Innskuddspensjon (ITP) – enkelt og kostnadseffektivt

9 av 10 ansatte i privat sektor har innskuddspensjon (ITP). Forutsigbare kostnader og enkel administrasjon gjør at vi anbefaler innskuddspensjon til de fleste bedrifter. 

Har bedriften din innskuddspensjon hos oss, får du:

 • en pensjonsordning med forutsigbare kostnader, tilpasset din bedrift
 • anledning til å spare i vår spareprofil «Anbefalt pensjon», der sparingen automatisk tilpasses hver enkelt ansatts alder
 • markedsledende ansattoppfølging (Norsk Kundebarometer, 2022). Vi hjelper de ansatte med å forstå sin pensjon
 • hjelp og oppfølging når du trenger det
   

Ofte stilte spørsmål

 • Må alle bedrifter ha en pensjonsordning?

  Alle bedrifter med minst én ansatt i tillegg til bedriftseieren, er pålagt å etablere en pensjonsordning. Dette gjelder også selskap som ikke er skattepliktige. Det finnes enkelte unntak for eier/innehavere i enkeltpersonforetak og ansvarlige selskaper. Hvis du er selvstendig næringsdrivende er det ikke krav om etablering, men vi anbefaler alle å ha en avtale om innskuddspensjon.

 • Hva med arbeidstakere som jobber deltid?

  Dersom summen av utført arbeid av ansatte tilsvarer minst to årsverk, skal det opprettes en pensjonsordning. Grunnlaget for beregningen er ansatte som arbeider minst 20 prosent av full stilling.

  Se eksempler og regler for deltidsansatte

 • Hva er minimumskravene til bedriftens pensjonsordning?

  Hvis bedriften er pålagt å etablere en pensjonsordning, så må denne oppfylle disse minimumskravene:

  • Bedriften betaler en fast andel av de ansattes lønn i pensjonsinnskudd, minimum 2 prosent av lønn inntil 12 G.
  • Utbetaling starter tidligst ved 62 år, skal skje i minimum 10 år og minst til 77 år, forutsatt at oppspart kapital er stor nok til å gi en årlig utbetaling på minst 0,2 G.
  • Ordningen inkluderer innskuddsfritak ved uførhet, dvs. at fremtidige innbetalinger til pensjonsordningen frem til 67 år dekkes i henhold til uføregrad dersom en ansatt blir ufør.
  • Bedriften dekker kostnaden ved pensjonsopptjeningen fram til pensjonsalder og så lenge den ansatte jobber i bedriften, og frem til 67 år eller tidligere friskmelding for ansatt som er blitt ufør.
  • Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent.
  • Det kan likevel avtales at opptak i pensjonsordningen først skal skje når den ansatte har mottatt samlet lønn som minst tilsvarer rapporteringspliktig lønn i A-meldingen.

  Les mer om Lov om obligatorisk tjenestepensjon (Lovdata)

 • Kan de ansatte spare selv i bedriftens pensjonsordning?

  Hvis det inngås en avtale om dette mellom bedriften og de ansatte, kan også de ansatte betale innskudd til sin tjenestepensjonsordning. Dette må gjelde likt for alle ansatte i bedriften, og skal fastsettes i pensjonsordningens regelverk. Disse innskuddene kommer på toppen av minstekravet på 2 prosent. Eventuelle innskudd fra de ansatte kan altså ikke brukes til å oppnå minstekravene til pensjonsordningen.

 • Hva skjer med pensjonssparingen til en ansatt som slutter i bedriften?

  Da egen pensjonskonto ble innført 1.1.2021, ble reglen om at man må være ansatt i 12 måneder for å få med seg oppsparte pensjonspenger fjernet. Ansatte som slutter etter 1.1.2021 får med seg pensjonssparingen selv om de har jobbet i bedriften mindre enn 12 måneder. Egen pensjonskonto følger de ansatte gjennom hele yrkeskarrieren så lenge de er ansatt i en bedrift som har innskuddspensjon.

Se spareutvalget for innskuddspensjon

Sjekk historisk avkastning for spareproduktene.

Hva velger andre?

Mange ledere lurer på hvilken pensjonsordning som er vanlig i deres bransje. Her finner du en oversikt over hva våre bedriftskunder har valgt.

Detaljer om innskuddspensjon

En god innskuddspensjon er verdifullt for de ansatte, og hjelper bedriften din å tiltrekke seg attraktiv arbeidskraft. Her finner du alt du trenger å vite om innskuddspensjon." 

 • Dette er innskuddspensjon

  I en innskuddsbasert pensjonsordning setter bedriften inn et sparebeløp på en pensjonskonto til hver enkelt ansatt. Pensjonspengene investeres i fond. Sparebeløpet må være mellom 2 og 7 prosent av lønn inntil 12G. Det er av regulatoriske årsaker ikke mulig å spare for lønn som overstiger 12G, men det er mulig å tilrettelegge for sparing til høytlønte i Ekstrapensjon.

  Det er også mulig å velge tilleggssparing for lønn mellom 7,1G og 12G som kompenserer for at det ikke tjenes opp rettigheter i folketrygden for lønn over 7,1G. Maksimal tilleggssparing er 18,1 prosent.

