Detaljer om personalforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva personalforsikringen vår omfatter. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Om forsikringen

Personalforsikring er en samlebetegnelse for forsikringer som gir rett til en engangserstatning ved medisinsk invaliditet, kritiske sykdommer, arbeidsuførhet eller dødsfall. For ansatte beskattes forsikringen som lønn. Men utbetalingen ved skade er skattefri (i motsetning til uførepensjon). Forsikringen skaper lojalitet og viser deres ansatte at dere tar vare på dem. Vi tilpasser løsninger som passer din bedrift og/eller bransje.

Lovpålagt yrkesskadeforsikring

Forsikringen er lovpålagt og dekker yrkesrelatert ulykke og sykdom, for deg og dine ansatte. Det er ingen arbeidsgiveravgift på kostnadene, og du får fradrag i regnskapet. Les mer om yrkesskadeforsikring.

NAV tilbyr frivillig yrkesskadetrygd for selvstendig næringsdrivende.

Fritidsulykke

En ulykke inntreffer oftere i fritiden enn i arbeidstiden. Vi anbefaler derfor at man i tillegg til yrkesskadeforsikring også tegner en forsikring for fritidsulykke. Den gjelder også i fritiden og på feriereiser.

Forsikringen omfatter

 • medisinsk invaliditet
 • påførte og fremtidige merutgifter
 • varig ervervsuførhet (erstatning ved fremtidig inntektstap)
 • død (erstatning til ektefelle/samboer, barn)

Vær oppmerksom på at begrepet ulykke i forsikringsmessig forstand har en snevrere definisjon enn hva man i dagligtale legger i begrepet. Vi dekker bare ulykker som skyldes tilfeldig og plutselig ytre påvirkning.

Kontakt oss

Ring 915 08881

Hverdager 8:00 - 15:30

Engangsutbetaling ved død

Økonomien rammes hardt når en forsørger dør. En forsikring som gir en engangsutbetaling ved dødsfall vil kunne hjelpe dine ansattes familier. Etter at bedriften din har tegnet den lovpålagte yrkesskadeforsikringen, er en god dødsfallsforsikring den viktigste personalforsikringen du kan tegne for dine ansatte.

Gruppeliv

En gruppelivsforsikring gir dine ansatte en engangserstatning ved død, uansett årsaken til dødsfallet. Storebrand tilbyr fleksible løsninger som skreddersys med tanke på din bedrifts behov og sosiale profil. Vi anbefaler ofte bedrifter å utvide forsikringen for ansatte som har en familie å forsørge.

Kontakt oss

Ring 915 08881

Hverdager 8:00 - 15:30

Engangsutbetaling ved uførhet

Uførhet fører ofte til store fall i inntekt, selv om husholdningens utgifter i stor grad fortsetter som før. Et liv i omstilling kan også bety økte utgifter. Vår viktigste anbefaling er at bedriften sikrer sine ansatte en god uførepensjon. Den gir månedlige utbetalinger etter at sykepengeperioden tar slutt og frem til pensjonsalder.

Denne uførepensjonen kan også kombineres med engangsutbetalinger for å sikre de ansattes mulighet til å omstille seg og sin privatøkonomi.

Vi tilbyr forsikringer som gir dine ansatte en engangsutbetaling ved uførhet. Forsikringen gjelder uansett årsak til uførhet og kalles for en gruppelivsforsikring. Den kjøpes ofte samtidig som en engangsutbetaling ved død.

Kontakt oss

Ring 915 08881

Hverdager 8:00 - 15:30

Uførhet uansett årsak

Denne engangserstatningen ved uførhet blir utbetalt uavhengig av årsak, og er vår anbefalte løsning for å sikre de ansatte engangserstatning ved uførhet.

Forsikringsdekningene tilpasses dine ansattes lønn og alder. Har du yrkesskadeforsikringen din i Storebrand, unngår du doble dekninger (og da unødig høy premie) for uføretilfeller som allerede er dekket.

Denne forsikringen gir rett til erstatning ved uførhet i alle tilfeller hvor ikke yrkesskadeforsikringen kommer til utbetaling. Du står fritt i valg av nivået på forsikringsdekningene for dine ansatte.

Uførekapital

Forsikringen må kjøpes sammen med en engangserstatning ved død. Den gir de ansatte rett til 80 prosent av det de er forsikret for ved død dersom de skulle bli uføre.

