Detaljer om hybridpensjon

Dette er et sammendrag av hva hybridpensjon innebærer.

Om hybridpensjon

Hybridpensjon er en mellomting mellom dagens ytelsespensjon og innskuddspensjon. Hybridpensjon ligner mest på en innskuddspensjon i opptjeningstiden. Innskuddene er en prosent av lønn, men for å sikre lik pensjon for kvinner og menn er det høyere sparing for kvinner. I utbetalingstiden er likhetene større med ytelsespensjon, blant annet ved at pensjonen kan gjøres livsvarig og man er fortsatt medlem av pensjonsordningen.

Om en ansatt dør, vil pensjonskapitalen gå til forsikringskollektivet og ikke til de etterlatte. Dette er samme prinsipp som for ytelsespensjon, og bidrar til høyere pensjon til de ansatte. 

Bedriften kan enten velge kollektiv forvaltning av Storebrand, eller individuelt investeringsvalg for den ansatte. Dersom bedriften velger kollektiv forvaltning kan man også velge å regulere innskuddene i takt med lønnsveksten. Ved individuelt investeringsvalg vil forvaltningen i pensjonsavtalen ligge tett opp mot forvaltningen for innskuddspensjon. 

Sammenligning av tjenestepensjoner

Her finner du en oversikt som sammenligner egenskapene for de ulike pensjonsordningene: Hybridpensjon, innskuddspensjon og ytelsespensjon.

NB! Tabellen nedenfor er antagelig bredere enn skjermen din. Du kan rulle innholdet mot høyre og venstre.

Tema Hybridpensjon Innskuddspensjon Ytelsespensjon
Hva er avtalt Innbetalingen Innbetalingen Innbetalingen
Hva blir pensjonen Sum innbetaling og regulering/avkastning Sum innbetaling og avkastning Avtalt prosentsats av sluttlønn
Opptjening Alle år teller Alle år teller Avkortes ved mindre enn 30 års opptjening
Dødelighetsarv Ja Nei Ja
Regulering av pensjonsbeholdningen Årlig regulering med generell lønnsvekst eller regulering med avkastning Ingen garanti for regulering, avgjøres av avkastning og oppsparte midler Reguleres med individuell lønnsvekst
Regulering av pensjoner Bedriften bestemmer i henhold til lønnsvekst eller avkastning, må ikke reguleres I henhold til avkastning Bedriften bestemmer i henhold til lønnsvekst eller avkastning, må ikke reguleres
Levealdersjustering Ja Nei Nei
Utbetalingstid Bedriften bestemmer, men normalt livsvarig Den ansatte bestemmer, normalt til 77 år Bedriften bestemmer, men normalt livsvarig
Forvaltning av pensjonsmidler Kollektiv forvaltning eller individuelt investeringsvalg Individuelt investeringsvalg Kollektiv forvaltning
Avkastningsgaranti Leverandøren stiller 0-garanti, med mindre det er avtalt individuelt investeringsvalg Nei Leverandøren stiller avkastningsgaranti. Avkastning utover regulering til premiefond
Kostnader til forvaltning og administrasjon Bedriften dekker alle kostnader i hele oppsparings- og utbetalingstiden, også om den ansatte slutter i bedriften Bedriften dekker kostnader frem til den ansatte slutter i bedriften. Den ansatte dekker selv kostnader etter dette Bedriften dekker alle kostnader i hele oppsparings- og utbetalingstiden, også om den ansatte slutter i bedriften
Balanseføring Krav til balanseføring ved garanti – vesentlig mindre omfang enn ytelse. Ingen krav til balanseføring ved individuelt investeringsvalg Ingen krav til balanseføring Krav til balanseføring av fremtidige forpliktelser

 

Forklaring av begreper

Dødelighetsarv

Dersom du dør fordeles pensjonsbeholdningen på gjenlevende medlemmer i samme type pensjonsordning.
Dette bidrar til høyere pensjon og mulighet for livsvarig utbetaling.

Levealdersjustering

Ved nådd pensjonsalder deles pensjonsbeholdningen på antall år det er forventet at du skal leve. Eventuelt kortere dersom det er avtalt at utbetalingen opphører ved en bestemt alder.

Fleksibelt uttak

Du kan starte utbetalingen av pensjonen din fra du er 62 år. Du kan fritt kombinere uttak av pensjon ved siden av å jobbe. Det betyr at du kan få utbetalt pensjon samtidig som du fortsetter pensjonsopptjeningen din.

Alleårsregelen

Det skal lønne seg å arbeide. Prinsippet er at alle årene du jobber skal gi pensjonsopptjening,

Balanseføring

Hvis bedriften har en avtale om kollektiv forvaltning, innebærer det enten at Storebrand garanterer at pengene ikke synker i verdi, eller at bedriften selv garanterer at pensjonsmidlene reguleres i takt med lønnsveksten. Dersom pensjonsordningen har en slik garanti, skal denne forpliktelsen balanseføres i regnskapet. Det er ingen krav til balanseføring dersom pensjonsordningen har individuelt investeringsvalg, hvor de ansatte selv bestemmer hvordan pengene skal forvaltes.

Forvaltning

Bedriften din kan velge mellom to modeller for forvaltning av pensjonspengene.

  • Kollektiv forvaltning: Storebrand bestemmer hvordan pengene skal forvaltes og stiller en årlig nullgaranti. Bedriften kan velge om de vil garantere for en årlig regulering i henhold til lønnsvekst.
  • Investeringsvalg: De ansatte bestemmer hvordan pengene skal forvaltes. Det er ikke knyttet noen årlig garanti til denne forvaltningen.


Fant du det du lette etter?© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.