstmenn ved større hendelser

Storebrand bruker leverandører som behandler personopplysninger for oss blant annet for å utføre IT-tjenester. Vi inngår databehandleravtaler med leverandørene våre, og de regulerer alle personopplysninger som deles med disse. Leverandørene kan ikke bruke opplysningene til andre formål enn det de er innhentet til, og som er beskrevet i databehandleravtaler. Enkelte av leverandørene har virksomhet i land utenfor EØS. Overføring av personopplysninger til virksomheter i land utenfor EØS, gjør vi kun dersom det foreligger gyldig grunnlag for overføring som garanterer et tilstrekkelig beskyttelsesnivå for behandling av dine opplysninger.

Hvilke rettigheter har du?


Innsyn

Du har rett til å få innsyn i hvilke personopplysninger vi behandler om deg, og hvordan vi behandler dem. Under «Oversikt», på innloggede sider på storebrand.no, finner du informasjon om produktene du har kjøpt. Under «Din kundeprofil» kan du se hvilke kontaktopplysninger vi har om deg og hva du har samtykket til. Dette gir deg en god oversikt over hvilke opplysninger Storebrand behandler om deg.

Hvis du har behov for ytterligere innsyn, kan du sende en sikker e-post til Storebrands personvernombud på personvernombud@storebrand.no.

Da trenger vi følgende opplysninger fra deg:

 • hvilke Storebrand-selskaper du ønsker innsyn i
 • om du ønsker informasjon fra et bestemt kundeforhold som bank, forsikring eller sparing
 • om du ønsker informasjon fra en bestemt tidsperiode

Du får svar fra oss så raskt som mulig og senest innen 30 dager.

Retting

Det er viktig at opplysningene vi har om deg, er riktige og nødvendige. Du kan kreve at vi retter og sletter opplysninger om deg hvis de er mangelfulle eller unødvendige.
 

Sletting

Vi lagrer opplysningene dine så lenge du er kunde hos oss. Opplysningene slettes når vi ikke lenger kan ha forpliktelser etter avtalen du har inngått med oss eller annet regelverk. Hvis du har spørsmål om sletting av dine personopplysninger, kan du sende en sikker e-post til Storebrands personvernombud på personvernombud@storebrand.no.

Vi anonymiserer data som brukes til statistikk og analyse når det er mulig. Hvis statistikken eller analysen ikke kan gjennomføres på anonymiserte data, tilstreber vi å benytte pseudonymisering for å ivareta personvernet ditt.
 

Reservasjon/innsigelser

Til visse formål behandler Storebrand personopplysninger på grunnlag av en avveining av våre interesser og dine interesser som kunde hos oss. Det gjelder blant annet behandlinger knyttet til markedsføring, test av IT-systemer trening av algoritmer og utvikling av nye produkter og tjenester.
Hvis det foreligger særlige forhold som gjør at Storebrand ikke bør behandle personopplysningene dine for slike formål, kan du gi oss beskjed om det. I et slikt tilfelle gjør vi en konkret interesseavveining. Storebrand vil fortsette behandlingen hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare et rettskrav.
Du kan alltid kreve at Storebrand slutter å bruke personopplysningene dine til markedsføring rettet direkte mot deg. Det kan du gjøre på din kundeprofil på storebrand.no.
 

Begrenset behandling

Du kan kreve at Storebrand begrenser behandlingen av personopplysningene dine i bestemte situasjoner. Det innebærer at vi fortsatt skal ha de aktuelle opplysningene lagret, men at all annen behandling av personopplysningene skal stanses midlertidig.
 

For eksempel:

 • hvis du mener at personopplysningene ikke er riktige
 • hvis Storebrand ønsker å slette, men du trenger opplysningene på grunn av et rettskrav
 • hvis du har protestert mot behandlingen, og den er basert på en interesseavveining
   

Storebrand kan fortsette behandlingen

 • hvis det er nødvendig for å fastsette, gjøre gjeldende eller forsvare rettskrav
 • for å verne om andres rettigheter
 • av hensyn til viktige allmenne interesser
   

Dataportabilitet — ta med deg personopplysningene dine

Opplysninger du selv har oppgitt når du har inngått en avtale med oss eller gitt ditt samtykke, kan du be om å få overført til deg. Hvis informasjonssikkerheten er forsvarlig, og det er teknisk mulig, kan vi overføre opplysningene dine til en virksomhet som du oppgir.

