Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange lurer på knyttet til pensjon og Aibel AS pensjonskasse.

Hvordan starter jeg utbetaling av min alderspensjon?

Du trenger ikke å søke om pensjon. Din pensjon blir automatisk igangsatt når du fyller 67 år. Ønsker du å starte uttak av din pensjon før 67 år, kontakt oppgjørsavdelingen.

Er det mulig å få utbetalt pensjonen over en kortere periode og ikke livsvarig?

Ja, pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale din alderspensjon over en kortere periode dersom årlig pensjonsytelse er mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 30 405 kroner i året. Dette betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 % av G, som utbetales over en kortere periode. Du vil få nærmere informasjon om dette tre måneder før din pensjonsutbetaling skal starte.

Er det mulig å starte uttak av fripolisen før 67 år?

Ja, du kan starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 20 270 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere og du vil ikke få anledning til å forkorte utbetalingstiden (høyere pensjon over en kortere periode).

Kan jeg starte uttak av alderspensjon før 67 år hvis jeg er ufør?

Ja, det er mulig, men medlemmer som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 %.

Hva skjer med min uførepensjon når jeg blir 67 år?

Din uførepensjon vil endres til alderspensjon. Du vil få informasjon om dette og trenger ikke å foreta deg noe.

Hvor kan jeg få oversikt over alle mine pensjonsordninger?

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon hvor du vil finne alle dine pensjonsordninger. Her fremkommer både dine rettigheter i Aibel AS pensjonskasse, folketrygden, andre fripoliser du har i andre pensjonsselskaper og fra nåværende arbeidsgiver dersom du er i arbeid.

Hva med min pensjon opptjent i ABB?

Dersom du var medlem av ABBs Pensjonskasse, er din pensjonskapital og dine pensjonsrettigheter overført til Aibel AS Pensjonskasse pr. 01.01.2005.

Hva med min pensjon opptjent i Umoe?

Dersom du var ansatt i Umoe og medlem i Nordea Liv, er din pensjonskapital og dine pensjonsrettigheter overført til Aibel AS Pensjonskasse pr. 01.01.2005.

Hva er en fripolise?

En fripolise viser opptjente rettigheter i pensjonsordningen ved fratredelse, endring eller ved avslutning av tidligere pensjonsordning. Dette er en ferdig betalt pensjon som kommer til utbetaling enten dersom du skulle har rett på en uførepensjon, alderspensjon når du blir 67 år eller eventuelt pensjon til etterlatte ved dødsfall. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente pensjonsrettigheter.

Du kan ha fripolise i pensjonskassen fordi du ble ansatt før 01.01.2010 (tidspunkt for overgang til innskuddspensjon) eller du kan ha en fripolise på «etterlattepensjon». Dette fordi Aibel AS valgte å endre den kollektive pensjonsordningen i 2001 og fjernet ektefellepensjonen som en dekning i ordningen. Det ble da utstedt fripoliser på det som var opptjent av etterlattepensjon. Pr. 01.01.2017 ble det også gjort endringer i lovverket slik at dine uførepensjonsrettigheter ble overført til en fripolise.

Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Aibel AS pensjonskasse hvert år?

Kontoutskriften gir en oversikt over dine pensjonsytelser og en detaljert oversikt over verdiutviklingen i din pensjonsavtale. Aibel AS Pensjonskasse er lovpålagt å sende kontoutskrift årlig til alle som har fripolise i pensjonskassen.

Har jeg rett til uførepensjon også hvis jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Ja, dersom du har et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon.

Hva er G - grunnbeløpet i folketrygden?

Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis pr. 01.05. hvert år. Pr. 01.05.2020 er G 101 351 NOK.


Fant du det du lette etter?