Kommunesammenslåing og pensjonsanbud

Det har vært en rekke kommunesammenslåinger i Norge. Dette har aktualisert spørsmålet om en sammenslåing medfører et særlig krav om å gjennomføre en ny anbudsprosess for pensjonsordningen*.

Et eksempel er Nye Øygarden kommune som innhentet tre juridiske vurderinger relatert til dette spørsmålet. I kommunens saksfremlegg var konklusjonen at pensjonsordningen måtte på anbud hvis det var flere leverandører som kunne levere**:

«I fellesnemnda sitt vedtak vart det lagt til grunn at Nye Øygarden kommune skulle bruke KLP som sin leverandør av pensjonstenester. Utgangspunktet for dette var ei vurdering om at KLP var eineleverandør i marknaden på forsikra pensjonsløysingar. Etter at prosjektrådmannen har hatt ute ei intensjonskunngjering i marknaden er det kome fram at det er fleire aktørar som kan vere aktuelle som leverandørar, også Storebrand. Dette inneber at val av pensjonsleverandør må ut på anbodskonkurranse jf. Lov om offentlige anskaffelser og Forskrift om offentlige anskaffelser.»

I Nye Øygarden hadde den ene kommunen egen pensjonskasse og mens de to andre hadde sine ordninger i KLP. Men, selv om alle kommunene eller fylkene i en sammenslåing har sine ordninger i KLP, vil ikke dette i seg selv gi unntak fra kravet om anbud. Dette er for eksempel situasjonen i Vestland, der Sogn og Fjordane og Hordaland begge hadde sine pensjonsordninger i KLP. Vestland gjennomfører en anbudsprosess våren 2020.

Unntak fra anbudsplikten?

KS-advokatene har vurdert mulige unntak fra anbudsplikten***. De peker på at for å slippe anbud ved vesentlige endringer må det være bygget inn endringsklausuler i kontraktene som tar høyde for vesentlige endringer som normalt følger av en sammenslåing. Kravene rundt dette er omfattende, blant annet at det er tatt inn i tidligere anbudsgrunnlag. Dette vil i de fleste tilfeller ikke være gjort.

Så er det et spørsmål om noen av de øvrige unntakene som følger av anskaffelsesregelverkets kan være relevante? Det må for eksempel gjøres en konkret vurdering i hvert tilfelle der man blant annet vurderer om endringen ville ha gjort det mulig for andre leverandører å delta eller vinne konkurransen.

En svært liten volumendring i kontrakten, hvor prisendringen ikke overstige EØS-terskelverdiene eller en andel av kontraktsverdien, kan også medføre at anbud ikke må gjennomføres. Det er enn situasjon som kan oppstå hvis en svært stor kommune slår seg sammen med en liten.

Men, i tillegg til volumkravet skal det også vurderes om det er "betydelige vanskeligheter eller vesentlige ekstrakostnader" ved skifte av leverandør for å ikke gjennomføre anbud. I dagens situasjon med flere leverandører og rådgivere som kan bistå i prosessen er det ikke betydelige vanskeligheter ved å gjennomføre anbud.

Det kan videre argumenteres for at den nye sammenslåtte kommunen kan sees som en videreføring av avtalemotparten (oppdragsgiver) og at det ikke er krav om samtykke for å videreføre kontrakten (kontinuitetsprinsippet). Kommunal- og moderniseringsdepartementet har uttalt at overføringer av rettigheter og plikter etter kontrakter kan overføres til den nye sammenslåtte kommunen**** . Departementet sier videre at skifte av kommunenavn i seg selv ikke betyr at kontrakten må kunngjøres på nytt. Men, det understrekes at det er reglene for hvilke endringer som kan gjøres i en eksisterende kontrakt og reglene for hva som skal ansees som vesentlige endringer***** som bestemmer om det skal gjennomføres et nytt anbud. Dermed kan man IKKE si at tre kommuner, som alle har kontrakter med KLP, automatisk kan slå disse sammen og videreføre en ny kontrakt uten anbud. De vil måtte gjøre en vurdering av blant annet bestemmelsen om vesentlige endringer i kontrakten. Hvis ikke kontrakten inneholder en klausul/opsjon om slik endring, jfr. drøftingen over, må endringen hjemles i de øvrige unntaksbestemmelsene.

Det nevnes her også kort at om at en kommunesammenslåing har vært en "uforutsett omstendighet", kan det medføre at en kommune kan tre inn i en av de andre kommunes kontrakt uten anbud. Heller ikke en slik argumentasjon vil unnta kommunen fra å gjøre en reell vurdering av anbudsplikten og unntaksbestemmelsene******.

Samlet medfører regelverket at så godt som alle kommunesammenslåinger vil utløse krav om anbud i seg selv. Det er også verdt å merke seg at det er særlige krav om blant annet informasjon og begrunnelse hvis kommunen ikke gjennomfører en anbudsprosess.
Det er viktig å understreke anbud er en mulighet og ikke bare et pålegg. KS-advokatene skriver:

«Vi minner også om at selv om det er rettslig adgang til for eksempel å videreføre og utvide en eksisterende kontrakt, vil en kommunesammenslåing i mange tilfeller være en gylden anledning til å gjennomføre en ny konkurranse. Konkurranse om kontrakter vil i mange tilfeller kunne gi både bedre og rimeligere leveranser.»

Som vist over innebærer vesentlige endringer i selve pensjonsordningene at alle kommuner må gjennomføre anbud på pensjonsordningen, uavhengig av om de er del av en kommunesammenslåing eller ikke.

*Pensjonskontorets veileder for 2019 har også en kort drøfting av kommunesammenslåinger. Vi oppfatter det slikt at denne samsvarer med den vurdering som gis her og som blant annet bygger på KS-advokatenes senere vurdering av dette spørsmålet. Se pensjonskontoret.no/veileder.

**Saksdokument 32/19. Fellesnemd Nye Øygarden kommune 17.06.2019.

***Kapittel i rapporten Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing utarbeidet av PA Consulting 2016, oppdatert 5. april 2018 av KS advokatene ved Kristine Vigander, Beatrice Dankertsen Hennyng og Kristine Røed Brun.

****Tolkningsuttalelse 28.02.2018 Kommunal og moderniseringsdepartementet.

*****Forskrift om offentlige anskaffelser, § 28-1 og § 28-2.

******Pensjonsveilederen diskuterer kort at KOFA har behandlet en sak om kommunesammenslåing der Nøtterøy kommune i forbindelse med sammenslåingen med Tjøme kommune til Færder kommune, innlemmet Tjøme kommune i sin eksisterende avtale på et kvalitetssikringssystem. Sentral i denne vurderingen er at FOA § 2-1 (2) bokstav d sier at FOA del II ikke kommer til anvendelse dersom «uforutsette omstendigheter gjør det nødvendig å utføre tilleggsytelser som er strengt nødvendige for kontraktens fullføring, forutsatt at tildelingen skjer til samme leverandør». Virkningen ville i så fall være at Tjøme kommune fritt kunne tre inn i Nøtterøy kommunes avtale (som en tilleggsytelse til avtalen), ettersom reglene om vesentlig endring i FOA del II ikke ville gjeld. Veilederen understreker likevel at "Av denne grunn kan det neppe legges til grunn at enhver kommunesammenslåing medfører at FOA del II ikke kommer til anvendelse etter FOA § 2-1 (2) bokstav d (nå § 5-2 (1) bokstav d). For ordens skyld presiseres det at unntaksbestemmelsen kun gjelder for FOA del II, og at det ikke finnes et tilsvarende unntak for FOA del III.


  Fant du det du lette etter?