Hytteforsikring med ekstra gode betingelser

Du får hytteforsikring for alle typer fritidsboliger.

Forsikringen dekker både små og store skader; for eksempel vannskader, rørbrudd, lynnedslag, naturskader og brann.

Fordeler for Huseierne-medlemmer

Som medlem av Huseierne får du 20 prosent rabatt på Storebrands ordinære pris. Kjøper du direkte på nett, får du i tillegg 10 prosent nettrabatt.

Er du ikke medlem i Huseierne?
Det går fint. Du kan likevel sjekke pris for medlemmer, og enkelt melde deg inn når du kjøper forsikringen. Er du ny forsikringskunde hos oss, dekker vi medlemskontingenten i Huseierne det første året!

Sikre hus og hytte med vannstopper

Ifølge Finans Norge oppstår det en vannskade i norske hjem hvert niende minutt. Mange av disse skadene unngår vi med vannstopper som stenger vanntilførselen til hele boligen. Derfor får du inntil 10 prosent lavere pris på Storebrands hus- og hytteforsikring når du har installert vannstopper i alle rom med vanninstallasjoner. Du betaler heller ingen egenandel ved fremtidige innvendige rørbruddskader.

Trenger du vannstopper til huset og hytta?
Som Storebrand-kunde får du nå et godt tilbud på Waterguard+ gjennom vår samarbeidspartner Abra. Logg deg inn på forsikringsoversikten din for å sikre deg muligheten. Tilbudet gjelder til 30. september 2023.

 

Er du ikke forsikringskunde hos oss enda og vil vite mer om tilbudet?

Illustrasjonsfoto: far og datter ved kjøkkenbenken

Hva dekker hytteforsikringen?

I tabellen ser du en forenklet oversikt de viktigste dekningene. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

Hytteforsikring super dekker flere typer skade, og gir høyere erstatningssum på enkelte skadetyper.

Forsikringen dekkerStandardSuper
Brann, eksplosjon, lynnedslag
Vann- og rørskader
Innbrudd, tyveri og hærverk
Naturskade som følge av storm, skred eller flom
Rettshjelp og ansvar
Hageanlegg
Offentlig påbud
Bekjempelse av skadeinsekter, veggedyr, rotter og mus
Kriseterapi etter alvorlige hendelser
Bygg under oppføring
Ombygging av bolig ved invaliditet
Utleieforsikring (når avtalt)
 
Sopp- og råteskade 
Utvidet dekning ved vannskader 
Følgeskader etter utett våtrom 
Skade på bygning forårsaket av skadeinsekter og -dyr 
Totalskade (mer enn 75 prosent) 
Håndverkerfeil 

Har du hytteforsikring hos oss, får du blant annet

Klimavennlig oppgradering
Har hytta blitt totalskadet, for eksempel ved brann, gir denne dekningen hjelp til å bygge opp igjen hytta med klimavennlige oppgraderinger inntil 150 000 kroner. 

Hjelp til å bekjempe skadedyr
Uønskede skapninger kan forårsake stor skade. Forsikringen dekker utgifter til bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus.

Kriseforsikring
Denne dekningen gir inntil 10 timer hos psykolog etter alvorlige hendelser på hytta, for eksempel ved alvorlig branntilfelle, ran, overfall eller voldtekt.

Rettshjelp
Forsikringen gir privatperson og eier av den forsikrede boligen rettshjelp inntil 200 000 kroner.

Skadebegrensende tiltak
Vi er tilgjengelig hele døgnet, og har fagfolk vi kan sende ut når som helst. Sammen kan vi begrense skadene når uhellet først er ute.

Bruk kalkulatoren for å beregne pris. Tilpass slik at du får riktig forsikring og de dekningene du har behov for.

Detaljer om hytteforsikring

Flere detaljer og noen av begrensningene som finnes. Vær oppmerksom på at det alltid er de fullstendige vilkårene som gjelder.

