Yara Pensjonskasse 

Yara Pensjonskasse benytter Storebrand Pensjonstjenester som leverandør av administrasjonstjenester og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her.

Om Pensjonskassen

Yara Pensjonskasse ble stiftet 1. april 2004 og administrerer en ytelsespensjonsordning for pensjonskassens medlemmer og fripoliseinnehavere i henhold til gjeldende vedtekter, retningslinjer og lovgivning. Pensjonskassen er drevet ut fra et langsiktig perspektiv. Formålet er å yte alderspensjon og uførepensjon, samt etterlattepensjon til medlemmers og fripoliseinnehaveres barn, ektefelle, samboer eller registrert partner.

Pensjonskassen ble stengt for nye medlemmer fra 2006 i forbindelse med overgang til innskuddsbasert pensjonsordning. Det er nå ikke flere aktive medlemmer med fortsatt opptjening av pensjonsrettigheter i pensjonskassen. Daglig leder i Yara Pensjonskasse er ansatt i Yara International ASA, og pensjonskassen har ingen ansatte. Administrasjonen av pensjonsordningene er utkontraktert til Storebrand Pensjonstjenester. Styret i pensjonskassen består av seks medlemmer, hvorav to er valgt av og blant medlemmene. De fire øvrige styremedlemmene er oppnevnt av foretaket, og i tråd med regelverket er ett av disse eksternt styremedlem.  

Illustrasjon, bilde av vennlig kundebehandler.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Yara Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra Yara pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Pensjonsordningen har livsvarig etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner.

 • add Samboerpensjon

  Pensjonsordningen har livsvarig samboerpensjon til samboer.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør.

 • add Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer 24 806 kroner informationi året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere.

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Yara Pensjonskasse er en livsvarig pensjon og utbetaling av pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Nå har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon fra pensjonskassen utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 62 014 kroner information.