Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand.

Konkurranse gir gevinster ingen kommune bør overse

Nysgjerrig på hvordan kostnaden på kommunens største innkjøp – offentlig tjenestepensjon – kan reduseres? Oppskriften er såre enkel. Innhent alternative tilbud. Det er mer lønnsomt og mindre komplisert enn mange tror.

Av  Anne Rodvang
ARTIKKEL · PUBLISERT 08.06.2021

Kommunesektoren betaler om lag 40 milliarder årlig i pensjonspremier. Storebrands inntreden i markedet for offentlig tjenestepensjon til kommunene i 2019 rokket ved KLPs tilnærmede monopolsituasjon.

- At Storebrand tilbyr et alternativ, har gitt alle kommuner gevinster. I et marked med konkurranse må tilbyderne kontinuerlig jobbe for å være konkurransedyktige og effektive, konstaterer Jon M. Hippe, leder for offentlig sektor i Storebrand Livsforsikring.

Ulik eiermodell

I Storebrand, som er et ordinært aksjeselskap, er kommunen utelukkende kunde og betaler kun forsikringspremien. I KLP, som er et gjensidig selskap, må kommunen i tillegg til ordinære kostnader skyte inn egenkapital i selskapet ved etablering, årlig og ved ekstraordinære behov. De ulike eiermodellene kompliserer sammenligningen av de to livsforsikringsselskapene.

«
Kan kommunenes innskutte egenkapital i KLP brukes på alternative formål til beste for innbyggerne ?

Jon M. Hippe
leder for offentlig sektor i Storebrand

At eierskap kan være positivt vil mange slutte seg til, men er det alltid like gunstig for kommunene når det kommer til pensjon? For kommunene, hvis formidable samfunnsoppdrag er å levere velferdstjenester til innbyggerne, er dette en nærliggende problemstilling:

- Kan kommunenes innskutte egenkapital i KLP brukes på alternative formål til beste for innbyggerne? spør Hippe.

Han opplyser at bare den innskutte egenkapitalen fra KLPs kunder i dag er på over 15 mrd. kroner.

Når kommunen skal sammenligne to tilbud på de årlige prisene til forsikring, administrasjon og kapitalforvaltning gjøres det på vanlig måte. På grunn av ulike eiermodeller gjøres det et tillegg som måler kostnaden ved å ha innskutt egenkapital i KLP. I Storebrand er det, som nevnt tidligere, ikke krav om kapitalinnskudd. Disse ulike kostnadene summeres og det laveste pristilbudet vinner.

- En slik sammenligning av de årlige kostnadene er det for øvrig full enighet om, poengterer Hippe.

Lønnsomme engangseffekter

En anbudsrunde vil vise om det er mulig å få redusert de årlige kostnadene for kommunen. I tillegg til vil et skifte av leverandør gi andre viktige økonomiske gevinster. Kommunen får med seg denne innskutte egenkapitalen når de forlater KLP. For en gjennomsnittskommune kan det være snakk om flere titalls millioner i frigjort egenkapital. For Vestland fylkeskommune, som gikk til Storebrand i fjor, var tallet rundt 150 millioner kroner. Dette er en likviditetseffekt, som ikke inngår i selve sammenligningen av de årlige kostnadene.

«
Det viktigste er at kommunen faktisk finner ut hva som er det beste tilbudet til lavest pris

Jon M. Hippe
leder for offentlig sektor i Storebrand

Flytting vil i tillegg frigjøre betydelige summer knyttet til kundenes bufferkapital som overstiger et visst tak. Disse midlene blir tilført premiefondet og kan benyttes til å betale fremtidige pensjonsfakturaer og med det bidra til å styrke kommunens økonomi.

- Ved flytting fastlegger lovverket at kundens buffere, dvs. tilleggsavsetninger som overstiger 12% av premiereserven, skal tilføres premiefondet. Dette skjer automatisk ved flytting. Så langt har vi erfart at dette kan dreie seg om så mye som det dobbelte av den innskutte egenkapitalen, forteller Hippe.

Denne mulige tilførselen til premiefond er det viktig å være klar over og få beregnet. Denne bør også inngå som en del av sammenligningen mellom leverandørene.

Konkurranse skjerper

At konkurranse kan utløse betydelige økonomiske gevinster framkommer med tydelighet av anbudskonkurransene som er gjennomført. Prisene har gått ned, i tillegg til at KLP har innført et system for avkastning på egenkapitalen. Denne avkastningen får kommunen bare ut ved flytting.

- Det du må huske er at kommunen uansett tjener på anbud og konkurranse. Da skjerper alle seg til beste for kommunen og kommuneøkonomien, understreker Rolf Sverre Asp, managing partner i Oslo Economics.

Så hvorfor legger ikke flere kommuner pensjonsordningen sin ut på anbud? Pensjon er komplekst, men pensjon på anbud er en helt regulær innkjøpsprosess.

Jon M. Hippe understreker at konkurranse på markedet for offentlig tjenestepensjon ikke har noe med debatten om privatisering av kommunale tjenester å gjøre.

«
Det du må huske er at kommunen uansett tjener på anbud og konkurranse

Jon M. Hippe
leder for offentlig sektor i Storebrand

- De ansatte og pensjonistenes rettigheter ivaretas gjennom tariffavtale og ved lov. Pensjonen de ansatte og pensjonistene får er helt lik – uavhengig av leverandør. I en anbudskonkurranse er det økonomi og kvalitet på tjenesten vi leverandører måles på, forteller Hippe, som selv har bred erfaring med partssamarbeid og tariffavtaler.

Anbefaler rådgiver

Hippe poengterer at det er uproblematisk rent teknisk å gjennomføre en god og rettferdig konkurranse på like vilkår. Han mener en viktig oppgave for Storebrand er å informere om at kommunen etter anskaffelsesregelverket skal vurdere om de må ta pensjon på anbud. Et mulig støtteverktøy i en anbudsprosess er Pensjonskontorets Pensjonsveileder. Veilederen for 2021 blir offentliggjort i slutten av juni. Her er link til eksisterende veilederen. Det er kommunen selv som utformer konkurransegrunnlaget.

- Det er ikke mer komplisert enn andre anbudsprosesser kommunen gjennomfører, men det er lurt å knytte til seg en uavhengig rådgiver som kan bistå med å utforme et godt konkurransegrunnlag. Det er enkelt og ikke veldig kostbart. Det viktigste er at kommunen faktisk finner ut hva som er det beste tilbudet til lavest pris, samt at dette skjer i henhold til tariffavtale og innenfor lovens rammer, avslutter pensjonslederen.

Ønsker du mer informasjon, ta kontakt med Atle Johannessen på atle.johannessen@storebrand.no


Fant du det du lette etter?