Kompensasjonsordning for historiske pensjonskostnader

Et særlig forhold ved offentlige tjenestepensjoner er at det ikke bare betales årlige premiekostnader, men også i framtiden vil påløpe kostnader for pensjonsrettigheter som er opptjent på et tidligere tidspunkt. Slike kostnader som knytter seg til opptjente pensjonsrettigheter, der kostnader påløper også i framtiden, omtales som historiske kostnader.

Et typisk element er kostnader knyttet til regulering av opptjente rettigheter og pensjoner. De er historiske i den forstand at de knytter seg til allerede opptjente rettigheter, men de er samtidig framtidige i den forstand at størrelsen først blir kjent på et senere tidspunkt.

Dette skaper flere utfordringer for ideelle leverandører som inngår i et nytt velferdsmarked. Dels er kostnadene uforutsigbare, og dels kan de oppstå også etter at tjenesteleveransen de knytter seg til er avsluttet slik at det ikke lenger er finansieringsgrunnlag for kostnadene. Utfordringene med å håndtere de historiske kostnadene for de ideelle organisasjonene ble i økende grad et politisk spørsmål som det måtte fines en løsning på for å sikre en fortsatt levedyktig ideell sektor i Norge.

I NOU 2016:12 Frivillig opprydding ble det foreslått å innføre en egen kompensasjonsordning. Budsjett- og lovforslag kom raskt på plass høsten 2018 og Stortinget vedtok loven 19. februar 2019.

Slik søker du

For å søke om kompensasjon for historiske pensjonskostnader må du benytte et spesielt søknadsskjema.I tillegg må de vedlegg som er spesifisert i søknadsskjemaet vedlegges.

Søknadsbehandling
Helsedirektoratet gjør alle innstillinger/avgjørelser/vedtak/ godkjennelser før det opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen i et vedtaksbrev.

Hvem og hva omfatter kompensasjonsordningen?

Ordningen som gir kompensasjon omfatter de virksomhetene som tidligere har hatt avtale om å levere tjenester til staten (herunder Helseforetakene). Det er ikke en forutsetning om at det eksplisitt var et krav om offentlig tjenestepensjon i leveranseavtalen. I forskrift om tilskudd til offentlig tjenestepensjonsordning i helse- og omsorgssektoren §2 heter det:

«Private virksomheter som betaler årlig pensjonspremie til offentlig tjenestepensjonsordning for opptjeningstid før 1. januar 2019, og som under opptjeningen i samsvar med avtale med fylkeskommune, regionalt helseforetak eller helseforetak leverte sykehustjenester, tverrfaglig spesialisert rusbehandling, rusbehandling på vegne av fylkeskommune før 2004, psykisk helsevern eller spesialisert rehabilitering omfattet av spesialisthelsetjenesteloven § 2-1a, eller som i samsvar med avtale med staten eller annen fylkeskommune enn Oslo kommune leverte barneverntjenester som staten har finansieringsansvar for etter barnevernloven § 9-4, har rett til tilskudd. Som likestilt med avtale med fylkeskommune, regionalt helseforetak eller helseforetak regnes betaling fra Helfo for helsehjelp som nevnt i første punktum ytet etter forskrift 29. oktober 2015 nr. 1232 om private virksomheters adgang til å yte spesialisthelsetjenester mot betaling fra staten.»

Det er viktig å merke seg at det heller ikke er forslag om en varig kompensasjonsordning. Den gjelder utelukkende for kostnader som er påløpt fram til 1.1.2019. Virksomheter med åpen offentlig tjenestepensjon kan pådra seg nye historiske kostnader for perioden etter 2018.

Det er fortsatt slik at det er opp til virksomheten selv å etablere et alternativ til offentlig tjenestepensjon for å slippe historiske pensjonskostnader.


Fant du det du lette etter?