Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange lurer på knyttet til pensjon og Yara pensjonskasse.

Hvordan starter jeg utbetaling av min alderspensjon?

Du trenger ikke å søke om pensjon. Din pensjon blir automatisk igangsatt når du fyller 67 år. 

Er det mulig å få utbetalt pensjonen over en kortere periode og ikke livsvarig?

Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Da har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner.

Er det mulig å starte uttak av fripolisen før 67 år?

Ja, du kan starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 23724 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere og du vil ikke få anledning til å forkorte utbetalingstiden (høyere pensjon over en kortere periode).

Kan jeg starte uttak av alderspensjon før 67 år hvis jeg er ufør?

Ja, det er mulig, men medlemmer som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 %.

Hva skjer med min uførepensjon når jeg blir 67 år?

Din uførepensjon vil endres til alderspensjon. Du vil få informasjon om dette og trenger ikke å foreta deg noe.

Hva er en fripolise?

En fripolise viser opptjente rettigheter i pensjonsordningen ved fratredelse, endring eller ved avslutning av tidligere pensjonsordning. Dette er en ferdig betalt pensjon som kommer til utbetaling enten dersom du skulle har rett på en uførepensjon, alderspensjon når du blir 67 år eller eventuelt pensjon til etterlatte ved dødsfall. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente pensjonsrettigheter.

Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Yara pensjonskasse hvert år?

Kontoutskriften gir en oversikt over dine pensjonsytelser og en detaljert oversikt over verdiutviklingen pensjonsavtalen din. Pensjonskassen er lovpålagt å sende kontoutskrift årlig til alle som har fripolise i pensjonskassen. Du finner kontoutskriften din i dokumentarkivet i Medlemsportalen.

Har jeg rett til uførepensjon også hvis jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Ja, dersom du har et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon.

Hva er G - grunnbeløpet i folketrygden?

Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis pr. 01.05. hvert år. Pr. 01.05.2023 er G 118 620 NOK.


Fant du det du lette etter?

    


© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.