Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange lurer på knyttet til pensjon og Heli-One Norges pensjonskasse.

Hvordan starter jeg utbetaling av min alderspensjon?

Ønsker du å starte uttak av pensjonen din, kontakt sara.lohr@heli-one.com.

Er det mulig å få utbetalt pensjonen over en kortere periode og ikke livsvarig?

Ja, pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale din alderspensjon over en kortere periode dersom den årlige pensjonsytelsen er mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 35 586 kroner i året. Det betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 prosent av G, som utbetales over en kortere periode. Du får nærmere informasjon om dette tre måneder før pensjonsutbetalingen skal starte.

Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret slik at du også har mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 prosent av G. Dette tilsvarer årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner.

Er det mulig å starte uttak av fripolisen før 67 år?

Ja, du kan starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 prosent av G. Dette tilsvarer i dag 23 724 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lengre periode.

Kan jeg starte uttak av alderspensjon før 67 år hvis jeg er ufør?

Ja, det er mulig, men medlemmer som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 %.

Hva skjer med min uførepensjon når jeg blir 67 år?

Din uførepensjon vil endres til alderspensjon. Du vil få informasjon om dette og trenger ikke å foreta deg noe.

Hvor kan jeg få oversikt over alle mine pensjonsordninger?

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon der du finner alle pensjonsordningene dine. Her fremkommer både dine rettigheter i Heli-One Norges pensjonskasse, folketrygden, andre fripoliser du har i andre pensjonsselskaper og fra nåværende arbeidsgiver dersom du er i arbeid.

Se utbetalinger, skattetrekk og pensjonsopptjening på nav.no

Hva er en fripolise?

En fripolise viser opptjente rettigheter i pensjonsordningen ved fratredelse, endring eller ved avslutning av tidligere pensjonsordning. Dette er en ferdig betalt pensjon som kommer til utbetaling enten dersom du har rett på en uførepensjon, alderspensjon når du blir 67 år, eller eventuelt pensjon til etterlatte ved dødsfall. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente pensjonsrettigheter.

Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Heli-One Norges pensjonskasse hvert år?

Kontoutskriften gir en oversikt over dine pensjonsytelser og en detaljert oversikt over verdiutviklingen i pensjonsavtalen din. Pensjonskassen er lovpålagt å sende kontoutskrift årlig til alle som har fripolise i pensjonskassen. Du finner kontoutskriften din i "dokumentarkivet" i Medlemsportalen.

Har jeg rett til uførepensjon også hvis jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Ja, dersom du har et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger og betingelsene for rett til uførepensjon er oppfylt, vil du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen.

Hvor finner jeg sammenstillingsoppgaven (årsoppgaven)

Sammenstillingsoppgaven erstatter tidligere lønns- og trekkoppgave og viser dine pensjonsutbetalinger og skattetrekk for året. Du finner sammenstillingsoppgaven i Medlemsportalen i dokumentarkivet ditt.

Hva er G - grunnbeløpet i folketrygden?

Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelsen på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis pr. 1.5. hvert år. Pr. 01.05.2023 er G 118 620 kroner.© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.