Etiske retningslinjer

Storebrands virksomhet er helt avhengig av tillit fra kunder, myndigheter, aksjonærer og samfunnet generelt. En slik tillit krever solide etiske retningslinjer og en gjennomgående etisk praksis på alle nivåer i organisasjonen. Dette gjelder både i hvordan vi driver virksomheten vår, samt hvordan hver enkelt av oss opptrer.

Etisk praksis

Storebrand etablert etiske prinsipper og etiske retningslinjer for å sikre etisk praksis. De etiske prinsippene er en del av Storebrands styrende dokumenter, og utgjør selve rammeverket for hva Storebrand står for og hvordan vi skal handle. I tillegg til våre etiske prinsipper og retningslinjer, må Storebrands ansatte også kjenne til våre interne regler, retningslinjer og rutiner, samt andre relevante lover og forskrifter som styrer vår virksomhet. Hvert år må alle ansette gjennomføre kurs i etikk med opplæring i Storebrands etiske praksis.

Varsling

Tillit er viktig for oss i Storebrand, og vi jobber kontinuerlige for å ha en åpen kultur basert på respekt og samarbeid. Åpenhet er en forutsetning for motivasjon, tillit og sikkerhet. Alle ansatte skal være trygge på at de kan ta opp både små og store problemer med ledelsen eller andre i konsernet.

Varsling er viktig for både Storebrand og for samfunnet generelt fordi uakseptable forhold må adresseres og korrigeres. Storebrand har etablerte rutiner som ivaretar de ansattes sikkerhet og rettigheter dersom de varsler uakseptabel adferd, praksis eller andre brudd på etisk praksis. Ansatte oppfordres til å varsle om kritikkverdige forhold, og plikter å varsle kriminelle forhold eller fare for liv og helse.

Konsernet har etablerte systemer for varsling. Ansatte kan varsle både internt og eksternt via en tredjepartskanal.

Rapportering

Alle ledere i Storebrand har et ansvar for å sørge for at egen og ansattes adferd er i samsvar med våre etiske retningslinjer. Ledere er ansvarlige for å rapportere brudd på etiske regler til Chief Compliance Officer (CCO). 

For hele konsernet ble det i 2019 rapportert inn ni brudd på etiske retningslinjer eller andre interne retningslinjer. Konsekvensene var fire muntlige og fem skriftlige advarsler. 

Bekjempelse av hvitvasking, terrorfinansiering og korrupsjon

Enkelte mennesker skaffer seg dessverre penger på uærlig vis. Forsikringssvindel, skatteunndragelse, korrupsjon, kortsvindel, innsidehandel og hvitvasking er eksempler på det. Dette medfører økonomiske tap som må dekkes av andre. Økonomisk kriminalitet er skadelig både for dem som blir rammet og for samfunnet. Storebrand jobber for å beskytte vår kunder og eiere mot tap på grunn av kriminalitet. Sammen med myndighetene arbeider vi for å avdekke økonomisk kriminalitet og bistå for å få skyldige dømt. Samtidig skal ærlige kunder få en positiv opplevelse av kontakten med oss.

Storebrand-ansatte skal aldri få eller ta imot fordeler fra konsernets forbindelser, som for eksempel gaver, rabatter, reiser, bonuser eller andre fordeler i forbindelse med private kjøp, lån eller lignende. Dette gjelder også ansattes nærstående parter, hvis ytelsen er basert på arbeidsforholdet.

Hvis du vil lese mer om vårt arbeid knyttet til anti-hvitvasking og terrorfinansiering så kan du lese mer om det her.

Diskriminering

Storebrand ønsker å bli en mangfoldig arbeidsplass. Vi jobber jobber kontinuerlig mot diskriminering basert på kjønn, etnisitet, nasjonalitet og seksuell legning.. Storebrand samarbeider tett med fagforeninger, respekterer foreningsfrihet og anerkjenner retten til kollektive forhandlinger.

I Storebrand viser vi toleranse for ansattes meninger og holdninger. Ingen skal diskriminere eller trakassere sine kolleger, partnere, kunder eller andre interessenter. Alle som føler seg diskriminert eller trakassert, skal tas på alvor. I tjeneste og på forretningsreiser, skal ingen ansatte oppføre seg på en måte som kan krenke menneskeverdet.

Konfidensialitet og taushetsplikt

Alle ansatte og andre som handler på vegne av Storebrand har en lovbestemt taushetsplikt angående kunder, ansatte og andre forretnings- eller private forhold som de blir kjent med gjennom sitt arbeid. Unntaket fra denne regelen er hvis de er forpliktet eller oppfordret til å utlevere informasjon ved lov eller interne retningslinjer. Taushetsplikten gjelder også mellom de enkelte selskapene i konsernet, og for andre i samme selskap som ikke trenger å gjøre seg kjent med informasjonen i sitt arbeid. Det er den enkeltes ansvar å behandle informasjon riktig.

Interessekonflikter

Det kan oppstå en interessekonflikt mellom Storebrands og kundenes interesser, eller mellom ulike kundegrupper. I Storebrand jobber vi aktivt med å identifisere og håndtere faktiske eller mulige interessekonflikter. Et grunnleggende prinsipp er at Storebrands kunder skal behandles likt, i den forstand at ingen kunder skal få gunstig behandling på bekostning av andre kunder. Vi er åpne og transparente om mulige interessekonflikter og har prosesser for å identifisere og administrere disse.

Konkurransebegrensende praksis

Storebrand konkurrerer i markedet med respekt for, og i samsvar med, gjeldende konkurranse- og markedsføringslovgivning. Salg og markedsføring skal ikke oppfattes som støtende eller i strid med lov eller felles sosiale standarder. Økonomisk rådgivning må alltid være basert på kundenes behov og økonomiske situasjon, og tilpasses den enkelte kundes vilje til å ta risiko.

Miljø, helse og sikkerhet

Storebrand har etablert prosesser og retningslinjer for å ivareta ansatte og deres arbeidsmiljø. Alle ansatte har ansvar for felles trivsel og et godt arbeidsmiljø. Ledelsen er også ansvarlig for en trygg og sikker arbeidsplass. 

Menneskerettigheter og arbeidskraft

Storebrand-konsernet er forpliktet til å drive sin virksomhet med respekt for alle internasjonalt anerkjente menneskerettigheter. Storebrand følger FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, og de ti prinsippene i FNs Global Compact. Storebrand er også forpliktet til å følge OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper og FNs prinsipper for ansvarlige investeringer (PRI).

I tråd med våre retningslinjer for anskaffelser og utkontraktering, jobber Storebrand aktivt for at leverandører og partnere også respekterer menneskerettighetene. Som investor og eier i børsnoterte selskaper vil Storebrand ikke investere i selskaper som er involvert i alvorlige menneskerettighetsbrudd som beskrevet i "Storebrand Standarden".

Oppdatert 11.11.2020


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023