 • Generelt

  Dekningene omfatter

  • Bygningen som er nevnt i forsikringsbeviset
  • Utvendige rør, ledninger og tanker som fører væske, gass eller elektrisitet mellom bygningen og offentlig ledning
  • Hageanlegg, utvidet vannbasseng og annen badeinnretning
 • Hytteforsikring standard

  Dekningene omfatter

  • Brann. Vi hjelper deg å bygge opp boligen etter en brann. Vi kan ta hånd om hele gjenoppbyggingsprosessen eller være behjelpelig med å kjøpe en brukt bolig for å komme raskere inn i et nytt hjem. Vi erstatter brannskade på bygning og hageanlegg
  • Vann- og rørskader. Dekker skade ved rørbrudd. eller for eksempel ved styrtregn som resulterer i at store mengder vann trenger inn i boligen din fra terrenget, grunnen eller avløpsrør. Forsikringen dekker også dokumenterte utgifter til tining eller annen tilrettelegging med inntil 50 000 kroner, dersom utvendig vann- eller avløpsledning er frosset og dermed ikke kan brukes.
  • Innbrudd, tyveri og hærverk. Forsikringen gjelder for skade ved tyveri og annet plutselig skadeverk som for eksempel hvis du opplever innbrudd der tyver har ødelagt dører og vinduer og gjort annet hærverk Gjelder også annen utvendig badeinnretning som boblebad, badestamp og lignende.
  • Bekjempelse av skadeinsekter, rotter og mus. Vi bekjemper skadedyr og insekter som for eksempel veggedyr, skjeggkre, kakerlakker, stokkmaur, stripet borebille, husbukk, mus og rotter med ubegrenset sum.
  • Vi har dyktige fagfolk som er tilgjengelig ved behov og som hjelper til med skadebegrensning.
  • Bygg under oppføring. Med bygg under oppføring mener vi byggetiltak som påbygg eller tilbygg på eksisterende bygning, eller nybygg. Husk å melde om endringer til oss innen førstkommende hovedforfall. Forsikringssummer fremkommer i vilkåret.
  • Tilskudd til klimavennlige eller sikkerhetsmessige tiltak inntil 150 000 kroner ved gjenoppbygging av bolig etter større skader.
  • Offentlig påbud: Merutgiftene ved endrede tekniske krav til bygningen som kommer som en direkte følge etter en erstatningsmessig skadesak. Maksimal erstatning for påbud fra offentlig myndighet på fredede og verneverdige bygninger er 1 million kroner.
  • Forsikringen dekker kunstnerisk utsmykning av bygning med inntil 200 000 kroner.
  • Tap ved at egen fritidsbolig ikke kan benyttes som følge av dekningsmessig skade, inntil 50 000 kroner .

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader på bygning som skyldes kjæledyr, gnagere, insekter eller sopp/råte
  • Skade som skyldes feil ved bygging av huset, for eksempel dårlig fundamentering, feilkonstruksjon, materialfeil, setninger m.m
  • Skade på veksthus
  • Skade som følge av utett innfatning for isolerglass
  • Sprekker, setninger etter en serie sprengninger
  • Skade i våtrom på gulv eller vegg, eller ved oversvømmelse fra gulvsluk gjennom utett gulv
 • Hytteforsikring super

  Du kan kun kjøpe Hytteforsikring super hvis hytta er godt vedlikeholde og bygget i 1985 eller senere. Hytta kan ikke ha krypkjeller, svømmebasseng, sopp-, råte- eller insektskader.

  Dekningene omfatter

  Hytteforsikring super dekker det samme som Hytteforsikring standard pluss følgende

