Risikostyring

Storebrand Pensjonstjenester benytter konsernets mangeårige erfaring med Solvens II. Kombinert med automatisert tilnærming tilbyr vi markedets beste løsninger for risikostyring, analysearbeid og balansestyring

Pensjonskassemarkedet er i endring med nye krav og forventninger. Dette kommer til uttrykk både i form av det nye tjenestepensjonsdirektivet og et ytterligere fokus på digitalisering og automatisering i leveransene til kundene.

IORP II

Våre tjenester er tilpasset Finanstilsynets vurderinger i høringsnotatet om gjennomføring av det reviderte tjenestepensjonsdirektivet (IORP II).

Risikostyringsfunksjonen skal påse at risikoene knyttet til pensjonskassen virksomhet er identifisert, målt, styrt og overvåket og skal rapportere om disse til pensjonskassens styre. Videre vil risikostyringsfunksjonen ha en proaktiv rolle mot daglig leder og styret for å sikre identifisering, styring og oppfølging av alle vesentlige risikoer, nå og i framtiden.

Utvikling av risikostyringsfunksjon er et satsningsområde for Storebrand Pensjonstjenester. Våre aktuarer har lang erfaring med risikorådgivning til pensjonskasser. Vi har blant annet utviklet og levert kvartalsvis risikoanalyse, årlig ALM-analyse og livssyklusanalyser til noen av Norges største pensjonskasser.

Illustrasjonsfoto: pc og notatblokk på rødt bord

Digitalisering i alle ledd

Pensjonskassen består av ulike leveranser, som aktuars arbeid, regnskapsføring, utbetalinger, ajourhold og forvaltning, samt ulike rapporteringer til Finanstilsynet og offentlige myndigheter. Vi jobber med helheten i pensjonskasseleveransen, for et effektivt samspill og forenkling av prosesser.© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.