Detaljer om Bedriftsportalen

I Bedriftsportalen finner du til enhver tid oppdatert informasjon om avtalene til bedriften din. Bedriftsportalen er et brukervennlig verktøy som gir deg god oversikt og er enkel å bruke.

God oversikt og kontroll

I Bedriftsportalen kan du blant annet:

 • administrere bedriftens pensjons- og forsikringsavtaler
 • ta ut medlemslister og se pensjonsopplysninger for hver enkelt ansatt
 • få oversikt over fakturaer og regnskap for avtalene dine
 • se informasjon om årsoppgjøret
 • ta ut rapporter og bruke ulike analyseverktøy

Dette må du gjøre

De fleste endringer i bedriften — små og store — påvirker pensjonsordningen. Følgende er det spesielt viktig å melde fra om i Bedriftsportalen:

 • nyansettelser
 • lønnsendringer
 • deltidsprosent
 • organisatoriske endringer
 • dersom noen slutter
 • adresseendringer

For å gjøre endringer i bedriftens avtaler, som å endre sparenivå eller endre et produkt, vennligst kontakt Storebrand på telefon 915 08881.

Registrere sykemeldinger

Ansatte som har vært sykemeldt i over 10 måneder eller blir ufør, skal ikke meldes ut av pensjonsordningen, men det er viktig at du registrerer sykemeldingen i Bedriftsportalen. Når vi har mottatt beskjed, tar vi kontakt med den ansatte og henter inn nødvendige opplysninger. Vi holder deg informert om saksgangen. Den sykemeldte vil komme frem på fakturaen, og sparingen til uføre ansatte vil dekkes av innskuddsfritaket.

Melde om dødsfall

Om en ansatt dør, må du registrere det i Bedriftsportalen. Vi sørger for å ta kontakt med de etterlatte og innhenter nødvendige opplysninger.

Gjør det til en vane

Vi anbefaler at du logger deg inn i Bedriftsportalen jevnlig. Det er flere grunner til at du må sørge for at opplysninger om de ansatte er oppdatert:

 • bedriften må betale riktig premie
 • de ansatte skal få riktig pensjonsopptjening
 • bedriftens regnskap må bli riktig
 • skal sikre rask saksbehandling når ansatte blir syke

All informasjon må være riktig ved utgangen av året. Dette hjelper oss å sende deg riktig faktura. Ring tlf. 915 08881 dersom du er i tvil om hvilke endringer som må utføres.

Forklaring til fakturaen

Bedriftens pensjonsordning består av ulike kostnadselementer. Disse faktureres hver for seg og til litt ulik tid.

 • Sparebeløp og forvaltningsomkostninger faktureres månedlig, fortrinnsvis ved hjelp av AvtaleGiro.
 • Faktura for administrasjonskostnader betales en gang i året.

Innskuddspensjon

 • Faktura for administrasjonskostnader betales en gang i året. Disse dekker kostnader tilknyttet sparing til alderspensjon og forsikringsdekninger.
 • Forvaltningsomkostninger: Dette er kostnader knyttet til forvaltning av pensjonsmidlene (kjøp og salg av verdipapirer m.m.).

Ytelsespensjon

Omkostningene dekker tre forskjellige elementer:

 • Administrasjonsomkostninger: Dette er kostnader knyttet til administrasjon av pensjonsordningen.
 • Forvaltningsomkostninger: Dette er kostnader knyttet til forvaltning av pensjonsmidlene (kjøp og salg av verdipapirer m.m).
 • Pris for avkastningsgaranti: Avkastningsgarantien sikrer bedriften en minimumsavkastning hvert år på pensjonsmidlene. Dersom avkastningen på pensjonsmidlene blir lavere enn avkastningsgarantien, brukes kontraktens tilleggsavsetning til å dekke forskjellen. Dersom denne ikke er tilstrekkelig, dekker Storebrand det resterende. All avkastning på pensjonsmidlene ut over avkastningsgarantien vil tilfalle bedriften/kontrakten.

Innskuddsfond og premiefond

Innskuddsfond og premiefond opprettes automatisk på avtalen. Ved utmeldinger eller andre tilfeller hvor bedriften har innbetalt for mye, vil for mye innbetalt tilbakeføres til innskuddsfondet eller premiefondet. Bedriften kan også innbetale tilskudd til fondene jf skatteloven § 6-46.

