Vil du spare i ekstra bærekraftige fond?

Du kan være trygg på at alle Storebrands fond følger en standard for bærekraftige investeringer. Det innebærer at vi utelukker en rekke selskaper fra investeringsuniverset vårt. I tillegg påvirker vi selskapene vi investerer i, ved å være aktive eiere som stiller klare krav. Du kan også sette sparepengene dine i fond som stiller enda strengere krav til selskapene vi investerer i.

Våre fossilfrie fond

Verden står overfor en stor omstilling som blant annet innebærer at vi må være mindre avhengig av fossilt brensel, og at vi må satse på selskaper som er i stand til å produsere mer, for flere, med mindre ressurser. Med dette som bakteppe tilbyr vi følgende fond:

Storebrand Global ESG Plus

 • Er et fossilfritt indeksnært aksjefond med en utpreget bærekraftsprofil.
 • Investerer blant annet i selskaper som er godt posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer mer i selskaper som får en høy score i vår bærekraftsrating og mindre i selskaper som får en lav score.
 • Har som målsetning å minimere avviket fra fondets referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder (ikke fremvoksende markeder).
 • Følger Storebrandstandarden som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. 

Storebrand Global Solutions

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer i selskaper som er posisjonert for løse utfordringer knyttet til FNs bærekraftsmål.
 • Investerer i selskaper med løsninger knyttet til klima, bærekraftige byer, ansvarlig forbruk og muliggjøring for individer/empowerment.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Investerer i globale aksjemarkeder, inkludert fremvoksende markeder.
 • Følger Storebrandstandarden som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. 

Storebrand Norge Fossilfri

 • Er et fossilfritt aktivt aksjefond som investerer hovedsakelig i aksjer notert på Oslo Børs.
 • Utelukker selskaper i energisektoren som utgjør 20 prosent av Oslo Børs, fordi de er i energisektoren. Det innebærer at fondet ikke investerer i selskaper som har sin hovedvirksomhet knyttet til olje- og gassutvinning.
 • Kan likevel investere i selskaper som opererer innenfor sol- og vannkraft, ettersom disse selskapene inngår i en annen sektor på Oslo Børs.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning utover sin referanseindeks.
 • Følger Storebrandstandarden som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper.

Storebrand Fornybar energi 

 • Er et fond som investerer i selskapene som utvikler fremtidens energi, enten det er solkraft, hydrogen, geotermisk energi eller vannkraft.
 • Investerer i bærekraftige selskaper som bidrar til å løse verdensklimautfordringer.
 • Har som mål å oppnå langsiktig meravkastning ved å investere i en begrenset del av det globale aksjemarkedet.
 • Investeringsprofilen kjennetegnes av høye forventninger til fremtidig inntjening og dertil høy risiko for kursendringer. Fondet vil derfor ha større risiko enn brede globale aksjefond.
 • Følger Storebrandstandarden som innebærer at vi utelukker en rekke selskaper. Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, investeringsrisiko og kostnader ved forvaltning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kursfall.


Fant du det du lette etter?