Lars-Erik Eriksen, leder for salg i bedriftsmarkedet i Storebrand.

Slik sikrer du deg og dine ansatte gullpensjon

Som bedriftsleder påvirker du både din egen og de ansattes pensjon. Med disse grepene kan dere bli pensjonsmillionærer.

Av  Magnus Berg og Helene Røiseland Strømme
ARTIKKEL · PUBLISERT 08.04.2024

Begrepet gullpensjon har tradisjonelt blitt brukt om pensjonsutbetaling som ligger på 66 prosent av lønnen du hadde som yrkesaktiv. 

– I dag brukes begrepet løsere, men ved å ta noen grep selv er det mulig å oppnå samme nivå, forklarer Lars-Erik Eriksen, leder for pensjon i Storebrand.

Ifølge Eriksen er det særlig to ting du kan påvirke som bedriftsleder. Det ene er hvor mye du sparer til de ansattes pensjon og det andre er hvordan disse pengene investeres. 

– Så å si alle private bedrifter velger i dag en innskuddsbasert pensjonsordning. Det gir kostnadsmessig forutsigbarhet, samtidig som det gir deg fleksibilitet ved at du til en viss grad kan velge hvor mye du vil spare. 

VIL DU BLI PENSJONSMILLIONÆR? Pensjonsekspert Lars-Erik Eriksen forklarer hvilke grep du kan ta som bedriftsleder. Foto: Storebrand

– Sparesatsen kan bety millioner 

Beløpet du sparer til de ansattes pensjon hver måned, bestemmes av sparesatsen du har valgt for bedriften. Dette er en prosentandel av de ansattes lønn, og som arbeidsgiver er du pålagt å spare minst to prosent.


Lurer du på hvilken pensjonsordning du bør velge for bedriften?


Du kan imidlertid velge å spare opptil syv prosent – og i tillegg ha ytterligere sparing for ansatte med høy lønn. Sistnevnte er noe mange velger å gjøre siden man ikke tjener opp alderspensjon i folketrygden for inntekt over 7,1 G (som per i dag tilsvarer ca. 840 000 kroner).

Hvilken sparesats du velger for bedriften, kan utgjøre enorme forskjeller for den enkelte ansatt på sikt.

Eriksen setter opp et eksempel:

Geir tjener 500 000 kroner. Det gir 10 000 kroner i årlig pensjonssparing med en sparesats på to prosent, og 35 000 kroner med en sparesats på syv prosent.

– Over en full yrkeskarriere vil minimumsordningen gi Geir en pensjonskapital på rundt 900 000 kroner, mens maksordningen vil gi ham rundt tre millioner kroner, forteller Eriksen.

 

Infografikken viser at Geir som tjener 500 000 kroner i året, sitter igjen med 53 % av dagens lønn som pensjonist dersom arbeidsgiveren hennes følger lovens minimum når det gjelder pensjonssparing. Følger arbeidsgiveren hennes lovens maksimum derimot, sitter hun igjen med 76 % av dagens lønn.
Figuren over viser hvor stor andel av dagens lønn Geir kan forvente å få i pensjon dersom jobben hans ligger på lovens minimumsgrense eller lovens maksimumsgrense når det gjelder sparesats. Beløpene i figuren er oppgitt i dagens kroneverdi. Se ellers hvilke forutsetninger som ligger til grunn for regnestykket i bunnen av artikkelen. Infografikk: Storebrand
 

– Enda viktigere for deg med høy lønn

Særlig for ledere og spesialister med høy lønn, kan gapet mellom dagens lønn og det du skal leve av som pensjonist raskt bli stort. 

– For denne gruppen er forskjellen på to og syv prosent enda større, forklarer Eriksen.

Eriksen setter opp et nytt eksempel:

Anne har en årslønn på én million kroner. Med to prosent pensjonssparing er hennes forventede pensjonskapital rundt 1,7 millioner kroner. 

– Mot hele 8,4 millioner kroner med en sparesats på syv prosent.

 

Infografikken viser at Anne som tjener 1 000 000 kroner i året, sitter igjen med 40 % av dagens lønn som pensjonist dersom arbeidsgiveren hennes følger lovens minimum når det gjelder pensjonssparing. Følger arbeidsgiveren hennes lovens maksimum derimot, sitter hun igjen med 77 % av dagens lønn.
Figuren over viser hvor stor andel av dagens lønn Anne kan forvente å få i pensjon dersom jobben hennes ligger på lovens minimumsgrense eller lovens maksimumsgrense når det gjelder sparesats. Beløpene i figuren er oppgitt i dagens kroneverdi. Se ellers hvilke forutsetninger som ligger til grunn for regnestykket i bunnen av artikkelen. Infografikk: Storebrand

«
Jo høyere lønn du har, jo viktigere er sparesatsen til bedriften du jobber i.

Lars-Erik Eriksen
leder for pensjon i Storebrand

Pensjon fra arbeidsgiver kommer i tillegg til pensjon fra folketrygden. Eriksen mener imidlertid det er viktig å huske at du ikke tjener opp alderspensjon i folketrygden for inntekt over 7,1 G (ca. 840 000 kroner). 

