ABBs Pensjonskasse 

ABBs Pensjonskasse er under avvikling. Pensjonskassen overfører sine forpliktelser til Storebrand Livsforsikring AS den 1. september 2023. Dette gjelder både den ytelsesbaserte pensjonsordningen og fripolisene utgått fra denne. Denne porteføljeoverdragelsen er tidligere meddelt medlemmer og fripoliseinnehavere, og er godkjent av Finanstilsynet.

Pensjonsutbetalingen blir overtatt av Storebrand Livsforsikring fra og med september 2023, og pensjonsutbetalingen vil fremover skje den 20. i hver måned, bortsett fra i desember hvor utbetalingen skjer tidligere.

Etter overføring til Storebrand Livsforsikring, vil utbetaling av din pensjon fortsette som normalt uten at du trenger å foreta deg noe. Du vil etter overdragelsen finne informasjon om dine rettigheter og ytelser når du logger deg inn via nettsiden www.storebrand.no. Der logger du deg inn med Bank ID. Trykk deretter på "Smart pensjon". Da vil du finne oversikt over avtalen din. Du kan logge deg direkte inn på Storebrand sine sider ved å trykke på lenken i boksen "Kunde i Storebrand?" under.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her.

Om Pensjonskassen

ABBs Pensjonskasse ble etablert 1. januar 1990, og forvalter i dag pensjonsordningen for foretakene ABB AS og ABB Electrification Norway AS. Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilt avtale mellom pensjonskassen og de ulike foretakene. Pensjonskassen yter alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon til pensjonskassens medlemmer, samt ansatte og fratrådte medlemmer med utstedte fripoliserettigheter. Pensjonskassen ble stengt for nye medlemmer fra oktober 2016 i forbindelse med overgang til innskuddsbasert pensjonsordning. Administrasjonen av pensjonsordningene er utkontraktert til Storebrand Pensjonstjenester. Pensjonskassen har ingen ansatte, og daglig leder er innleid ressurs. Styret i pensjonskassen består av ni medlemmer, hvorav fire er valgt av og blant medlemmene. De fem øvrige styremedlemmene er oppnevnt av foretaket, og i tråd med regelverket er ett av disse eksternt styremedlem.  

Har du spørsmål om pensjon opptjent i ABBs Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • Alderspensjon

  Alderspensjon fra ABB pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om eventuell rett til etterlattepensjon ved dødsfall.

 • Barnepensjon

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om eventuell rett til barnepensjon ved dødsfall.

 • Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 23 724 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere.

 • Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra ABB Pensjonskasse er en livsvarig pensjon og utbetaling av pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Nå har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon fra pensjonskassen utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner.© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.