Utbetaling ved uførhet etter avtalt tid

Storebrand tilbyr en forsikring som gir ansatte rett til en serie av enkeltstående utbetalinger på avtalte tidspunkter etter at man blir syk. Dette sikrer den ansatte økonomisk trygghet i en periode med langvarig sykdom.

Forsikringssummene utbetales uavhengig av om han eller hun er erklært varig arbeidsufør.

Bedriften kan velge utbetaling 18, 24, 36 eller 48 måneder etter at en sammenhengende sykdomsperiode har startet.

Kritisk sykdom

Denne forsikringen gir en erstatningsutbetaling som er fritatt inntektskatt dersom du skulle bli rammet av utvalgte kritiske sykdommer.

Pengene kan brukes etter eget ønske og utbetales allerede 24 timer etter at en diagnose på en av de nevnte sykdommene er stilt.

I motsetning til øvrige personalforsikringer der det for Kritisk sykdom ingen krav til varig medisinsk invaliditet og/eller uførhet.

Fra 1. januar 2024 er de utvalgte sykdommene:

 • Hjerteinfarkt eller alvorlig angina pectoris
 • Hjerneslag
 • Kreft
 • Godartet svulst i hjerne, hjernehinne og ryggmarg
 • Multippel sklerose (MS)
 • Koronar bypass eller koronar angioplastikk (PCI)
 • Hjerteklaffkirurgi
 • Organtransplantasjon
 • ALS og andre motornevronsykdommer
 • Tverrsnittlammelser
 • Nyresvikt
 • Blindhet
 • Døvhet
 • Tap av taleevne
 • Store brannskader
 • Amputasjon
 • Bakteriell hjernehinnebetennelse
 • Utposing av hjernens blodårer
 • Utposing på hovedpulsåren
 • Parkinsons sykdom før fylte 60 år
 • Alzheimers sykdom før fylte 60 år
 • Alvorlig epilepsi
 • Utlagt tarm
 • Guillain-Barrés syndrom
 • Creutzfeldt-Jakobs sykdom

I tillegg dekkes:

 • Ekstra utbetaling på kroner 10.000 for emosjonell støtte (utbetales sammen med diagnose ovenfor)
 • Kroner 50.000 for sammenhengende sykehusopphold på minst 60 døgn på offentlig godkjent sykehus i Norden. Utbetaling bare én gang i forsikringstiden.

Kontakt oss

Ring 915 08881

Hverdager 8:00 - 15:30

Sykelønnsforsikring for bedrifter

Mange bedrifter gir ansatte full lønn under sykdom. Ved langvarig fravær vil folketrygden dekke sykepenger begrenset opp til 6 G etter arbeidsgiverperioden på 16 dager. Dette kan påføre bedriften store økonomiske tap.

Med en sykelønnsforsikring slipper bedriften å tenke på disse kostnadene. Erstatningen til arbeidsgiver utbetales for dekning av lønnsutgifter mellom 6 G og 12 G, dersom en ansatt blir sykemeldt mer enn 50 prosent.

Erstatning ytes inntil 365 dager innenfor et tidsrom på 2 år fra den dag lege første gang ble søkt. Etter dette må det gå 26 uker pluss karenstid før forsikrede kan utløse ny dagpengeutbetaling fra forsikringen.

Det er ingen egenandel på sykelønnsforsikring. Bedriften kan velge mellom en karenstid på 30, 60 eller 90 dager.

Kontakt oss

Ring 915 08881

Hverdager 8:00 - 15:30

Sykeavbruddsforsikring for selvstendig næringsdrivende

Dersom du som selvstendig næringsdrivende blir syk, vil inntekten til bedriften reduseres samtidig som faste kostnader fortsetter å løpe. Utgifter til å leie inn arbeidskraft kan også medføre en økning i kostnadene. Dette kan påføre deg og din virksomhet et økonomisk tap.

Med en sykeavbruddsforsikring reduseres denne risikoen. Du får utbetalt dagpenger som kan kompensere for tapt inntekt, og til dekning av faste utgifter.

Forsikringen dekker sykdom eller ulykke som rammer den forsikrede, og som forårsaker arbeidsuførhet med fravær fra næringsvirksomhet på minst 50 prosent eller mer. Dagpengene skal dekke de faste driftsutgiftene og erstatte inntektsreduksjonen mellom 6 og 12 G.

Maksimalt dagpengebeløp er 2 500 kroner, i inntil 360 erstatningsdager. Hvilket beløp som er avtalt, vil fremkomme i forsikringsavtalen og i forsikringsbeviset.


Fant du det du lette etter?