– Ansatte som tjener under 840 000 kroner, får en større andel av lønnen sin i pensjon fra folketrygden, enn de som tjener mer.

I eksemplene over vil årlig pensjon fra folketrygden utgjøre omtrent 43 prosent av lønn for Geir som tjener 500 000 kroner– mens den vil utgjøre omtrent 31 prosent for Anne som tjener det dobbelte.

– Jo høyere lønn du har, jo viktigere er sparesatsen til bedriften du jobber i, forklarer Eriksen.


Lurer du på hvilken sparesats som er vanlig i din bransje?


– To tredjedeler er avkastning

Det er imidlertid ikke bare sparesatsen som har noe å si for hva du og dine ansatte vil få utbetalt i pensjon. 

– Pensjonspengene består av både sparing og avkastning, og ved pensjonsalder kan de fleste regne med at rundt to tredjedeler av pengene stammer fra avkastning. 

Hvordan pensjonspengene investeres har med andre ord mye å si, og da spesielt hvor stor andel som plasseres i aksjer. 

Den enkelte kan selv påvirke hvordan egen pensjon investeres gjennom valg av spareprofil.  

Ettersom høy andel aksjer også betyr høyere risiko for svingninger, er det anbefalt å justere spareprofilen gjennom livet.

– Vi anbefaler at unge som har lenge igjen til pensjonsalder har en spareprofil med høy aksjeandel, men at denne justeres ned når man blir eldre og nærmer seg pensjonsalder. 

– Med Anbefalt pensjon fra Storebrand skjer dette automatisk, forklarer Eriksen.

Som bedriftsleder kan du velge hvilken spareprofil du ønsker som standard for dine ansatte. Det kan imidlertid være vanskelig å finne én profil som passer for alle. Velger du Anbefalt pensjon som standard, blir spareprofilen tilpasset automatisk ut ifra den ansattes alder. 

Storebrands pensjonsprofiler på avkastningstoppen

Hvor stor andel av pensjonspengene som plasseres i aksjer, har stor betydning for hvor mye du kan forvente å få i avkastning. Men også hvilken pensjonsleverandør du velger, kan ha noe å si.  

Både Storebrand Balansert og Storebrand Offensiv slår tilsvarende pensjonsprofiler hos konkurrentene når vi ser på gjennomsnittlig avkastning siste tre og fem år.

– Ser vi på de siste fem årene har Storebrand Balansert og Storebrand Offensiv levert en gjennomsnittlig årlig avkastning på henholdsvis 7,9 og 10,7 prosent, forteller Eriksen.

Infografikk som viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes største pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 31.12.2023, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år.
STOREBRAND LEVERER HØYEST AVKASTNING: Oversikten viser årlig gjennomsnittlig avkastning i pensjonsleverandørenes største pensjonsprofiler med moderat risiko. Tallene er per 31.03.2024, er oppgitt før kostnader og gjelder siste 5 år. Kilde: Norsk Pensjon.


Ønsker du å snakke med en bedriftsrådgiver om pensjon?


Skattefordeler på innskuddspensjon

Det å ha høy sparesats og sikre rett spareprofil for den enkelte ansatt er blant de viktigste grepene du kan ta som bedriftsleder for å sikre deg og dine ansatte en god pensjon. Men for mange bedrifter er det ikke å bare å skru opp sparesatsen.  

Står du i en situasjon der du enten må velge mellom å gi de ansatte økt lønn eller økt pensjonssparing, vil det ifølge Eriksen være mest lønnsomt for den ansatte å få økt pensjonssparing.

– Mange vil nok umiddelbart ønske seg høyere lønn fremfor høyere sparesats. Men skattemessig vil det for de fleste være mer lønnsomt med en god pensjonsordning, sier Eriksen.

Dette handler om at pensjonssparing skattlegges på en annen måte enn vanlig lønn. Eriksen tror mange ikke er klar over dette, og mener derfor det kan være et nyttig tema å ta opp med de ansatte. 

– Mange blir nok mer positive til å velge pensjonssparing over lønn når de ser skattefordelene. 

Disse forutsetningene ligger til grunn for regneeksemplene med Geir og Anne:

  • 42 års opptjeningstid
  • Årlig inflasjon, lønnsvekst og G-vekst på 2 prosent
  • Pengene spares i Storebrands «Anbefalt Pensjon», der aksjeandelen tilpasses alder
  • Forventet avkastning i tråd med Finans Norges bransjeavtale for avkastningsprognoser
  • Utbetalingsperiode på 20 år for tjenestepensjon
  • Fremtidige beløp oppgitt i dagens kroneverdi

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalterens dyktighet, fondets risikoprofil og forvaltningshonorar. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap. Det kan være risiko knyttet til investeringer i fondet på grunn av markedsbevegelser, utvikling i valuta, rentenivåer, konjunkturer, bransje- og selskapsspesifikke forhold. Før investering anbefales kunder å sette seg inn i fondets nøkkelinformasjon og prospekt som inneholder nærmere informasjon om fondets egenskaper og kostnader.


Fant du det du lette etter?