Ytelsespensjon (YTP)

En ytelsespensjon (YTP) gir som regel den ansatte en avtalt prosentandel i pensjon – vanligvis mellom 60 og 70 prosent av sluttlønnen.

Vår anbefaling er innskuddspensjon

Endringer i pensjonssystemet gjør at vi anbefaler alle nye kunder å velge innskuddspensjon.

Hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon.

Dette er ytelsespensjon: 

 • Bedriften betaler inn en årlig premie til Storebrand.
 • Størrelsen på premien avhenger av den ansattes alder, tjenestetid og lønnsnivå.
 • Innbetalingene varierer derfor fra år til år.
 • De ansatte kan starte å ta ut pensjon fra de er 62 år, eller kombinere jobb og pensjon til de er 75 år.
 • Det kreves som regel 30-40 års opptjening for å få full pensjon.
 • Utbetalingene varer som regel livet ut.
 • Pensjonsreformen fra 2011 medfører at samlet utbetaling for mange blir lavere enn tidligere.
 • Ansatte som slutter meldes ut av pensjonsordningen og får en fripolise.

Detaljer om ytelsespensjon

Dette er et sammendrag av hva ytelsespensjon omfatter. Fullstendige vilkår finner du nederst på siden (pdf).

 • add Dette er ytelsespensjon

  En ytelsesbasert pensjonsordning gir en avtalt utbetaling fra bedriftens pensjonsordning ved opptjeningsalder, normalt 67 år. Pensjonen fastsettes ut ifra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra pensjonsordningen utgjør en avtalt prosent av sluttlønnen innenfor gitte grenser.

  Ytelsespensjon kjennetegnes ved at

  • Pensjonsutbetalingen for den ansatte er definert. Den årlige kostnaden for bedriften varierer og avhenger av faktorer som faktisk avkastning på pensjonspengene og lønnsutvikling for bedriftens ansatte.
  • Sum pensjon har blitt definert som en andel av sluttlønn, vanligvis mellom 60 – 70 prosent. Omleggingen av pensjonssystemet i folketrygden fra 2011 har medført at mange vil få en lavere alderspensjon enn tidligere fra NAV. Samlet pensjonsutbetaling vil for mange ikke bli så høy som det definerte nivået. Avviket øker jo lengre tid du har igjen til pensjonsalder.
  • Pensjonen er normalt livsvarig, men mange bedrifter har valgt en begrenset utbetalingsperiode.
  • Forvaltningen av pensjonspengene bestemmes av Storebrand, og ikke den ansatte. Pensjonspengene forvaltes forsiktig for at de hvert eneste år skal oppnå en garantert minimumsavkastning ("garantert rente").
  • Avkastning ut over den garanterte renten blir tildelt bedriftens pensjonsordning, etter at det er satt av penger til å bygge opp eventuelle buffere for kommende år.
  • Overskuddet på avkastningen påvirker størrelsen på reguleringen av pensjonene som er under utbetaling.
  • Den ansattes faktiske lønnsutvikling påvirker arbeidsgivers innbetaling til pensjonsordningen. Jo nærmere pensjonsalder lønnsøkningen kommer, desto høyere pensjonspremie må bedriften betale.
 • add Opptjening

  For at en ansatt skal få full pensjonsutbetaling kreves det vanligvis minst 30 års opptjening. Opptjeningsalder er normalt 67 år. Det betyr at dersom det er mer enn 30 år fra ansettelse og fram til 67 år, vil opptjeningen av full pensjon bli fordelt over mer enn 30 år.

 • add Fleksibelt uttak

  Arbeidstaker har mulighet for å ta ut alderspensjon helt eller delvis fra 62 år. Jo lenger man venter med å ta ut pensjon, desto høyere blir den årlige utbetalingen. Det er fullt mulig å ta ut pensjon samtidig med å fortsette i arbeid.

