Aibel AS Pensjonskasse – ytelsespensjonsordning

Aibel AS Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen.

Om pensjonskassen

Aibel AS Pensjonskasse ble etablert 01.01.2005. Pensjonskassen er en direkte fortsettelse av ABB Offshore System AS pensjonsordninger i ABBs pensjonskasse og Umoe sine pensjonsordninger i Nordea Livsforsikring AS.

Medlemmenes opptjente midler i disse tidligere enhetene er overført til Aibels Pensjonskasse.

Aibel AS Pensjonskasse forvalter ytelsespensjonsordningen til Aibel AS. Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer 31.12.2009 da Aibel AS gikk over til innskuddsbasert pensjonsordning. Alle ansatte per denne dato fikk utstedt en fripolise i Aibels Pensjonskasse.

Pensjonsordningen sikrer alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og barn for de som var medlemmer før 01.01.2001. Pensjonskassen administrerer også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte som ble utstedt ved overgang til innskuddsordning.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Aibel AS Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • Alderspensjon

  Alderspensjon fra Aibels pensjonskasse er en livsvarig pensjon. Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har ingen etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner. Etterlattepensjonen ble terminert 01.01.2001 og det ble utstedt en fripolise for disse opptjente pensjonsytelsene. Etterlattepensjon blir utbetalt dersom du etterlater deg ektefelle/registrert partner når du dør. I medlemsportalen kan du se om du har rett til ektefellepensjon.

 • Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning har ingen barnepensjonsdekning. Barnepensjonsdekningen ble terminert 01.01.2001 og det ble utstedt en fripolise for disse opptjente pensjonsytelsene. Barnepensjon utbetales dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør. I medlemsportalen kan du se om du har rett til barnepensjon.

 • Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Aibel AS pensjonskasse er en livsvarig pensjon og første utbetaling av din pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. Pensjonskassens regelverk gir mulighet til å utbetale din alderspensjon over en kortere periode dersom årlig pensjonsytelse er mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 30 405 kroner i året. Dette betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 % av G, som utbetales over en kortere periode. Du vil få nærmere informasjon om dette tre måneder før din pensjonsutbetaling skal starte.

 • Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 20 270 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år, vil din livsvarige pensjon bli lavere og du vil ikke få anledning til å forkorte utbetalingstiden (høyere pensjon over en kortere periode).