Detaljer om kontorforsikring

Dette sammendraget viser i hovedtrekk hva kontorforsikringen omfatter, og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene (pdf) nederst på siden som gjelder.

Dette dekkes

 • maskiner, inventar og løsøre
 • varer: erstatningen for varer er begrenset til 20 prosent av forsikringssummen, maks 300 000 kroner
 • nyanskaffelser av maskiner, inventar og løsøre i avtaleperioden, 10 prosent av forsikringssummen
 • ekstrautgifter til nødvendig fortsettelse av kontorvirksomheten inntil 12 måneder fra skadedato (erstatning er begrenset til 10 prosent av forsikringssummen)
 • brann
 • direkte lynnedslag
 • plutselig nedsoting fra ildsted
 • eksplosjon
 • elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1 000 Volt
 • utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr, ved brudd, lekkasje eller ved oversvømmelse fra slikt tilknyttet utstyr
 • plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng eller grunnen (når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv)
 • utstrømming av brannslokkemiddel
 • tyveri og hærverk i rom i bygning
 • ved tyveri av penger og verdipapirer erstattes inntil 30 000 kroner i låst skuff/skap, og inntil 10 000 kroner i ulåst kassaapparat
 • skade på leide rom ved tyveri inntil 25 000 kroner
 • brudd- og hærverk skade på glass inntil 10 kvadratmeter
 • skilt, utstillingskasser, montre o.l. 30 000 kroner
 • ved skade på skilt, utstillingskasse, montre og lignende, erstattes også de deler av tingen som ikke er glass når de blir skadet samtidig med glasset
 • ran/overfall
 • ved ran og overfall erstattes verdipapirer og penger inntil 200 000 kroner
 • glass eller plastruter mindre enn 10 kvadratmeter ferdig innsatt i vinduer, dører, innredning og inventar i egne og leide lokaler
 • ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass, i tillegg erstattes ekstrautgifter med inntil 20 000 kroner til maling, gravering m.m og
 • skilt, utstillingskasser, montre o.l. med inntil 30 000 kroner pr. enhet
 • bygningsmessig tilleggsinnredning bekostet av sikrede i leid eller sameiet bygning: erstatning er begrenset til 30 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre maks 300 000 kroner
 • utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester inntil 50 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maks 3 000 000 kroner
 • destruksjon av miljøfiendtlige rester inntil 50 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maks 2 000 000 kroner
 • rekonstruksjon av arkiver, datafiler m.v. inntil 30 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maks 300 000 kroner
 • reinstallasjonskostnader; kostnader til reinstallasjon inklusive klargjøring av maskiner og programvare etter skade inntil 100 000 kroner
 • kriminalitetsforsikring; straffbare handlinger utført av ansatte inntil 30 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maks 300 000 kroner
 • ansvarsforsikring som kontoransatt, funksjonær, leieboer eller bruker av forsikrede kontorlokaler inntil 10 000 000 kroner
 • ulykkesforsikring for kunder under 75 år død/invaliditet 300 000 kroner og behandlingsutgifter inntil 15 000 kroner

Dette dekkes ikke

 • skade ved sprengningsskader som utføres på forsikringsstedet
 • svi- og gnistskader som ikke skyldes brann
 • vannskade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann
 • skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier
 • vann som trenger inn i bygning utenfra, annet sted enn fra terreng eller grunnen, for eksempel gjennom utett tak
 • tap av gass, vann og annen væske
 • skade som skyldes kondens
 • tyveri er unntatt når bygningen er åpen for kunder eller publikum
 • penger i låst kassaapparat
 • unntak for utskifting eller forandring av låser, hvis nøkler eller kode er kommet bort
 • skade på glass ved slitasjeriper og avskallinger, eller som skyldes arbeid med glasset og dets rammer
 • skade på glass ved bygnings- og innredningsarbeider
 • utett isolerglass
 • skade på grunn av snø som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser


Fant du det du lette etter?