Tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering 

Storebrand virksomhet er helt av avhengig av tillit fra kunder, myndigheter, aksjonærer og samfunnet generelt.  Vi må vise at vi er i stand til å unngå å bli misbrukt til finansiering av terrorisme, hvitvasking av penger eller andre former for økonomisk kriminalitet. Dette arbeidet henger tett sammen med konsernets bærekraftsarbeid og etiske praksis.

Mål

Storebrand skal handle konsekvent og i samsvar med relevant lovgivning i saker som gjelder hvitvasking, terrorfinansiering og økonomisk kriminalitet generelt. Storebrand skal arbeide aktivt for at vi ikke skal benyttes av eller kobles til kriminell aktivitet.

Tilnærming

Vi jobber målrettet for å beskytte kunder og selskap. Storebrand har i sin virksomhet implementert tiltak for å forhindre at noen av konsernets selskaper skal kunne benyttes til hvitvasking eller terrorfinansiering.

Dette i form av styrevedtatte retningslinjer, selskapsvise rutiner og kontroller gjeldende for våre operative prosesser. Hvert selskap i konsernet skal gjennomføre en risikovurdering av hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, og iverksette rutiner for blant annet kundeetablering og innledende samt løpende kunde og transaksjonskontroller.

Det legges vekt på fagkompetanse, utvikling av medarbeidere og risikoforståelse i relevante miljøer og enheter. I tillegg er det etabler konsernfelles miljø med dedikerte medarbeidere for å til enhver tid være oppdatert på risikobilde og krav.

Interne retningslinjer og kompetanseutvikling

Alle ansatte er pålagt å gjøre seg kjent med våre retningslinjer for forebygging av økonomisk kriminalitet og skal gjennomføre vårt obligatoriske opplæringsprogram om hvitvasking.

Opplæringen gir de ansatte en grunnleggende forståelse av hvilke regler som gjelder vedrørende hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, og hvilke krav vi stiller til våre ansatte og ledere. Toppledere og styremedlemmer i konsernet og datterselskapene får også obligatorisk opplæring hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering.

Revisjon og rapportering

Vi gjennomfører revisjoner og regelmessige stikkprøver for å identifisere og rapportere mistenkelige transaksjoner eller atferd.

Vi har utviklet et eget område på intranettet vårt for arbeid mot hvitvasking, økonomisk kriminalitet og terrorfinansiering, der vi angir hva slags forretningsatferd som forventes fra de ansatte. Informasjonen gjelder alle selskapene i konsernet.

Vi er et aktivt medlem av Finans Norges utvalg for økonomisk kriminalitet. Utvalget samarbeider tett med myndighetene i Norge og gir veiledning til alle medlemsbedrifter.

Kunder

Som en del av vårt arbeid mot hvitvasking og terrorfinansiering er vi avhengige av å kjenne våre kunder. Av den grunn er det nødvendig at kundene identifiseres og at vi forstår kundens transaksjoner.

Kunnskap om kundene er påkrevd for å kunne ivareta de lovkrav vi er omfattet av og også en del av vår målsetting om at vi skal gjøre hva vi kan for å unngå å bli benyttet til kriminell virksomhet. Med bakgrunn i dette vil våre kunder bli stilt spørsmål når de kommer til oss og også underveis som kunder.


Fant du det du lette etter?