På Datatilsynets hjemmesider kan du lese mer om hvilke krav som stilles til behandling av dine personopplysninger og rettigheter.

Automatiserte individuelle avgjørelser

Noen av avgjørelsene vi tar i Storebrand er fult ut automatiserte. Det vil si at det er et dataprogram som tar avgjørelsen. Vi gjør dette for å sikre effektiv og korrekt drift, og gjennom det gi deg best mulige tjenester. Dersom resultatet av automatiske individuelle avgjørelser påvirker deg i betydelig grad, kan du alltid kreve manuell vurdering av avgjørelsen. Vi informerer deg når dette er tilfellet. På Storebrand.no siden "Kontakt oss" finner du oversikt over hvordan du kan gi oss en tilbakemelding. 

Hvis vi bruker særlige kategorier av personopplysninger for å ta en automatisk individuell avgjørelse, spør vi om ditt samtykke.

Personvern på storebrand.no

Bruk av cookies (informasjonskapsler)

En cookie er en datafil i din nettleser, som nettstedet kan bruke til midlertidig å lagre informasjon på tvers av sidevisninger. Noen cookies lagres i kort tid, innenfor ett besøk på nettstedet. Andre cookies har lengre levetid, sånn at vi kan kjenne igjen at det er den samme nettleseren som besøker oss over en periode på flere timer, dager eller måneder. Du kan selv slette cookies som egentlig har lang levetid, og på den måten bli oppfattet som en førstegangsbesøkende neste gang du besøker nettstedet. 

Cookies vi setter i nettleseren din kan bare leses av nettsider på storebrand.no. Noen cookies blir satt av programvare Storebrand kjøper fra andre, og de kan da leses både av Storebrand og av den aktuelle leverandøren av programvaren. Storebrand jobber for å minimere bruken av cookies som settes av Storebrand selv. 

Vi bruker cookies for å gi deg en best mulig opplevelse på sidene våre. Vi har delt alle cookies vi bruker i forskjellige kategorier: 
 

 • Nødvendige – Disse trengs for at nettsidene skal fungere, for eksempel for at pålogging skal fungere. Disse kan du ikke velge bort, men de slettes automatisk eller du kan slette dem etter at du har brukt sidene våre.

 • Funksjonelle – Disse kan du velge bort, men vil gjøre at noen funksjoner slutter å virke. Nettsidene vil fremdeles fungere, men vi "glemmer" hva du la i handlekurven ved forrige besøk, du må fylle inn informasjon på nytt, og lignende.

 • Statistikk – Vi bruker cookies til å få informasjon om hvordan sidene brukes, og den informasjonen blir best om vi kan kjenne igjen besøkende fra tidligere besøk. Vi bruker Google Analytics, men vi gjør det på en sånn måte at Google ikke får vite at det er akkurat deg eller ditt utstyr som besøker sidene.

 • Markedsføring – Vi kan bruke cookies til å fange opp at du besøker oss fordi du har sett en annonse. Vi kan også bruke informasjon om at du har besøkt våre nettsider til å følge deg opp på forskjellige måter i ettertid. Hvis du ikke er innlogget er det ikke deg som person vi kjenner igjen, men nettleseren du bruker. 

Samtykke til bruk av cookies for markedsføring omfatter mange forskjellige mulige funksjoner: 
 

 • Adferdsdata: Registrering av dine sidevisninger og adferd. Informasjonen kan deles med de nettsidene hvor vi annonserer. 
 • Gjenkjenning: Bruker informasjon om ditt besøk på storebrand.no til å styre annonser på andre nettsteder. 
 • Kobling av enheter: Slår sammen informasjon om din bruk av nettsidene på tvers av forskjellige PC-er, mobiltelefoner og nettbrett du bruker. 
 • Informasjonsdeling: Vi kan dele anonymisert informasjon om deg og dine besøk på storebrand.no med våre samarbeidspartnere.
 • Datakobling etter gjenkjenning: Når du identifiserer deg, kobler vi også handlinger du utførte før identifiseringen til deg. Det lar oss forstå bedre hvilke markedsføringsbudskap du har mottatt for eksempel i forkant av at du kjøper et produkt eller logger inn for å bruke en av våre tjenester.