  • Sopp- og råteskader på bygning (egenandel på 16 000 kroner)
  • Vannskader som følge av at vann trenger inn i bygning gjennom vegger og tak
  • Følgeskader som skyldes utett våtrom
  • Andre vannskader som oppstår plutselig (vannsøl)
  • Skade på bygning forårsaket av skadedyr og -insekter (egenandel 16 000 kroner)
  • Tilpasning av bolig som følge av varig medisinsk invaliditet etter en ulykke, inntil 500 000 kroner.
  • Er skade større enn 75 prosent av bygningens gjenoppføringspris, kan sikrede kreve erstatning som om bygningen var totalskadet
  • Håndverkerfeil. Dekker skader som oppstår plutselig og som er direkte følge av håndverkerfeil inntil ti år etter at arbeidet er utført.
  • Skadeforebyggende tiltak ved rørskade. Ved erstatning etter innvendig rørbrudd dekker selskapet inntil 5 000 kroner til montering av vannstopper som stenger hovedvannet.
  • Skade som følge av utett yttertak eller yttervegg. Vi erstatter innvendige skader som følge av at vann trenger inn gjennom utett yttertak som er yngre enn 50 år og utett yttervegg. Du har selv ansvar for å holde yttertak og yttervegger tette. Reparasjon av selve taket/veggen (stedet hvor vannet har kommet inn i bygningen) er derfor ikke dekket av forsikringen.
  • Utett våtrom. Vi dekker følgeskader etter utett våtrom.
  • Sopp og råteskade. Vi erstatter skade forårsaket av sopp og råte som ødelegger treverk og som har utviklet seg i den tiden du har hatt forsikringen i Storebrand.
  • Skade på bygning ved skadeinsekter og dyr. Påfører skadedyrene/insektene skade på huset ditt, reparerer vi bygningsskaden med ubegrenset sum. Du må selv sikre bygningen mot nye skadedyrsangrep – som for eksempel tette sprekker i veggen.

  Dekningene omfatter ikke

  • Skader ved sopp, råte, insekter og dyr som har utviklet seg før forsikringen ble tegnet
  • Skade ved blåveds- eller muggsopper, bakterier, jordslag eller skade som bare virker skjemmende på bygningens utseende
  • Skade ved sopp og råte på vinduer og dører i yttervegg, taklekter og alt utvendig treverk
  • Håndverkerfeil: skade som skyldes arbeid som ikke kan dokumenteres utført av godkjent/autorisert håndverker/entreprenør i forsikringstakers eiertid, skade som skyldes arbeid utført for mer enn ti år siden, eller skade ved arbeider utført av sikrede selv.
 • Utleieforsikring

  Denne er omfattet om dette er avtalt med oss og fremkommer i forsikringsbeviset ditt.

  Forsikringen erstatter skadeverk, tyveri og underslag begått av leietaker. I tillegg dekker forsikringen misligholdt husleie i inntil seks måneder og utkastelse av leietaker med inntil 20 000 kroner.

  Forsikringen dekker skadeverk, som innebærer at leietakeren påfører skade med viten og vilje. Slitasje, hard eller feil bruk av boligen/eiendelene dine er ikke å anse som skadeverk. Eksempler på skader som ikke dekkes er kondensskader som følge av lukkede lufteluker, kaffeflekker i sofaen, oppsvulmede baderomsmøbler eller benkeplater på grunn av vannsøl, eller ødelagt gulv på grunn av vasking med alt for mye vann. Videre dekker forsikringen heller ikke hakk og riper i parkett eller benkeplate, vasking og rydding av etterlatte eiendeler/søppel, eller skader forårsaket av kjæledyr.

  Forsikringen forutsetter at leietaker har innbetalt minimum to måneders depositum, eller stilt tilsvarende annen sikkerhet. Egenandelen er minimum tre måneders husleie (minimum sikkerhetsstillelsen) og går alltid til fradrag i erstatningen først. Vi anbefaler derfor tre måneders depositum for å redusere eget tap. Krav om minimum to måneders depositum gjelder ikke ved korttidsutleie av fritidsbolig. Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 sammenhengende døgn.

 • Ansvar og rettshjelp

  Forsikringen dekker Utgifter dine til advokat, sakkyndige, retten og vitner hvis du som huseier er part i en tvist, med, inntil 100 000 kroner. I de tilfeller det er tre eller flere parter på sikredes side og de faktiske og juridiske problemstillinger i det alt vesentlige er de samme, er den samlede forsikringssummen begrenset til 250 000 kroner. Eksempler på tvister kan være tvist med håndverker pga. mangelfullt arbeid eller krangel med naboen om bruk av fellesarealer.