  • Pensjonen blir utbetalt månedlig og skattlegges som pensjonsinntekt. Eventuell uførepensjon skattlegges tilsvarende lønnsinntekt.
  • Pensjonen er vanligvis livsvarig. Det betyr at den utbetales livet ut. Bedriften kan også ha avtalt at pensjonen skal utbetales i en begrenset periode. Perioden skal minst være frem til 77 år, eller minst 10 år hvis uttakstidspunkt er høyere enn 67 år.
  • Ved eventuell utsatt utbetalingsstart vil utbetaling uansett starte ved fylte 75 år.
  • Det er fullt mulig for arbeidstaker å ta ut gradert pensjon. Det betyr at en prosentandel av pensjonen tas ut. Minstekrav for gradert uttak er en utbetaling på minimum 20 % av G (grunnbeløpet i folketrygden) pr. år i utbetalingsperioden. Fullt uttak kan uavhengig av dette gjøres fra 62 år.
 • add Regnskapsføring

  De fleste ytelsespensjonsordninger (unntak for små foretak) skal beregnes og balanseføres etter kriterier for god regnskapsskikk, angitt i norsk regnskapsstandard for pensjoner (NRS 6) og i internasjonal regnskapsstandard (IAS 19).

  Er du i tvil om beregning er nødvendig, kontakt din revisor for nærmere klargjøring. Storebrand Pensjonstjenester tilbyr rådgivning og beregninger for regnskapsføring av bedriftens pensjonsavtaler.

  Selskapet har en egen avdeling som utfører:

  • Beregninger i henhold til norsk og internasjonale regnskapsstandarder – NRS, IFRS (IAS) og US GAAP (FAS).
  • Beregninger av pensjonsordninger som utbetales over drift, førtidspensjoner og spesialavtaler.
  • Rådgivning i forbindelse med endringer i pensjonsplaner, fusjon/fisjon, overgang til innskuddspensjon og andre problemstillinger knyttet til pensjon.

   

  Kontakt oss

  Ønsker du beregning av pensjonsforpliktelser og -kostnader eller har spørsmål om dette, send e-post til nrs@storebrand.no

  Les mer om NRS 6 og IFRS (International Financial Reporting Standards) hos Regnskapsstiftelsen.

 • add Forsikringer

  Alderspensjonen bidrar til å sikre de ansatte en god inntekt når de blir pensjonister. Men hva om en av de ansatte blir syk, skadet, arbeidsufør eller dør? I en ytelsesbasert pensjonsordning er det normalt tilknyttet flere forsikringer enn alderspensjonen, slik at de ansatte har et økonomisk sikkerhetsnett for seg og sin familie. Vi tilbyr ulike forsikringer som kan settes sammen ut fra bedriftens ønsker og behov. Her er en oversikt:

  Ved arbeidsuførhet

  • Årlig uførepensjon
  • Engangsutbetaling til den ansatte

  Selv om bedriften ikke har en forsikring som gir utbetaling ved uførhet, sikrer pensjonsordningen at videre opptjening av alderspensjon fortsetter dersom en ansatt blir ufør gjennom et premiefritak.

   

  Ved død

  • Ektefelle og samboer: månedlige pensjonsutbetalinger eller engangsutbetalinger
  • Barn: månedlige pensjonsutbetalinger eller engangsutbetalinger
 • add Fripoliser

  Hvis en ansatt slutter, får han eller hun utstedt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter. Fripoliser kan også bli utstedt dersom bedriften endrer pensjonsordningen. Garantien på de oppsparte pensjonsrettighetene videreføres og sikrer de tidligere ansatte en årlig alderspensjon. Pensjonspengene forvaltes forsiktig for at de hvert eneste år skal oppnå en garantert minimumsavkastning. Det må derfor forventes en lav årlig regulering av pensjonsrettighetene.

  Det er blitt mer og mer vanlig at bedrifter velger at en ev. tilknyttet uførepensjon, ektefelle- eller samboerpensjon eller barnepensjon er uten rett til fripoliseopptjening. Eventuell rett til slike dekninger som er etablert uten rett til fripoliseopptjening, faller bort fra det tidspunkt premiebetalingen opphører, senest ved nådd opptjeningsalder.

  Uttak av pensjon fra fripoliser

  Utbetaling av pensjon fra fripoliser kan starte fra fylte 62 år. Vær oppmerksom på at beløpet som står oppgitt på forsikringsbeviset forutsetter utbetaling fra opptjeningsalder (normalt 67 år). Årlig pensjon blir lavere dersom du tar den ut før dette tidspunktet og høyere dersom du venter med utbetaling. Det er kun mulig med fullt uttak av fripolisen. Det betyr at en fripolise ikke kan tas ut delvis (gradert uttak).

 • add Bedriftsportalen

  Bedriftsportalen er et verktøy dere får tilgang til når dere er kunde hos oss. Den gjør det enkelt å administrere pensjonsordningen. Les mer om Bedriftsportalen.

 • add Fullstendige vilkår (pdf)

Fant du det du lette etter?