Aibel AS Pensjonskasse – ytelsespensjonsordning

Aibel AS Pensjonskasse har valgt Storebrand Pensjonstjenester til administrasjon av pensjonsordningen, pensjonsutbetalinger og oppfølging av medlemmene i pensjonskassen.

Medlem av pensjonskassen?

Lurer du på hva du får å leve av når du slutter å jobbe? Logg deg inn for å få oversikt over din alderspensjon fra pensjonskassen. Her kan du også søke uttak av din pensjon, se dine utbetalinger og endre bankkonto, e-postadresse og telefonnummer.

Om pensjonskassen

Aibel AS Pensjonskasse ble etablert 1.1.2005. Pensjonskassen er en direkte fortsettelse av ABB Offshore System AS pensjonsordninger i ABBs pensjonskasse og Umoe sine pensjonsordninger i Nordea Livsforsikring AS.

Medlemmenes opptjente midler i disse tidligere enhetene er overført til Aibels Pensjonskasse.

Aibel AS Pensjonskasse forvalter ytelsespensjonsordningen til Aibel AS. Pensjonskassen ble lukket for nye medlemmer 31.12.2009 da Aibel AS gikk over til innskuddsbasert pensjonsordning. Alle ansatte per denne dato fikk utstedt en fripolise i Aibels Pensjonskasse.

Pensjonsordningen sikrer alderspensjon og uførepensjon til pensjonskassens medlemmer samt etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner og barn for enkelte grupper av medlemmer som var medlemmer før 1.1.2001. Pensjonskassen administrerer også fripoliser til medlemmer og tidligere ansatte som ble utstedt ved overgang til innskuddsordning.

Har du spørsmål om pensjon opptjent i Aibel AS Pensjonskasse?

De fleste av oss har spørsmål om pensjon og pensjonsutbetaling. Det kan for eksempel handle om når pensjonsutbetalingen kan starte, eller hvilke pensjonsytelser du har opptjent i pensjonskassen.

Vi har samlet de mest stilte spørsmålene.

Nyttig informasjon

 • Alderspensjon

  Alderspensjon fra Aibels pensjonskasse er en livsvarig pensjon, men alderspensjonen vil utbetales over en kortere periode dersom årlig pensjonsytelse er mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 35 586 kroner i året. Dette betyr at pensjonen blir opphørende, ikke livsvarig.

  Opptjeningsalderen i pensjonsordningen er 67 år og beregnet pensjonsytelse er knyttet til denne alderen.

 • Uførepensjon

  Uførepensjon sikrer månedlig utbetaling ved uførhet og kommer til utbetaling dersom du har vedtak fra NAV om arbeidsavklaringspenger, eller er varig ufør. Uførepensjonen starter normalt fra det tidspunkt rett til utbetaling av sykepenger fra folketrygden opphører.

  Uførepensjonen fra fripolisen i pensjonskassen skal samordnes med opptjente uførepensjonsrettigheter fra andre tjenestepensjonsordninger og arbeidsinntekt.

  Kontakt oppgjor.pensjonskasser@storebrand.no for spørsmål om uførepensjon.

 • Etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner

  Dagens pensjonsordning har ingen etterlattepensjon til ektefelle/registrert partner. Enkelte grupper av medlemmer hadde etterlattepensjon. Etterlattepensjonen ble terminert 01.01.2001 og det ble utstedt en fripolise for disse opptjente pensjonsytelsene. Etterlattepensjon blir utbetalt dersom du etterlater deg ektefelle/registrert partner når du dør. I medlemsportalen kan du se om du har rett til ektefellepensjon.

 • Barnepensjon

  Dagens pensjonsordning har ingen barnepensjonsdekning. Barnepensjonsdekningen ble terminert 01.01.2001 og det ble utstedt en fripolise for disse opptjente pensjonsytelsene. Barnepensjon utbetales dersom du etterlater deg barn under 21 år når du dør. I medlemsportalen kan du se om du har rett til barnepensjon.

 • Utbetaling av alderspensjon fra 67 år

  Alderspensjon fra Aibel AS pensjonskasse er en livsvarig pensjon og første utbetaling av din pensjon skjer ordinært fra måneden etter at du når 67 år. Pensjonskassens regelverk utbetaler din alderspensjon over en kortere periode dersom årlig pensjonsytelse er mindre enn 30 % av folketrygdens grunnbeløp (G). Dette tilsvarer i dag 35 586 kroner i året. Dette betyr at alderspensjonen omregnes fra livsvarig pensjonsytelse til en årlig pensjonsytelse på om lag 30 % av G, som utbetales over en kortere periode. Du vil motta en epost eller brev om at du selv må søke for å starte uttak av din alderspensjon ca. to måneder før du fyller 67 år.

  Fra 1.1.2022 er regelverket for utbetaling av pensjon endret. Nå har du også mulighet til å sette ned utbetalingstiden slik at din årlige pensjon utgjør om lag 50 % av G. Dette tilsvarer en årlig pensjonsutbetaling på 59 310 kroner. Ta kontakt med oppgjørsavdelingen hvis du ønsker mer informasjon om dette.

 • Utbetaling av alderspensjon før 67 år

  Det er mulig å starte utbetaling av pensjon fra 62 år dersom årlig pensjon utgjør minst 20 % av G. Dette tilsvarer i dag 23 724 kroner i året. Det er viktig å være klar over at hvis du starter utbetaling av alderspensjon før 67 år vil din pensjon bli varig lavere enn det som var beregnet med oppstart fra 67 år.© Storebrand 2023  Storebrand Bank ASA leverer rådgivningstjenester knyttet til sparing for personkunder.