  Rettslig erstatningsansvar ved skade på andres ting eller på person dekkes, for eksempel hvis trampolinen blir tatt av vinden og skader eiendeler hos naboen med inntil 5 millioner kroner.

 • Egenandel for hytteforsikring

  Egenandelen er den delen av skaden du må betale selv når du bruker forsikringen. Du kan som regel velge mellom en egenandel på 4 000, 6 000, 8 000 eller 16 000 kroner. Jo høyere egenandel du velger, jo billigere blir selve forsikringen.

  Hvis alarm var i drift på skadetidspunktet, koblet opp og varslet FG-godkjent alarmsentral, reduseres egenandelen med 4 000 kroner.

  Det er noen unntak fra den valgfrie egenandelen

  • Ansvarsskade: 4 000 kroner
  • Rettshjelpsutgifter :4 000 kroner pluss 20 prosent av det overskytende
  • Naturskader: 8 000 kroner
  • Snøtyngde-skader: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Plutselig vannskade på hageanlegg som følge av en flomlignende situasjon: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Vann som plutselig trenger inn i bygningen utenfra, gjennom terreng, grunn eller fra overflatevann, i slik mengde at det blir stående synlig vann på gulvet: 8 000 kroner, med mindre høyere egenandel fremkommer i forsikringsbeviset
  • Ved skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på bygning (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner.
  • Ved Skade på fritidsbolig forårsaket av skadeinsekter og dyr og skade på fritidsbolig (nedbrytning) etter ekte hussopp og andre treødeleggende sopper og råte er egenandelen 16 000 kroner
  • Ombygging av bolig for rullestolbruker, jf. punkt C.1.5, trekkes det ingen egenandel
  • Egenandel ved bekjempelse av skadeinsekter og gnagere er egenandelen 2 000 kroner, jf. punkt B.4.11.

  Avtalt egenandel som kommer frem av forsikringsbeviset øker med 8 000 kroner for skade som følge av

  • Egenandel ved frostskader på innvendige rør. Dette gjelder ikke der skaden er begrenset til tinging av rør.
  • Ved brudd på innvendig rør som er eldre enn 50 år, og ved brudd på utvendig ledning av plast som er eldre enn 30 år. Skyldes skaden frost og røret er eldre enn 50 år, ref. punktet over, forhøyes egenandelen kun med 8 000 kroner.

  Egenandelen på utleieforsikring, jf. pkt. B.4.9

  • Egenandel tilsvarer et beløp tilsvarende tre måneders husleie, minimum depositum, jf. punkt B.4.9.
  • Er det stillet høyere sikkerhet enn egenandelen skal denne i sin helhet komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

  Egenandel ved korttidsutleie av hytte/fritidsbolig

  Med korttidsutleie menes utleie i inntil 30 sammenhengende døgn.

  • Ved erstatning under punkt B.4.9.1 ”Misligholdt husleie" er egenandelen tilsvarende tre måneders husleie, minimum depositum/betalingsgaranti.

  Ved beregning av erstatningsoppgjør går egenandelen til fradrag først.

  Er det stillet høyere sikkerhet enn et beløp tilsvarende tre måneders husleie, skal hele sikkerheten komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

  • Ved erstatning under punkt B.4.9.2 Utkastelse, B.4.9.3 Skadeverk og B.4.9.4 Tyveri og underslag, er egenandelen det høyeste beløp av 10 000 kroner og innbetalt depositum, jf. punkt B.4.9.

  Er det stillet høyere sikkerhet enn egenandelen skal denne i sin helhet komme til fradrag i erstatningsutbetalingen.

 • Fullstendige vilkår for hytteforsikring (pdf)

Ofte stilte spørsmål

Angrerett

Du har 14 dagers angrerett når du kjøper forsikringen på nett.

Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du får etter at du har kjøpt forsikringen.© Storebrand 2023