Esso Pensjonskasse 

Esso Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem eller fripolise i pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her.

Om pensjonskassen

Esso Pensjonskasse ble startet opp 1.1.1993, og administrerer Esso Norge AS' tjenestepensjonsordninger i henhold til gjeldende vedtekter, retningslinjer og lovgivning. Pensjonskassen er drevet ut fra et langsiktig perspektiv. Esso Pensjonskasse har ingen ansatte, og administreres til daglig av Storebrand Pensjonstjenester. Styret består imidlertid av flere personer som arbeider, eller har arbeidet, i Esso konsernet.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Esso Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra Esso pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år (65 år for sokkelansatte) og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Pensjonsordningen har livsvarig etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 18 år når du dør.

 • add Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer 23 724 kroner  i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere.

  Pensjonsalderen i Esso Norge AS sin driftspensjon er lavere enn ordinær pensjonsalder i pensjonskassen. Du må starte opp uttak i pensjonskassen når du slutter i selskapet for å fortsette stå som ordinært medlem i pensjonskassen. Esso anbefaler å ta et minimum uttak på 20% av G fra slutt tidspunktet. Hvis du ikke tar ut pensjon på sluttidspunktet vil du få rettighetene overført til en fripolise. Dette vil være samme opptjent rettighet, men reglene for fremtidig regulering av pensjonen vil være forskjellig.

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Esso Pensjonskasse er en livsvarig pensjon og utbetaling av pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Nå har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon fra pensjonskassen utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner  kroner.