Heli-One Norge Pensjonskasse – ytelsespensjonsordning

Heli-One Norge Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen, og eventuelle øvrige produkter hos Storebrand. Her kan du også se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Pensjonsregulering

Årets pensjonsregulering for Heli-One er nå gjennomført. Pensjonen blir utbetalt fredag 14 juli.

Etterbetalingen for 1.1.23 - 30.6.2023 utbetales sammen med juli-pensjonen. Brev med mer infomasjon er lastet opp i Medlemsportalen. 

Om pensjonskassen

Heli-One Norge Pensjonskasse ble stiftet 1.9.2017, etter en fisjon fra CHC Norge Pensjonskasse, for å forvalte de ytelsesbaserte pensjonsordningene for ansatte og pensjonister i Heli-One (Norway) AS. Heli-One Norge Pensjonskasses formål er å yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, (evt. registrert partner) og barn.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Heli-One Norges Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • Alderspensjon

  Alderspensjon fra Heli-One Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner.

  Les mer om dette i Pensjonsvilkår under Nyttige dokumenter.

 • Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør. 

 • Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Heli-One Norge Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Første utbetaling av pensjonen din skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. Pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale alderspensjonen over en kortere periode dersom den årlig pensjonsytelsen er mindre enn 30 prosent av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 35 586 kroner i året.

  Det betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 prosent av G, som utbetales over en kortere periode. Du får nærmere informasjon om dette tre måneder før pensjonsutbetalingen skal starte.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret slik at du også har mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 prosent av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner.

 • Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 prosent av G. Dette tilsvarer i dag 23 724 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lengre periode.© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.