Infratek pensjonskasse – ytelsespensjonsordning

Infratek pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Som medlem opptjener du pensjonsrettigheter fra første dag. Dette betyr at du i tillegg til å opptjene alderspensjon, vil kunne ha rett til midlertidig eller varig uførepensjon ved inntektsbortfall på grunn av sykdom. Dine etterlatte vil kunne ha rett til etterlattepensjon.

Om pensjonskassen

Infratek pensjonskasse ble stiftet den 9. februar 2018 av Infratek AS og er en pensjonskasse for foretakene og de til enhver tid gjeldende foretak som tilslutter seg pensjonskassen.

Pensjonsordningene for foretakene, Infratek AS, Infratek Norge AS og Infratek Elsikkerhet AS, ble flyttet fra Hafslund Pensjonskasse til Infratek pensjonskasse den 1. juli 2018.

Pensjonskassen tilbyr kollektive pensjonsordninger som regnes som offentlige (kommunale) pensjonsordninger og pensjonsordninger opprettet etter Lov om Foretakspensjon.

Regelverket for pensjonsordningene er fastsatt gjennom særskilte avtaler mellom pensjonskassen på den ene siden og sponsorforetakene og de deltakende foretakene på den andre siden.

Pensjonskassens kollektive pensjonsordninger er lukket for nye medlemmer. Medlemmenes rettigheter består av fripoliser fra den private tjenestepensjonsordningen og opptjent pensjonsrett, som har betegnelsen oppsatt pensjon fra den offentlige tjenestepensjonsordningen.

Pensjonsordningene sikrer alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og barn.

For deg med oppsatt pensjon fra offentlig tjenestepensjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon er en livsvarig pensjon og utbetales fra medlemmet fratrer stillingen eller ved aldersgrensen for stillingen. Alderspensjon kan tas ut tidligst tre år før aldersgrensen dersom summen av alder og tjenestetid er minst 85 år eller medlemmet er fylt 67 år.

  Det gis barnetillegg for barn under 18 år.

  Alderspensjon kan også tas ut ved fratreden ved 65 år eller senere dersom medlemmet har minst 10 års medlemskap etter fylte 50 år.

  Avtalefestet pensjon kan tas ut fra 62 år etter nærmere regler.

  Detaljer om offentlig tjenestepensjon

 • add Uførepensjon

  Rett til uførepensjon/midlertidig uførepensjon inntrer tidligst etter at du har vært minst 20 prosent sammenhengende arbeidsufør i 12 måneder. Uførepensjonen beregnes ut fra lønnsgrunnlaget ved starttidspunktet for uførepensjon. Tjenestetiden beregnes frem til aldersgrensen for stillingen, maks til 67 år. Du får uførepensjon etter den aktuelle stillingsprosenten du har på tidspunktet for start uførepensjon, og i forhold til tapt inntektsevne.

  Uførepensjon utbetales til fylte 67 år eller frem til aldersgrensen for stillingen du har hatt.

  En betingelse for tilståelse av uførepensjon/midlertidig uførepensjon er at det er innvilget arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd fra folketrygden.

  Grunnlag for uførepensjonsdekningen er summen av:

  • 3 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 12 G
  • 66 prosent av lønnsgrunnlaget fra 6 G til 12 G
  • 25 prosent av G, maksimalt 6 prosent av lønnsgrunnlaget

  Ved delvis arbeidsuførhet får du uførepensjon i forhold til graden av uførhet til enhver tid.

  Det gis et tillegg til uførepensjonen for hvert barn under 18 år. Barnetillegget pr. barn utgjør 4 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G. Samlet barnetillegg kan ikke overstige et beløp tilsvarende 12 prosent av lønnsgrunnlaget opp til 6 G.

  Ved innvilgelse av uførepensjon blir det fastsatt en inntektsgrense. Denne grensen angir hvor mye du kan tjene før pensjonen blir redusert. Det vil alltid bli foretatt et etteroppgjør når de endelige inntektsopplysningene foreligger fra skatteetaten. Dersom det er utbetalt for lite eller for mye uførepensjon, vil det bli etterbetalt eller krevet tilbake.

 • add Ektefellepensjon

  Pensjon til gjenlevende ektefelle
  Hovedregelen for ektefellepensjon er at den gir en utbetaling på 9 prosent av pensjonsgrunnlaget i årlig pensjon. Full pensjon krever 30 års opptjeningstid. Opptjeningstiden regnes fram til aldersgrensen for stillingen, maks 67 år. Ytelsen vil bli utbetalt uavhengig av den gjenlevendes inntekt eller folketrygd. Dette gjelder dersom du er ansatt 1.7.2000 eller senere, eller dersom ektefellen er født 1.7.1950 eller senere.

  Hvis du har vært medlem av en offentlig tjenestepensjon før 1.oktober 1976, vil din ektefelle få beregnet ektefellepensjon etter særskilte regler.

  Hvis du først ble medlem av en offentlig tjenestepensjonsordning 1. oktober 1976 eller senere, vil dine etterlatte (enke, enkemann og partner) få en reduksjon av ektefellepensjonen i forhold til inntekt.

  Det ytes ikke ektefellepensjon til gjenlevende samboer.

  Fraskilt ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon fra denne pensjonsordningen etter nærmere regler i ekteskapsloven.

  Det er under utarbeidelse nye regler for etterlattepensjoner.

 • add Barnepensjon

  Som barn regnes medlemmets barn, herunder stebarn og pleiebarn, som medlemmet ved sin død forsørget. Barnepensjon løper til fylte 20 år.
  Barnepensjon utgjør 15 prosent av pensjonsgrunnlaget som du hadde i pensjonsordningen. Opptjeningstiden beregnes fram til aldersgrensen for stillingen som medlemmet hadde.