  Alle ansatte over 13 år skal være med i ordningen, uavhengig av stillingsprosent. 

 • Fordeler
  • Pensjonsordningen er enkel og oversiktlig, både for bedriften og de ansatte.
  • Det er enkelt og effektivt å administrere pensjonsordningen gjennom Bedriftsportalen.
  • Pensjonsinnskuddene gir bedriften inntektsfradrag og er skattefrie for de ansatte.
  • Kostnadene er forutsigbare for bedriften.
  • Regnskapsføringen er oversiktlig og det er ingen pensjonsforpliktelser som skal balanseføres.
  • De ansatte får god oversikt over sin pensjonskonto gjennom oversiktlige nettløsninger, og kan enkelt velge hvordan pensjonspengene skal investeres.
 • Avkastning og spareprofiler

  Vi anbefaler de fleste å starte med spareløsningen «Anbefalt pensjon». Her tilpasser vi risikoen automatisk basert på den ansattes alder og dermed antall år til pensjonen skal utbetales.

  Med en innskuddspensjon hos oss, kan dere imidlertid velge mellom fem spareprofiler med ulik risikoprofil. Valg av riktig risikoprofil er svært viktig for at de ansatte skal få mest mulig pensjon ut av sin pensjonssparing.

  Les mer om avkastning

 • Fleksibelt uttak

  Alle ansatte har mulighet til å ta ut pensjon fra de er fylt 62 år. De kan velge delvis eller fullt uttak. Det er også mulig å kombinere arbeid og uttak av pensjon. Pensjonen utbetales minimum til den ansatte fyller 77 år, og i minimum 10 år. Hvis saldoen er lav, forkortes utbetalingstiden. For å ta gradert (delvis) uttak, må saldoen være stor nok til å kunne gi en utbetaling på minst 0,2 G pr. år i utbetalingsperioden. Fullt uttak kan uavhengig av dette gjøres fra 62 år.

  Den ansatte kan få god oversikt over hvor mye man kan forvente å få i pensjon ved ulike uttakstidspunkt i appen Mine penger. Der kan den ansatte også selv melde uttak.

 • Innskuddsfritak ved uførhet

  Innskuddsfritak ved uførhet er en obligatorisk del av pensjonsordningen. Dette er en forsikring bedriften betaler for som sikrer at Storebrand fortsetter å betale inn penger for pensjonsordningen til en ansatt som blir ufør frem til vedkommende fyller 67 år.

  Innskuddsfritaket skal være i samsvar med uføregraden, og blir utbetalt dersom arbeidsevnen har vært nedsatt med minst 20 prosent i 12 måneder.

 • Kostnader

  I tillegg til selve pensjonssparingen må bedriften betale for innskuddsfritak, eventuelt andre tilknyttede risikodekninger, administrasjonskostnader og forvaltningskostnader av pensjonspengene. Bedriften betaler også arbeidsgiveravgift for alle pensjonsinnbetalinger.

  Så lenge den ansatte jobber og det settes inn penger på pensjonskontoen, dekker bedriften kostnadene for forvaltning av midlene.

  Pensjonskontoen til den ansatte kan også bestå av oppspart pensjon fra tidligere arbeidsforhold (pensjonskapitalbevis, PKB). Hovedregelen er at den ansatte selv betaler forvaltningskostnadene her.

  Etter at den ansatte har sluttet i bedriften eller begynt å ta ut pensjon, er det den ansatte selv som betaler kostnadene. Hvis den ansatte jobber og tjener opp pensjon samtidig som vedkommende har startet uttak av pensjon, vil kostnadene deles mellom arbeidstaker og arbeidsgiver.

 • Forsikringer

  Dere kan velge å kjøpe ekstra forsikringer som er viktige for å sikre ansatte og deres familie økonomisk dersom noe uforutsett skulle skje. Vi tilpasser forsikringene etter bedriftens ønsker og behov.

  Valgfrie forsikringer

  Alle bedrifter må etablere innskuddsfritak i pensjonsordningen. Denne forsikringen sikrer at Storebrand fortsetter å innbetale penger til pensjonsordningen dersom den ansatte blir ufør. I tillegg er det mulig å knytte følgende valgfrie forsikringer til innskuddspensjonen:

  • Uførepensjon gir månedlig utbetaling til de som blir uføre
  • Engangsutbetaling ved død (gruppeliv) sikrer etterlatte en engangsutbetaling uansett årsaken til dødsfallet
  • Barnepensjon gir månedlige utbetalinger til gjenlevende barn frem til barnet fyller 18 eller 21 år.

 • Ekstra sparing

  Gjennom «Ekstrapensjon for bedrifter» kan vi enkelt legge til rette for at du og dine ansatte kan spare ekstra til pensjon. Dette kommer som et tillegg til innskuddspensjonen. 

 • Bedriftsportalen

  Bedriftsportalen er et verktøy dere får tilgang til når dere er kunde hos oss. Den gjør det enkelt å administrere pensjonsordningen. Les mer om Bedriftsportalen.


Fant du det du lette etter?