SpareBank 1 SMN Pensjonskasse

SpareBank 1 SMN Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

I medlemsportalen finner du informasjon om pensjonsrettighetene dine, oversikt over månedlige utbetalinger og alle utsendelser. Du kan også oppdatere kontaktinformasjon og kontonummeret pensjonen skal utbetales til.

Kunde i Storebrand?

Har du innskuddspensjon eller andre produkter hos Storebrand? Da kan du logge inn her. 

Om pensjonskassen

SpareBank 1 SMN Pensjonskasse ble opprettet 1. oktober 1995 av Sparebanken Midt-Norge. I tillegg til ansatte i SpareBank 1 SMN omfatter pensjonskassen også ansatte i medlemsforetakene som inngår i SpareBank 1 SMN konsernet.

Pensjonskassen ble lukket for opptak av nye medlemmer i 2007. Nyansatte i medlemsforetakene ble fra denne dato meldt inn i konsernets innskuddsbaserte tjeneste- pensjonsordning. Innskuddsordningen forvaltes av SpareBank 1 Forsikring AS.

Per 31.12.2016 ble pensjonskassens ytelsesbaserte pensjonsordning avviklet, og alle opptjente rettigheter ble konvertert til fripoliser.

Pensjonskassens formål er å yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens rettighetshavere samt ektefelle- og barnepensjoner til rettighetshavernes etterlatte.

SpareBank 1 SMN Pensjonskasse ivaretar administrasjon, forsikring og kapitalforvaltning. Pensjonskassen har ingen ansatte. Storebrand Pensjonstjenester AS står for drift og administrasjon av pensjonskassen, herunder daglig ledelse og ansvarshavende aktuar. SpareBank 1 Kapitalforvaltning AS er investeringsrådgiver. Aider Oslo AS er regnskapsfører. PWC AS er pensjonskassens revisor.

Styret er pensjonskassens øverste organ og følger vedtekter fastsatt for pensjonskassen.

Nyttig informasjon

 • add Fripolise

  En fripolise er en pensjonsrettighet fra en ytelsesbasert tjenestepensjonsordning som du får når du slutter i et foretak eller når arbeidsgiver avvikler eller endrer ordning. Fripoliser er fullt betalte poliser som er opparbeidet ved de premier som er betalt inn på vegne av fripoliseinnehaveren i perioden fra dato for innmelding frem til den ytelsesbaserte tjenestepensjonsordningen ble avviklet.

 • add Fripoliseinnehaver

  Fripoliseinnehaveren er personen som har de rettigheter som fremgår av fripolisen. Det vil si den personen som har rettigheten til alders- og uførepensjonen på fripolisen. Fripoliseinnehaverens etterlatte kan ha rett på ektefelle- eller barnepensjon i de tilfeller vilkårene for dette er oppfylt.

 • add Pensjonsytelse

  Med pensjonsytelse menes her de ulike dekningene som er tilknyttet fripolisen. I all hovedsak vil pensjonsytelsene knyttet til fripolisen i SpareBank 1 SMN pensjonskasse være alderspensjon, uførepensjon og barnepensjon.

 • add Årlig kontoutskrift fripoliser

  Kontoutskriften gir deg en oversikt over dine sikrede pensjonsrettigheter, det vil si fripolisens årlige pensjonsbeløp fordelt per pensjonsytelse. Kontoutskriften vil bli tilsendt den enkelte fripoliseinnehaver hvert år, og her vil den eventuelle årlige reguleringen av dine pensjonsytelser fremgå.

 • add Alderspensjon

  Alderspensjonens størrelse fremgår av den årlige kontoutskriften, og de etterfølgende kontoutskrifter, for din fripolise. Alderspensjonsytelsen ytes fra uttakstidspunktet for alderspensjonen og så lenge fripoliseinnehaveren lever. Fripoliseinnehaveren har rett til å starte uttak av alderspensjon fra fylte 62 år.  

  Alderspensjonsytelsen som fremkommer på kontoutskriften er beregnet på bakgrunn av at uttak av alderspensjon skjer ved fylte 67 år. Hvis fripoliseinnehaveren starter uttaket før fylte 67 år vil den årlige ytelsen reduseres. Storebrand Pensjonstjenester vil i forkant av uttak kunne beregne hva størrelsen på den forventede alderspensjonsytelsen vil bli gitt ulike uttaksaldre. På den annen side vil den forventede alderspensjonsytelsen øke hvis fripoliseinnehaver utsetter uttaket utover fylte 67 år. Uttak av alderspensjon kan utsettes inntil fylte 75 år.

  Ved fripoliseinnehavers dødsfall vil alderspensjonen utbetales til og med måneden etter dødsmåneden.

 • add Uførepensjon

  Fripoliseinnehavere som før fylte 67 år ikke kan fortsette sin vanlige stilling i SpareBank 1 SMN eller i noen av medlemsforetakene på grunn av sykdom eller skade og derved mister sin arbeidsinntekt vil ha rett til uførepensjon. Uførepensjonens størrelse vil fremgå av den årlige kontoutskriften for fripoliser.

  Er fripoliseinnehaveren helt arbeidsufør kommer 100 % av uførepensjonen til utbetaling.

  Ved delvis uførhet avkortes uførepensjonen i forhold til uføregraden. Blir uføregraden senere endret vil uførepensjonen endres tilsvarende. Er uføregraden lavere enn 25 %, ytes ingen uførepensjon.

  Uførepensjonen løper fra den dag fripoliseinnehaveren har vært erversufør i et sammenhengende tidsrom på 12 måneder, dog tidligst fra den dag da full lønn i SpareBank 1 SMN eller noen av medlemsforetakene opphører. Hvis folketrygden har utbetalt sykepenger løper uførepensjonen fra den dag sykepenger opphører.

  Uførepensjonen løper så lenge uførheten varer, dog senest ut den måneden fripoliseinnehaveren fyller 67 år.

  Ved fripoliseinnehavers dødsfall vil uførepensjonen utbetales til og med måneden etter dødsmåneden.

 • add Ektefellepensjon

  Ektefelle og samboerpensjon bortfalt fra pensjonsordningen fra 01.01.2008. Opparbeidede rettigheter ble sikret som fripolise i SpareBank 1 Forsikring.

  Fripoliseinnehavere som ble pensjonister før 01.01.2008 vil fortsatt ha ektefellepensjon knyttet til fripolise i SpareBank 1 SMN pensjonskasse.

 • add Barnepensjon

  Dersom et medlem med fripolise utgått av den tidligere tjenestepensjonsordningen ved sin død etterlater seg barn under 21 år, har hvert av disse barn rett til barnepensjon fra medlemmets død til hvert av barnene fyller 21 år.

Pensjonskassens styre består av:

Oppnevnt av foretaket

Kjell Fordal
Johan Petter Winsnes

Eksternt styremedlem

Siv Merete Hagen

Representanter for de ansatte

Arnhild Bjørshol
Dag Olav Uddu


Fant du det du lette etter?