Mondelez Norge Pensjonskasse - ytelsespensjons­ordning

Mondelez Norge Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

I medlemsportalen finner du informasjon om pensjonsrettighetene dine, oversikt over månedlige utbetalinger og alle utsendelser. Du kan også oppdatere kontaktinformasjon og kontonummeret pensjonen skal utbetales til.

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her. 

Om pensjonskassen

Mondelez Norge Pensjonskasse ble opprettet 1. januar 1989 med formål å yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer og/eller barn. I forbindelse med overgang til innskuddspensjon, ble pensjonskassen fra og med 1. januar 2008 lukket for nye medlemmer.

Pensjonskassen er en konsernpensjonskasse som består at 4 enheter, to norske filialer og to norske datterselskaper.

Styret i pensjonskassen består av 6 medlemmer, hvorav 2 er valgt av og blant medlemmene i pensjonskassen, mens 4 er oppnevnt av foretaket. 

Pensjonskassen har ingen ansatte.  Pensjonskassen har avtaler med Storebrand vedrørende drift og administrasjon av pensjonskassen, herunder kapitalforvaltning, aktuar, medlemsadministrasjon, pensjonsutbetaling, regnskapsførsel og daglig leder. Pensjonskassen har utløsningsavtale med Storebrand Livsforsikring AS.

Styret er pensjonskassens øverste organ og følger vedtekter fastsatt for pensjonskassen.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra Mondelez Norge Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 18 år når du dør. 

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og samboer

  Dagens pensjonsordning har etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og samboer. 

  Les mer om dette i Pensjonsvilkår under Nyttige dokumenter.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Mondelez Norge Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Første utbetaling av pensjonen din skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. Pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale alderspensjonen over en kortere periode dersom den årlige pensjonsytelsen er mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer 35 586 kroner  i året.

  Det betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 prosent av G, som utbetales over en kortere periode. Du får nærmere informasjon om dette tre måneder før pensjonsutbetalingen skal starte.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret slik at du også har mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 prosent av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner .

 • add Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 prosent av G. Dette tilsvarer 23 724 kroner  i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lengre periode.

Kontakt oss gjerne