Innskuddsfond opprettes for sparing til pensjon, og midler på innskuddsfondet kan brukes til å dekke fremtidig sparing til de ansatte, samt forvaltnings- og administrasjonsomkostninger.

Premiefond opprettes for forsikringsdekningene, og midler på premiefond kan brukes til å dekke fremtidig premie for forsikringsdekningene.

Overføring av midler mellom premie- og innskuddsfond kan kun skje ved omdanning fra ytelsespensjon til innskuddspensjon.

Disponible midler i innskuddsfond og premiefond finner du i Bedriftsportalen under fanen «Faktura og regnskap».

Under «Spørsmål og svar» i Bedriftsportalen finner du svar på ofte stilte spørsmålene knyttet til faktureringen av din pensjonsordning.

Ajourhold gjort i Bedriftsportalen innen den 10. i måneden, kommer med på neste faktura. Ajourhold etter den 10. i måneden kommer med på neste måneds faktura. Endringer som ikke er kommet med på faktura er gjeldende fra endringsdato. Faktura sendes ut rundt den 17. i måneden.

Om årslønn og stillingsprosent

I Bedriftsportalen ber vi deg legge inn årslønn og stillingsprosent ved ajourhold som innmelding og lønnsendring.

 1. Årslønn er den ansattes avtalte lønn som skal inngis. I årslønn inngår alle faste lønnselementer. Overtid og variable tillegg, eksempelvis bonus, kan dermed trekkes ut av lønnsgrunnlaget. For ansatte på timelønn eller deltid skal alltid faktisk utbetalt lønn benyttes.
 2. Stillingsprosent er avtalen om hvor mange timer den ansatte arbeider. Her skal du legge inn avtalt stillingsprosent. For ansatte med variabel stillingsprosent eller deltid må antall timer utført arbeid regnes ut i forhold til antall timer i ett årsverk for din bedrift. Antall timer i ett årsverk varierer mellom ulike bransjer. Som hovedregel kan 1695 timer brukes ved 5 ukers ferie, og 1725 ved 4 ukers ferie.

Ved sykefravær og uførhet

Regelverket er utformet slik at retten til eventuelt premiefritak og uførepensjon først inntrer etter at sykepengeperioden er utløpt. Det vil si normalt etter 12 måneders sykdom/uførhet. For arbeidstakere som fortsatt er ervervsudyktige ut over dette tidsrom, får bedriften premiefritak i samsvar med graden av ervervsudyktighet. Syke/uføre arbeidstakere forblir stående i pensjonsordningen. Dersom bedriften har tegnet uførepensjon for sine ansatte, vil denne bli utbetalt til den ansatte i samsvar med uføregraden. Ved uførhet reguleres ikke pensjonen. Etter at rett til premiefritak er inntrådt, blir fritaket beregnet enten fra første sykedag eller fra den dato rett til sykepenger utløper. Hvilket av de to alternativer som er valgt, fremgår av forsikringsavtalens punkt 6.5.

Slik bruker du eFaktura

Med eFaktura kan du enkelt betale regninger i nettbanken, eller motta fakturaene i deres eget fakturaflytsystem.

Bedrifter som benytter privat nettbank

Når du betaler papirfaktura fra en bedrift som tilbyr eFaktura, vil man i de fleste nettbanker bli spurt om man ønsker å opprette eFaktura-avtale. Dersom du benytter privat nettbank, oppretter du eFaktura på samme måte som når du er en privatkunde:

 • Ved å akseptere tilbudet opprettes avtalen automatisk
 • Avtalen ligger sentralt registrert hos Nets samt at Storebrand lagrer avtalen i eget register for bruk i fakturautsendelsen
 • Når avtalen er aktiv både hos Nets og Storebrand, vil neste faktura til bedriften sendes som eFaktura

NB! Storebrand tilbyr ikke kombinasjonen eFaktura og Avtalegiro.

Bedrifter med fakturaflytsystem eller bedriftsnettbank

Hvis du er tilknyttet et fakturaflytsystem eller en bedriftsnettbank som er registrert i ELMA-registret, kan du få EHF-faktura ved fakturering av kollektivavtaler. Ved spørsmål om fakturering, ta kontakt med din kundekontakt i Storebrand, som du finner ved å logge deg inn i Bedriftsportalen.

Disse produktene kan ha eFaktura:

 • Innskuddspensjon
 • Ytelsespensjon
 • Private livsforsikringsprodukter
 • Skadeforsikring (kun privatkunder)
 • Helseforsikring


Fant du det du lette etter?