Du velger selv om du vil tillate cookies som er funksjonelle, statistiske eller som brukes til markedsføring. Du kan når som helst endre dine innstillinger.
 

Slik avviser eller sletter du cookies

På nettvett.no finner du en generell oppskrift på hvordan du kan slette eller avvise cookies i nettleseren du bruker. Du kan når som helst endre dine samtykker, per kategori, fra siden hvor du finner personvernerklæringen vår.

Vi har noen samarbeidspartnere som også plasserer cookies i nettleseren din når du besøker Storebrands nettsider. Bruk følgende lenker hvis du ønsker å reservere deg mot disse:

Betaling med kort

For at vår leverandør av betalingstjenester skal kunne gjennomføre betaling av produkter på storebrand.no blir du bedt om å oppgi kortopplysninger. Denne informasjonen oppbevares utelukkende hos leverandøren og er underlagt leverandørens retningslinjer for personvern. Vi oppbevarer betalingsopplysninger kun i den utstrekning og så lenge det er nødvendig for å sikre effektiv håndtering av eventuelle problemer med belastning, oppheving av reservasjon og kreditering.

Du kan bli kontaktet etter prisberegning

Når du bruker kjøpsløsningene på storebrand.no, kan det hende at vi kontakter deg på e-post eller telefon for å hjelpe deg med kjøpet ditt. I din kundeprofil kan du administrere hvordan du ønsker at vi utfører kjøpshjelp. Du kan velge å ikke bli kontaktet ved å reservere deg i den enkelte kjøpsløsning. Vi kan hjelpe deg med kjøp i inntil 30 dager før vi sletter opplysningene dine.

Hvordan bruker vi personprofiler?

For å kunne gi deg en best mulig opplevelse som kunde hos Storebrand ønsker vi å tilpasse vår kommunikasjon og markedsføring til deg. For å få til dette etablerer vi personprofiler. Vi bruker aldri særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger, når vi etablerer personprofiler.

Når vi utvikler personprofiler til kommunikasjon og markedsføring, bruker vi følgende informasjon:

 • opplysninger du har gitt oss i forbindelse med kjøp av produktene våre
 • opplysninger du deler med oss når du bruker tjenestene våre
 • din atferdsdata fra digital kommunikasjon og storebrand.no
 • opplysninger fra offentlige tilgjengelige registre
 • Innkjøpt fra tredjeparter

Vi bruker opplysningene dine for å sikre at vi tilbyr deg mest mulig relevante og tilpassede tjenester og tilbud. Hvis du reserverer deg mot personlige tilpasninger i din kundeprofil, lagrer vi ikke opplysninger om atferden din på nettsidene våre. 

Storebrand bruker også profilering for å fange opp saker som må utredes videre. Det benyttes ikke særlige kategorier av personopplysninger, som helseopplysninger, til dette formålet.

Vi bruker følgende informasjon:

 • opplysninger du har gitt oss i forbindelse med kjøp av produktene våre
 • opplysninger du deler med oss når du bruker tjenestene våre
 • opplysninger du deler med oss i forhold til oppretting og behandling av sak
 • opplysninger innhentet fra tredjepart
 • opplysninger fra offentlige tilgjengelige registre

Det er ingen automatisert avgjørelse som tas her. Det foretas alltid en manuell vurdering av den enkelte sak.

Nyhetsbrev knyttet til kundeforholdet ditt og kundeservice i sosiale medier


Vi ønsker å gi deg relevant informasjon knyttet til kundeforholdet ditt hos oss. Dette sender vi som nyhetsbrev på e-post. Innholdet i nyhetsbrevet tar utgangspunkt i de opplysningene vi har om deg og kundeforholdet ditt, for eksempel hvilke produkter du har, alder, livssituasjon og bosted. Vi samler inn informasjon om hvordan du leser e-postene, for at vi skal kunne gi deg enda bedre tilpasset innhold. Vi ser blant annet på hvor ofte du åpner e-postene og hvilke saker du er opptatt av/klikker på.

