Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange lurer på knyttet til pensjon fra Esso Norge AS og Esso Pensjonskasse.

 • add Når kan jeg gå av med pensjon?

  Pensjonsalderen i Esso Norge AS 65 år er (62 år for ansatte i høyere lønnsgrupper).  Avhengig av hvilken ansatt kategori man tilhører, vil man kunne ta ut en redusert tidligpensjon fra 62 år (60 år for ansatte i høyere lønnsgrupper) basert på den såkalte 92-års regelen.

  Ansatte kan selv bestemme starttidspunkt og uttaksgrad (prosentandel) for uttak av alderspensjon fra Folketrygden. Tidligste tidspunkt for uttak er ved fylte 62 år og seneste start-tidspunkt er ved fylte 75 år. Man må selv ta kontakt med NAV for å starte uttak av alderspensjon fra Folketrygden. 

 • add Hvordan starter jeg utbetaling av min alderspensjon?

  I god tid før man når pensjonsalder, vil man bli kontaktet av HR og bedt om en tilbakemelding på om man ønsker å gå av med pensjon.  Dersom man ønsker å pensjonere seg tidligere enn vanlig pensjonsalder, må man selv varsle arbeidsleder så tidlig som mulig, og helst innen 12 måneder før ønsket pensjoneringstidspunkt.

  Selskapets pensjonsalder er 65 år for ansatte i lønnsgruppe lavere enn 28. Ansatte i lønnsgruppe 28 eller høyere har pensjonsalder 62 år  Dersom du har tilstrekkelig tjenestetid kan du gå av med pensjon før fylte 65 år såfremt summen av alder og tjenestetid er minimum 92 år.

  Dersom du har sluttet i Esso Norge AS før pensjonsalder og har en fripolise i Esso Pensjonskasse vil Storebrand ta kontakt for å starte utbetaling av din pensjon fra 67 år.  Dersom du ønsker å starte uttak før fylte 67 år må du kontakte Storebrand.

 • add Hvor mye får jeg i pensjon?

  Pensjonen regnes ut som en prosentsats av ditt pensjonsgrunnlag. 

  Pensjonsgrunnlaget er gjennomsnittet av siste 12 måneders grunnlønn inkludert eventuelt fast overtid/fast transportgodtgjørelse, pluss eventuelt fast skifttillegg for gitte stillingskategorier.

  Pensjonsprosenten tjenes opp med 2,2% pr år som medlem i planen (tjenestetid), men maksimalt 66%. For de som ble ansatt før 1. januar 1985 kunne man velge den såkalte 1973-plan som kunne gi mer enn 66% ved lang tjenestetid.

  Pensjonsalderen er 65 år for ansatte i lønnsgruppe lavere enn 28. Ansatte i lønnsgruppe 28 eller høyere har pensjonsalder 62 år. Dersom man har tilstrekkelig tjenestetid kan man gå av så tidlig som ved 62 år, men da med en avkortning/reduksjon på 3 % pr. år. (0,25 % pr. måned) før fylte 65 år. For ansatte i lønnsgruppe 28 eller høyere er det anledning til å gå av med pensjon fra og med fylte 60 år, men med samme avkortning/reduksjon.

 • add Ektefellepensjon

  Ektefellepensjon vil utgjøre 72 % av alderspensjonen fra Esso, forutsatt full opptjeningstid og full ytelse fra folketrygden, jfr. folketrygdens regler om inntektsmessig behovsprøving i disse tilfellene. Gjenlevende samboer har ikke rett til ektefellepensjon i Esso sin pensjonsordning.

 • add 92-års regelen, opptjeningstid mv.

