Ofte stilte spørsmål

Her finner du svar på det mange lurer på knyttet til pensjon og Fearnleys pensjonskasse.

Hvordan starter jeg utbetaling av min alderspensjon?

Ønsker du å starte uttak av alderspensjonen din kan du logge deg inn på dine sider i Medlemsportalen og søke om uttak. Du kan tidligst søke om uttak fire måneder før du fyller 62 år.

Er det mulig å starte uttak av fripolisen før 67 år?

Ja, du kan starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer 24 806 kroner information i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere fordi den utbetales over en lengre periode.

Kan jeg starte uttak av alderspensjon før 67 år hvis jeg er ufør?

Ja, det er mulig, men medlemmer som mottar uførepensjon kan ikke samtidig ta ut alderspensjon i den utstrekning samlet uførepensjon og alderspensjon overstiger en pensjonsgrad på 100 %.

Hva skjer med min uførepensjon når jeg blir 67 år?

Din uførepensjon vil endres til alderspensjon. Du vil få informasjon om dette og trenger ikke å foreta deg noe.

Hvor kan jeg få oversikt over alle mine pensjonsordninger?

Du kan enkelt logge deg inn på Norsk Pensjon der du finner alle pensjonsordningene dine. Her fremkommer både dine rettigheter i Fearnleys pensjonskasse, folketrygden, andre fripoliser du har i andre pensjonsselskaper og fra nåværende arbeidsgiver dersom du er i arbeid.

Hva er en fripolise?

En fripolise viser opptjente rettigheter i pensjonsordningen ved fratredelse, endring eller ved avslutning av tidligere pensjonsordning. Dette er en ferdig betalt pensjon som kommer til utbetaling enten dersom du har rett på en uførepensjon, alderspensjon når du blir 67 år, eller eventuelt pensjon til etterlatte ved dødsfall. Alle fripoliseinnehavere mottar en årlig kontoutskrift fra pensjonskassen som viser opptjente pensjonsrettigheter.

Hvorfor får jeg kontoutskrift fra Fearnleys pensjonskasse hvert år?

Kontoutskriften gir en oversikt over dine pensjonsytelser og en detaljert oversikt over verdiutviklingen i pensjonsavtalen din. Pensjonskassen er lovpålagt å sende kontoutskrift årlig til alle som har fripolise i pensjonskassen.

Har jeg rett til uførepensjon også hvis jeg mottar arbeidsavklaringspenger (AAP)?

Ja, dersom du har et vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, vil du også ha krav på uførepensjon fra pensjonskassen. 

Hva er G - grunnbeløpet i folketrygden?

Folketrygdens grunnbeløp (G) er et basisbeløp som benyttes i folketrygden for å bestemme størrelsen på pensjons- og forsikringsutbetalinger. Beløpet fastsettes av Stortinget hvert år. Regulering foretas vanligvis pr. 1.5. hvert år. 1 G er 124 028 kroner information.