For at vi skal kunne sende deg e-post, må du registrere en e-postadresse hos oss. Du kan enkelt melde deg av nyhetsbrevene nederst i e-posten du får fra oss. I din kundeprofil på storebrand.no finner du informasjon om at du er avmeldt, og der kan du også melde deg på igjen.

Kundeservice i sosiale medier
Vi i Storebrand svarer på generelle spørsmål fra kundene våre i flere sosiale medier. Du må aldri oppgi personlig informasjon når du kontakter oss i disse kanalene. Vi tar personvern på alvor, og sletter innlegg som inneholder personlig informasjon, som for eksempel personnummer eller bankkontonummer. Hvis du ønsker personlig rådgivning, kan du heller benytte sikker kanal, som for eksempel telefon eller innlogget chat på storebrand.no.

Vi minner om at alt du gjør på de ulike sosiale mediene registreres av de ulike nettstedene, og kan brukes til å tilpasse din brukeropplevelse. Dette kan du lese mer om:
Facebook
Instagram
LinkedIn
Twitter

Markedsføring i digitale kanaler

Vi ønsker å gi kundene våre personlig tilpasset markedsføring i digitale kanaler. For å få dette, må du samtykke til at vi kan sende deg elektronisk markedsføring på e-post, SMS, sosiale medier og andre nettsteder (som for eksempel Google og Schibsted). Du kan alltid gi og trekke tilbake samtykkene dine i din kundeprofil på storebrand.no, eller ved å kontakte kundesenteret vårt.

Vi bruker alltid den e-postadressen eller det mobilnummeret du har gitt oss når vi markedsfører i disse kanalene. For å få personlig tilpasset markedsføring i sosiale medier og andre nettsteder, må vi vite hvem du er når du bruker de aktuelle kanalene og nettsidene. Det gjør vi ved å koble for eksempel mobilnummeret og e-postadressen du har gitt oss, med tilsvarende informasjon som du har gitt til aktuelle sosiale medier og nettsider. Når koblingen er gjort, vil du kunne få informasjon og markedsføring som vi håper og tror er relevant for deg.

Kundeprogrammer

Storebrand tilbyr kundeprogrammer som har ulike kvalifikasjonskrav. Vi ønsker gjennom kundeprogrammene å gi deg som kunde fordeler og bedre oversikt over ditt kundeengasjement. Vi sender nyhetsbrev til medlemmer av kundeprogram om relevant informasjon, samt invitasjon til seminarer. Du kan melde deg av nyhetsbrevene våre i lenken nederst i e-posten du mottar. I din kundeprofil på storebrand.no får du informasjon om at du er avmeldt, og der kan du også melde deg på igjen. Kundeprogrammer vi har i Storebrand:

 • Storebrand Fordel
 • Storebrand Fram

Bedriftsportalen

Bedriftsportalen er en løsning for Storebrands bedriftskunder, hvor bedriften blant annet utfører ajourhold av medlemmer knyttet til kollektive avtaler, mottar fakturaer, ser historikk over ansatte- og avtaleforhold og kan sende og motta henvendelser fra Storebrand i tråd med gjeldende sikkerhetskrav.  

Det er bedriften som utpeker personer som har tjenstlig behov for tilgang til informasjon om både avtale og ansatte tilknyttet avtalen. I Bedriftsportalen vil informasjon som ansattes lønn, stillingsprosent, ansattstatus, og uføregrad være tilgjengelig. Storebrand gjør oppmerksom på at bedriften må selv vurdere om ansatte som gis tilgang har tjenstlig behov for disse opplysningene. Når bedriften oppretter brukere til Bedriftsportalen, bekrefter bedriften at personen har tjenstlig behov for tilgangen, inklusiv behov for tilgang til informasjon som er nevnt ovenfor.

Bedriftsportalen inneholder informasjonskapsler (cookies) som lagres på din PC. I Bedriftsportalen brukes cookies til innloggingsformål, for at besøksstatistikken vår skal være pålitelig og for å gi brukerne så god funksjonalitet som mulig. Vi bruker også Google Analytics til optimering og trafikkanalyse for å kunne forbedre portalen. Vi sletter informasjon lagret i bedriftsportalen etter fastsatte prinsipper.

