Forklaringer til kontoføringen for kollektive pensjonsordninger

Alle bedrifter og virksomheter som har en kollektiv pensjonsforsikring (ytelsesbasert) i Storebrand, mottar årlig en kontoføring for pensjonsordningen.

Denne inneholder årets økonomiske resultat for pensjonsordningen. Den gir samtidig en oversikt over bevegelsene og utviklingen i pensjonsordningens midler i løpet av regnskapsåret. Kontoføringen sendes ut i løpet av mars i året etter kontoføringsåret.

For risikodekninger tilknyttet sparingen på innskuddsbaserte pensjonsordninger inneholder kontoføringen kontooversikter for de bevegelser som er på fondsmidler knyttet til ordningen. Dersom ordningen har personer som får utbetalt pensjon (uføre, etterlatte), vises også en kontooversikt for bevegelser på midler tilknyttet disse pensjonene. Risikodekninger tilknyttet innskuddsbasert pensjonsordning behandles altså som en ytelsesbasert pensjonsordning for uføre- og etterlattepensjoner under utbetaling når det gjelder kontoføring. For øvrige risikodekninger som ikke er tilknyttet sparing på innskuddsbaserte pensjonsordninger gjelder tilsvarende.

For selve sparingen på innskuddsbaserte pensjonsordninger inneholder kontoføringen opplysninger om sparebeholdningen og det årlige innskuddet tilknyttet alderspensjonsdekningen.

Hva er kontoføring?

Hver enkelt ytelsesbasert tjenestepensjonsordning i Storebrand Livsforsikring har en egen konto for premiereserve. Den årlige kontoføringen gir en oversikt over bevegelsene og utviklingen i pensjonsordningens midler fra begynnelsen til slutten av året.

Bevegelsene på kontoen vises i kontooversikten for premiereserven og omfatter blant annet premier, pensjonsutbetalinger, garantert avkastning og omkostninger for pensjonister.

I tillegg inneholder kontoføringen beregninger av årets resultater som består av avkastningsresultat og resultat for forsikringsrisiko.

Årets anvendelse av avkastningen og av resultatet for forsikringsrisikoen vises i egne oversikter.

Det utarbeides også kontooversikter over bevegelser på tilleggsavsetninger og alle fondsmidler, for eksempel premiefond, pensjonistenes overskuddsfond og reguleringsfond for uførepensjon.


Fant du det du lette etter?