Kronos Norge Pensjonskasse

Kronos Norge Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Søk uttak av din pensjon

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også søke uttak av din pensjon, se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer. 

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her. 

Om pensjonskassen

Kronos Norge Pensjonskasse ble etablert 1.12.1999. Kronos Norge Pensjonskasse forvalter ytelsespensjonsordningen til medlemsforetakene Kronos Titan AS og Titania AS. Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer 30.06.2002 da konsernet Kronos Norge gikk over til innskuddsbasert pensjonsordning.

Pensjonskassens formål er å yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt ektefelle- og barnepensjoner til medlemmenes etterlatte.

Pensjonskassen administrerer også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte.

Kronos Norge Pensjonskasse ivaretar administrasjon, forsikring og kapitalforvaltning. Pensjonskassen har ingen ansatte. Storebrand Pensjonstjenester AS står for drift og administrasjon av pensjonskassen, herunder daglig ledelse og ansvarshavende aktuar. Storebrand Asset Management AS er kapitalforvalter. Aider Oslo AS er regnskapsfører. PWC AS er pensjonskassens revisor.

Styret er pensjonskassens øverste organ og følger vedtekter fastsatt for pensjonskassen.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra Kronos Norge pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Pensjonen har dog et knekkpunkt (lavere ytelse) fra 77 år. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør. 

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner.

  Les mer om dette i Pensjonsavtalen.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Kronos Norge Pensjonskasse er en livsvarig pensjon med knekkpunkt ved 77 år (se punktet om Alderspensjon over og Pensjonsavtalen). Første utbetaling av pensjonen din skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. Pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale alderspensjonen over en kortere periode dersom den årlige pensjonsytelsen er mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer 37 208 kroner  i året.

  Det betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 prosent av G, som utbetales over en kortere periode. Du får nærmere informasjon om dette tre måneder før pensjonsutbetalingen skal starte.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret slik at du også har mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 prosent av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 62 014 kroner .

 • add Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 prosent av G. Dette tilsvarer 24 806 kroner  i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lengre periode.

Kontakt oss gjerne

Pensjonskassens styre består av:

Oppnevnt av foretaket: 

Terje Karlsen (styrets leder)
Mona Stålesen
Wenche Revhaug

Eksternt styremedlem

Per Kristian Olsen

Representanter for de ansatte: 

Per Øistein Kivijärvi
Ann Elisabeth Myklebust

Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange lurer på knyttet til pensjon og Kronos Norge pensjonskasse.

 • add Hvordan starter jeg utbetaling av min alderspensjon?

  Du trenger ikke å søke om pensjon. Din pensjon blir automatisk igangsatt når du fyller 67 år. Ønsker du å starte uttak av din pensjon før 67 år, kontakt oppgjørsavdelingen.

 • add Er det mulig å få utbetalt pensjonen over en kortere periode og ikke livsvarig?

  Ja, pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale din alderspensjon over en kortere periode dersom årlig pensjonsytelse er mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 37 208 kroner  i året. Dette betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 % av G, som utbetales over en kortere periode. Du får nærmere informasjon om dette tre måneder før pensjonsutbetalingen din skal starte.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Da har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 62 014 kroner 

 • add Er det mulig å starte uttak av fripolisen før 67 år?

  Ja, du kan starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 24 806 kroner  i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere og du vil ikke få anledning til å forkorte utbetalingstiden (høyere pensjon over en kortere periode).

 • add Kan jeg starte uttak av alderspensjon før 67 år hvis jeg er ufør?

  Ja, det er mulig, men medlemmer som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 %.

 • add Hva skjer med min uførepensjon når jeg blir 67 år?

  Din uførepensjon vil endres til alderspensjon. Du vil få informasjon om dette og trenger ikke å foreta deg noe.

 • add Hvor kan jeg få oversikt over alle mine pensjonsordninger?

  Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon hvor du vil finne alle dine pensjonsordninger. Her fremkommer både dine rettigheter i Kronos Norge pensjonskasse, folketrygden, andre fripoliser du har i andre pensjonsselskaper og fra nåværende arbeidsgiver dersom du er i arbeid.

 • add Hva er en fripolise?

  En fripolise viser opptjente rettigheter i pensjonsordningen ved fratredelse, endring eller ved avslutning av tidligere pensjonsordning. Dette er en ferdig betalt pensjon som kommer til utbetaling enten dersom du skulle har rett på en uførepensjon, alderspensjon når du blir 67 år eller eventuelt pensjon til etterlatte ved dødsfall. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente pensjonsrettigheter.

 • add Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Kronos Norge pensjonskasse hvert år?

  Kontoutskriften gir en oversikt over dine pensjonsytelser og en detaljert oversikt over verdiutviklingen i din pensjonsavtale. Kronos Norge Pensjonskasse er lovpålagt å utarbeide kontoutskrift årlig til alle som har fripolise i pensjonskassen. Du finner kontoutskriften din i dokumentarkivet i Medlemsportalen.

 • add Hvor finner jeg sammenstillingsoppgaven (årsoppgaven)?

  Sammenstillingsoppgaven erstatter tidligere lønns- og trekkoppgave og viser dine pensjonsutbetalinger og skattetrekk for året. Du finner sammenstillingsoppgaven i dokumentarkivet ditt. 

 • add Har jeg rett til uførepensjon også hvis jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)?

  Ja, dersom du har et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon.

 • add Hva er G - grunnbeløpet i folketrygden?

  Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis pr. 01.05. hvert år. 1 G er 124 028 kroner