Lagring av kommunikasjon

Når Storebrand yter investeringstjenester, er vi pålagt ved lov å sørge for dokumentasjon av disse tjenestene. Derfor gjør vi lydopptak av alle telefonsamtaler og lagre annen kundekommunikasjon, som for eksempel e-post og chat. Ta kontakt med din rådgiver, hvis det er informasjon du ikke ønsker at skal lagres. Dokumentasjon knyttet til investeringstjenester må vi lagre i minimum fem år. Formålet med dette er å sikre at investeringstjenesten vi yter, er dokumentert.

Andre telefonsamtaler gjør vi opptak av dersom du ikke reserverer deg mot dette. Vi ønsker å ta opp samtalen for å sikre at informasjon som deles er riktig og gi deg trygghet for rådene vi gir. Vi ønsker også å bruke samtalen til å lære opp våre ansatte og gjennomføre internkontroll. Vi lagrer disse opptakene i tre år.

Vi kan i tillegg foreta opptak av samtaler i helt særskilte tilfeller hvor det fremsettes trusler mot ansatte. Slikt opptak gjøres uten samtykke fra den som fremsetter trusler.
 

Chatbot

Storebrands chatbot hjelper deg med svar på spørsmål og enkle tjenester. For at roboten skal kunne bli bedre tar vi stikkprøver på det kunder spør om og forbedrer robotens svar basert på dette.

Har du benyttet deg av vår chatbot på innloggede sider, lagrer vi opplysningene i kundesystemet vårt i tre år og fem år for investeringstjenester for å sikre at informasjon som deles er riktig og gi deg trygghet for rådene vi gir. Chat på åpne sider slettes fortløpende.

Kundeundersøkelser

Når du har vært i kontakt med Storebrand, spør vi deg om hvordan opplevelsen din var. Dette gjør vi for å lære mer om hvordan vi kan gi deg enda bedre produkter og tjenester. Disse tilbakemeldingene hjelper oss med å måle effekten av forbedringstiltak og se på koblingen mellom kundetilfredshet og kundeatferd over tid.

Hvis du ikke vil dele denne typen opplysninger med oss, kan du la være å svare på undersøkelsen vi sender deg.

Vi bruker Norstat som databehandler for å gjennomføre kunde- og markedsundersøkelser.

Storebrand Community er vårt online kundepanel, der vi inviterer kunder til å delta i kundeundersøkelser, gruppediskusjoner og testing av nye digitale tjenester. Det er frivillig å delta, og du kan når som helst melde deg ut av panelet. Storebrand kan i noen tilfeller ringe opp kundene etter at de har gitt en tilbakemelding for å be om mer informasjon.

Hendelser

Det kan forekomme at vi gjør en feil i forbindelse med vår behandling av personopplysninger. Disse feilene blir fulgt opp med tiltak og det vurderes om de skal meldes til Datatilsynet. Er det feil i behandlingen av personopplysninger som gir en høy risiko for personopplysningssikkerheten til den registrerte, vil vi kontakte alle berørte.

Ta kontakt med personvernombudet vårt

Storebrands personvernombud skal være en hjelp for deg som kunde. Kontakt vårt personvernombud dersom du har spørsmål om hvordan vi behandler dine personopplysninger eller personvernrettigheter som sletting, innsyn og dataportabilitet. Ønsker du å klage på hvordan vi behandler opplysningene dine, kan du kontakte personvernombudet på personvernombud@storebrand.no.

Personvernombudet er en uavhengig kontrollfunksjon. Ombudet kontrollerer overholdelsen av personvernlovgivningen og andre relevante regelverk med personvernbestemmelser, samt virksomhetens egne interne retningslinjer for personvern. Personvernombudet rapporterer til Storebrands øverste ledelse.

Endringer i personvernerklæringen

Med jevne mellomrom må vi oppdatere denne personvernerklæringen for å gi deg korrekt informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger. 

Sist oppdatert: Desember 2023


Fant du det du lette etter?