Hafslund Pensjonskasse

Hafslund Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester AS som leverandør av administrasjons- og driftstjenester.

Medlem av pensjonskassen?

I medlemsportalen finner du informasjon om pensjonsrettighetene dine, oversikt over månedlige utbetalinger og alle utsendelser. Du kan også oppdatere kontaktinformasjon og kontonummeret pensjonen skal utbetales til.

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her. 

Om pensjonskassen

Hafslund pensjonskasse ble etablert 22.9.1998. Hafslund pensjonskasse forvalter offentlige og private ytelsespensjonsordninger for medlemsforetakene Hafslund AS, Hafslund Eco Vannkraft AS og Glommens og Laagens Brukseierforening.

Pensjonskassen er lukket for opptak av nye medlemmer som følge av at foretaket innførte innskuddsbasert tjenestepensjon som sin generelle pensjonsordning fra 1. januar 2009.

Pensjonskassens formål er å yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt ektefelle- og barnepensjon til medlemmenes etterlatte.

Pensjonskassen forvalter også oppsatte pensjonsretter og fripoliser på vegne av medlemmer og tidligere ansatte.

Pensjonskassen er tilsluttet Overføringsavtalen mellom Statens pensjonskasse og leverandører av offentlige tjenestepensjonsordninger.

Hafslund Pensjonskasse ivaretar forsikring, kapitalforvaltning og administrasjon av pensjonsordningene. Driften av pensjonskassen, herunder medlemsadministrasjon, aktuartjenester og utbetaling av pensjoner er utkontraktert til Storebrand Pensjonstjenester. Aider AS er regnskapsfører. Pensjonskassen har ingen ansatte. Daglig ledelse ivaretas av Hafslund AS. PwC AS er pensjonskassens revisor.

Styret er pensjonskassens øverste organ og følger vedtekter fastsatt av pensjonskassen.

Nyttig informasjon

For medlemmer av den offentlige tjenestepensjonsordningen

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon Hafslund pensjonskasse er en livsvarig ytelse som du får utbetalt i tillegg til alderspensjon fra folketrygden (NAV). Nivået på alderspensjonen inklusive Folketrygd vil i all hovedsak avhenge av hvilken pensjonsplan du er omfattet av, ditt pensjonsgrunnlag samt din opptjeningstid i ordningen. For å få full opptjening må man ha en tjenestetid på 30 år. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år (enkelte stillingsbetegnelser har 65 års aldersgrense), og din forventede pensjonsytelse er beregnet ut fra denne alderen. Medlemmer som har tatt ut folketrygden før fylte 67 år vil få lavere samlet pensjon.

 • add Uførepensjon

  Du kan ha rett til uførepensjon fra Hafslund Pensjonskasse hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. 

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Ektefellepensjon

  Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Samboere har ikke rett til ektefellepensjon. Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse, men opphører dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om ektefellepensjon.

 • add Barnepensjon

  Avdødes barn under 20 år har rett til barnepensjon.

 • add AFP

  Fra fylte 62 år kan du ha rett til å fratre med AFP. Er du aktivt medlem i den offentlige ytelsesordningen til Hafslund Pensjonskasse kan du ha rett til offentlig AFP. Denne AFP-ordningen er en førtidspensjon du bare kan få mellom 62 og 67 år.

  AFP utbetalingen fra 62 år vil i sin helhet basere seg på opptjening i folketrygden, og beregnes av NAV. Dette omtales som folketrygdberegnet AFP. Denne AFP ytelsen vil som hovedregel være tilnærmet lik den alderspensjonen du ville fått fra folketrygden dersom du hadde fortsatt i stillingen til 67 år.

  AFP utbetalingen fra 65 år vil basere seg på det beste av folketrygdberegnet AFP og tjenestepensjonsberegnet AFP. Tjenestepensjonsberegnet AFP vil avhenge av hvilken ordning du tilhører, og vil utgjøre enten 66 % eller 70 % av sluttlønnen din dersom du har full opptjening. For å ha full opptjening må du ha minimum  30 års medlemstid i pensjonskassen eller annen offentlig tjenestepensjonsordning.

For medlemmer av den private tjenestepensjonsordningen

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon Hafslund pensjonskasse er en livsvarig pensjon som du får utbetalt i tillegg til alderspensjon fra folketrygden (NAV). Nivået på alderspensjonen inklusive Folketrygd vil i all hovedsak avhenge av hvilken pensjonsordning du er omfattet av. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen. Medlemmer som har tatt ut folketrygden før fylte 67 år vil få lavere samlet pensjon.

 • add Uførepensjon

  Du kan ha rett til uførepensjon fra Hafslund Pensjonskasse hvis du får din inntektsevne redusert helt eller delvis, på grunn av sykdom eller skade. Pensjonen utbetales vanligvis etter at du har vært sykmeldt i ett år og blir et tillegg til arbeidsavklaringspenger (AAP) eller uføretrygd fra NAV. Nedre grense for uføregrad i pensjonskassen er 20 prosent. Varig uførepensjon tilstås ordinært bare om du får innvilget uføretrygd fra NAV. 

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Ektefellepensjon

  Ektefelle eller registrert partner kan ha rett til ektefellepensjon. Likestilt med ektefelle og registrert partner er samboer. Ektefellepensjon er en livsvarig ytelse, og utbetales uendret dersom gjenlevende ektefelle gifter seg på nytt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om ektefellepensjon.

 • add Barnepensjon

  Avdødes barn under 21 år har rett til barnepensjon.

Kontakt oss gjerne

Spørsmål om din pensjon, din pensjonsberegning og utbetaling? Ta kontakt med oppgjørsavdelingen.