Aktuar og risikostyring

Vi benytter vår mangeårige erfaring med aktuar og risikostyring for pensjonskasser sammen med konsernets erfaring med Solvens II i våre leveranser. Kombinert med en automatisert tilnærming tilbyr vi markedets beste løsninger for risikostyring, analysearbeid og balansestyring.

Pensjonskassemarkedet er i endring med nye krav og forventninger. Dette kommer til uttrykk både i form av det nye tjenestepensjonsdirektivet og et ytterligere fokus på digitalisering og automatisering i leveransene til kundene.

Kontrollfunksjoner i andrelinjen

Risikostyringsfunksjonen påser at risikoene knyttet til pensjonskassens virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket og rapporterer om disse til pensjonskassens styre.

I vår rolle som risikostyringsfunksjon har vi en proaktiv rolle mot daglig leder og styret for å sikre identifisering, styring og oppfølging av alle vesentlige risikoer, nå og i framtiden.

Risikostyringsfunksjon samarbeider tett med aktuarfunksjonen, og ofte kan kontrollfunksjonen utøves av samme person.

Vi sikrer uavhengighet mellom første og andrelinjefunksjonene i vår leveranse gjennom hensiktsmessige rutiner og retningslinjer.

Aktuarfunksjonen påser at pensjonskassens virksomhet til enhver tid blir drevet på en forsikringsteknisk ansvarlig måte.

Vi tilbyr både uavhengig rådgivning og leveranser sammen med leveranser fra vårt pensjonssystem Abakus.

Illustrasjonsfoto: pc og notatblokk på rødt bord

Digitalisering i alle ledd

Pensjonskassen består av ulike leveranser, som aktuars arbeid, regnskapsføring, utbetalinger, ajourhold og forvaltning, samt ulike rapporteringer til Finanstilsynet og offentlige myndigheter. Vi jobber med helheten i pensjonskasseleveransen, for et effektivt samspill og forenkling av prosesser.