  Den generelle pensjonsalderen i Esso er 65 år, men ansatte kan fratre fra fylte 62 år med en reduksjon i pensjonen på 3 % pr. år før fylte 65 år, forutsatt at summen av alder og tjenestetid utgjør til sammen minst 92 år på pensjoneringstidspunktet. Avkortet tidligpensjon utbetales fram til fylte 67 år. For høyere lederstillinger er pensjonsalderen 62 år, med adgang til å fratre ved fylte 60 år med en reduksjon i pensjonen på 3 % pr. år før fylte 62 år. Avkortet tidligpensjon utbetales fram til fylte 67 år.

  Tjenestetiden regnes i hele år fra innmeldingsdato til pensjoneringsdato. Seks måneder eller mer teller som ett år, mens mindre enn seks måneder ikke teller. For å få full pensjon kreves 30 års tjenestetid. Størrelsen på eventuell uføre-, ektefelle- og barnepensjon blir fastsatt på grunnlag av den tjenestetid den ansatte kunne ha oppnådd om han/hun var blitt stående i tjeneste til oppnådd pensjonsalder i folketrygden (67 år).

 • add Er det mulig å få utbetalt pensjonen over en kortere periode og ikke livsvarig?

  Ja, regelverk gir mulighet til å utbetale din alderspensjon over en kortere periode dersom årlig pensjonsytelse fra Esso Pensjonskasse er mindre enn 50 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer 59 310 kroner  kroner i året. Dette betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 50 % av G, som utbetales over en kortere periode. Ta kontakt med Storebrand dersom du ønsker å endre din alderspensjon fra Esso Pensjonskasse.

 • add Er det mulig å starte uttak av fripolisen før 67 år?

  Ja, du kan starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon fra fripolisen utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer 23 724 kroner  kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere og du vil ikke få anledning til å forkorte utbetalingstiden (høyere pensjon over en kortere periode).

 • add Kan jeg starte uttak av alderspensjon før 67 år hvis jeg er ufør?

  Ja, det er mulig, men medlemmer som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 %.

 • add Hva skjer med min uførepensjon når jeg blir 67 år?

  Din uførepensjon vil endres til alderspensjon. Du vil få informasjon om dette og trenger ikke å foreta deg noe.

 • add Hva er en fripolise?

  En fripolise viser opptjente rettigheter i pensjonskassen ved fratredelse, endring eller ved avslutning av tidligere pensjonsordning. Dette er en ferdig betalt pensjon som kommer til utbetaling enten dersom du skulle har rett på en uførepensjon, eller som alderspensjon når du blir 67 år, eller eventuelt pensjon til etterlatte ved dødsfall. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente pensjonsrettigheter.

  Du kan ha fripolise i pensjonskassen fordi du ble ansatt før 01.01.2017 (tidspunkt for overgang til innskuddspensjon) eller du kan ha en fripolise fordi ditt ansettelsesforhold ble overført til ny arbeidsgiver i forbindelse med salg av virksomhet fra Esso i Norge, eller dersom du selv har sluttet i Esso Norge.

  Noen har også fått fripolise fordi de ble pensjonert før de fylte 62 år eller at de ble pensjonert i perioden fra 2001 til 2011 og på det tidspunktet ikke var fylt 67.

  Videre har alle i selskapet som ennå ikke har fylt 67 år fått en fripolise for sin opptjente uføredekning fordi uførepensjonsrettigheter ble overført til en fripolise pga nytt regelverk fra og med 01.01.2017.

 • add Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Esso Pensjonskasse hvert år?

  Kontoutskriften gir en oversikt over dine pensjonsytelser og en detaljert oversikt over verdiutviklingen i din pensjonsavtale. Esso Pensjonskasse er lovpålagt å utarbeide kontoutskrift årlig til alle som har fripolise i pensjonskassen. Du finner kontoutskriften din i dokumentarkivet i Medlemsportalen.

 • add Har jeg rett til uførepensjon også hvis jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)?

  Ja, dersom du har et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen. Dette gjelder også om du har en fripolise med dekning for uførepensjon.

 • add Hva er G - grunnbeløpet i folketrygden?

  Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelse på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis pr. 01.05. hvert år. 1 G er 118 620 kroner .