 • add Tidligere pensjonsrettigheter - overføringsavtalen

  Når pensjonen skal beregnes og utbetales, summeres den tiden og opptjeningen du har ved medlemskap i ulike offentlige/kommunale pensjonsordninger. Tjenestetid og opptjening hos tidligere offentlige/kommunale arbeidsgivere vil da summeres hos din siste offentlige/kommunale arbeidsgiver. Det er i dette forsikringsbeviset ikke tatt hensyn til dine eventuelt tidligere rettigheter fra offentlige pensjonsordninger. Dette vil imidlertid bli tatt hensyn til når du går av med pensjon.

 • add Hva skjer når du slutter?

  Dersom du slutter i stillingen før pensjonsalder, har du fortsatt den samme opptjente pensjonsretten.

  Pensjonsbeholdning reguleres med lønnsveksten, dvs. G. Du kan ta ut alderspensjon fra du fyller 67 år.

 • add Regulering av pensjoner under utbetaling

  For deg om mottar pensjon fra offentlig tjenestepensjon fra Fortum pensjonskasse vil din pensjonsutbetaling årlig bli regulert med lønnsveksten (folketrygdens grunnbeløp (G).
  Regulering foretas med virkning pr. 01.05. hvert år. Reguleringen foretas i juni måned og etterbetales fra og med mai måned. 1 G er 124 028 kroner .

  Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes årlig av Kongen i statsråd.

 • add Hva blir din samlede pensjon?

  Når du blir pensjonist, vil din samlede pensjon som regel bli lavere enn lønnen du hadde som yrkesaktiv. Hva du får å leve av som pensjonist, er summen av pensjon fra folketrygden, hva du selv sparer til pensjonsalderen, og pensjon fra dine bedriftsbetalte pensjoner.

  Du kan få opplysninger om din pensjon fra folketrygden hos ditt lokale NAV-kontor eller på nav.no .

  Hvis du i tillegg har opparbeidet deg pensjonsrettigheter fra tidligere arbeidsgivere, vil du normalt motta informasjon om disse fra den pensjonsinnretning (livsforsikringsselskap, pensjonskasse, stat eller kommune) hvor pensjonene er opptjent. Du kan finne mer informasjon om dine pensjonsrettigheter på norskpensjon.no

 • add Hvor finner jeg sammenstillingsoppgaven (årsoppgaven)?

  Sammenstillingsoppgaven erstatter tidligere lønns- og trekkoppgave og viser dine pensjonsutbetalinger og skattetrekk for året. Du finner sammenstillingsoppgaven i dokumentarkivet ditt. 

For deg med fripolise fra privat tjenestepensjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon er en livsvarig pensjon. Pensjonsalderen er 67 år. Arbeidstakeren har rett til å starte uttak av alderspensjon fra 62 år etter fastsatte regler.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet. Uførepensjon kommer til utbetaling ved minst 20 prosent uførhet eller om du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger eller er varig ufør. Uførepensjon starter normalt fra det tidspunkt retten til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører. Uførepensjon utbetales til 67 år.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Ektefellepensjon

  Gjenlevende ektefelle kan ha rett til ektefellepensjon etter fastsatte regler. Ektefellepensjon utbetales fra og med den måned medlemmet dør og er en livsvarig ytelse.

  Full årlig ektefellepensjon utgjør:

  60 % av den alderspensjon som er fastsatt fra fylte 67 år.
  Imidlertid skal alle medlemmer sikres en årlig minimums ektefellepensjon på 10 % av G.
  Minimumspensjonen reduseres forholdsmessig hvis du arbeider mindre en full arbeidstid i tilsvarende stilling eller ved tjenestetid mindre enn 30 år.
  Det finnes foretak i pensjonskassen som har særavtaler. Vi henviser til forsikringsavtalen der dette fremkommer.
  Ektefellepensjon ytes ikke dersom ekteskapet er inngått etter at medlemmet har fylt 65 år eller etter at medlemmets inntektsevne er varig nedsatt med minst 50 %.

  Ektefellepensjon utbetales uendret selv om gjenlevende ektefelle på ny inntrer i ekteskap.

 • add Barnepensjon

  Gjenlevende barn har rett til barnepensjon. Den utbetales til utløpet av den måneden barnet fyller 21 år.

 • add Hva skjer når du slutter?

  Dersom du slutter i stillingen før pensjonsalder, beholder du din rett til opptjent pensjon og tilhørende premiereserve ved fratredelsen, samt en forholdsmessig andel av pensjonsordningens tilleggsavsetninger.

 • add Regulering av pensjoner under utbetaling

  For deg om mottar pensjon fra offentlig tjenestepensjon fra Fortum pensjonskasse vil din pensjonsutbetaling årlig bli regulert med lønnsveksten (folketrygdens grunnbeløp (G).
  Regulering foretas med virkning pr. 01.05. hvert år. Reguleringen foretas i juni måned og etterbetales fra og med mai måned.

  Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av årlig av Kongen i statsråd.

 • add Hvor finner jeg sammenstillingsoppgaven (årsoppgaven)?

  Sammenstillingsoppgaven erstatter tidligere lønns- og trekkoppgave og viser dine pensjonsutbetalinger og skattetrekk for året. Du finner sammenstillingsoppgaven i dokumentarkivet ditt. 

Offentlig tjenestepensjon i endring

Regelverket  for offentlig tjenestepensjon er i endring. Fra 1.1.2020 ble det innført nye regler for opptjening til tjenestepensjon.