IBM Konsern pensjonskasse – ytelsespensjonsordning

IBM Konsern pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Om pensjonskassen

IBM Konsern pensjonskasse er opprettet av International Business Machines AS for å forvalte foretakets og IBM Finans Norge AS' pensjonsordning for ansatte og pensjonister. Pensjonskassens virksomhet er å yte alders- og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer, og etterlattepensjon til ektefelle, registrert partner, samboer eller barn. Pensjonskassen er lukket for nye medlemmer fra 1. januar 2010. Pensjonskassens virksomhet og økonomiske forhold holdes rettslig atskilt fra foretakenes virksomhet og hefter ikke for deres forpliktelser. Pensjonskassen står under tilsyn av Finanstilsynet.

Nyttig informasjon

 • add Alderspensjon

  Alderspensjon fra IBM Konserns Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • add Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • add Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner.

  Les mer om dette i Forsikringsvilkår under Nyttige dokumenter.

 • add Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning dekker barnepensjon dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør. 

 • add Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra IBM Konserns Pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Første utbetaling av din pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. 

 • add Sammenstillingsoppgave

  Sammenstillingsoppgaven erstatter tidligere lønns- og trekkoppgave og viser dine pensjonsutbetalinger og skattetrekk for året. Du finner sammenstillingen i dokumentarkivet ditt. 

 • add Valg av ansatterepresentanter - valgresultat

  Valget av medlemsrepresentanter til IBM Konsern Pensjonskasse styre for valgperioden 1. juli 2023 – 30. juni 2026 er avsluttet med valgoppslutning på 49 prosent.

  Valgstyret har glede av å meddele resultatet fra valget i det følgende:

  Tove Lenschow –  Medlemsrepresentant i styret – Gjenvalgt
  Kjell Tørnby – Medlemsrepresentant i styret – Gjenvalgt

  Karen E. Malm – Vararepresentant – Nyvalgt
  Tor-Kristian Narverud – Vararepresentant –  Nyvalgt

  Valgstyret takker alle kandidater som har stilt til valg, og for alle medlemmene som har benyttet sin stemmerett.

  Hilsen Valgstyret