HM Norge Pensjonskasse 

HM Norge Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Søk uttak av din pensjon

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også søke uttak av din pensjon, se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Innskuddspensjon i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her.

Om pensjonskassen

HM Norge Pensjonskasse ble etablert i 2005 for å dekke behov for tjenestepensjon til foretakene i Heidelberg Cement AG i Norge. I dag er følgende foretak omfattet av pensjonskassen: Norcem AS, HeidelbergCement Norway AS, NorBetong AS og NorStone AS.

Pensjonskassen er for deg som er medlem i ytelsespensjonsordningen, har fått fripolise derfra eller har en kombinasjon av disse.

Pensjonskassen har om lag 120 yrkesaktive medlemmer, 50 uførepensjonister og 600 alders- og etterlattepensjonister. I tillegg kommer i underkant av 700 fripoliser.

Konsernets ytelsespensjonsordning ble lukket med virkning fra 01.01.18. Alle ansettelser etter dette tidspunktet blir medlemmer av en innskuddspensjonsavtale. I tillegg valgte en stor andel av de ansatte å gå over til innskuddspensjonsordningen da pensjonsordningen ble lukket.

For alle fripoliseinnehavere utarbeides det årlig en kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente rettigheter. Kontoutskriften finner du i medlemsportalen.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra HM Norge pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Pensjonsordningen har livsvarig etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 18 år når du dør.

 • add Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer 24 806 kroner information i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere.

  Pensjonsalderen i HM Norge Pensjonskasser sin driftspensjon er lavere enn ordinær pensjonsalder i pensjonskassen. Du må starte opp uttak i pensjonskassen når du slutter i selskapet for å fortsette stå som ordinært medlem i pensjonskassen. HM Norge anbefaler å ta et minimum uttak på 20% av G fra slutt tidspunktet. Hvis du ikke tar ut pensjon på sluttidspunktet vil du få rettighetene overført til en fripolise. Dette vil være samme opptjent rettighet, men reglene for fremtidig regulering av pensjonen vil være forskjellig.

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra HM Norge Pensjonskasse er en livsvarig pensjon og utbetaling av pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Nå har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon fra pensjonskassen utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 62 014 kroner information.