Ytelsespensjon

I en ytelsesbasert pensjonsordning defineres nivået på pensjonsutbetalingen. Tradisjonelt har man definert utbetalingen ut i fra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra tjenestepensjonen skal utgjøre en avtalt prosent av sluttlønnen, normalt mellom 60-70 prosent.


Omleggingen av pensjonssystemet i folketrygden fra 2011 har imidlertid medført at mange vil få en lavere pensjon fra folketrygden enn de gjorde før denne pensjonsreformen. Dette medfører at samlet utbetaling for mange ikke blir så høy som det definerte nivået.

 • Hva er ytelsespensjon? 1
  En ytelsesbasert pensjonsordning gir en avtalt utbetaling fra bedriftens pensjonsordning ved opptjeningsalder, normalt 67 år. Pensjonen fra bedriftens pensjonsordning fastsettes ut ifra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra pensjonsordningen utgjør en avtalt prosent av sluttlønnen innenfor gitte grenser.

  Ytelsespensjon kjennetegnes ved at:
  • Pensjonsutbetalingen er definert
  • Sum pensjon har blitt definert som en andel av sluttlønn, vanligvis mellom 60 – 70 prosent. Omleggingen av pensjonssystemet i folketrygden fra 2011 har medført at mange vil få en lavere pensjon en antatt. Dette medfører at samlet pensjonsutbetaling for mange ikke vil bli så høy som det definerte nivået
  • Forvaltningen av pensjonsmidlene bestemmes av Storebrand, og ikke den ansatte. Årsaken er at regelverket krever at det hvert eneste år må oppnås et garantert minstenivå på avkastningen ("garantert rente").
  • Overskudd på avkastning ut over den garanterte renten blir tildelt bedriftens pensjonsordning.
  • Overskuddet på avkastningen (avkastning ut over den garanterte årlige avkastningen) påvirker størrelsen på reguleringen av pensjonene som er under utbetaling.
 • Hvem er medlem av pensjonsordningen? 2
  En ansatt er medlem i bedriftens pensjonsordning så lenge personen jobber eller tar ut pensjon fra ordningen. Hvis en ansatt slutter hos arbeidsgiveren, vil personen bli meldt ut av ordningen og får en fripolise på den opptjente pensjonsrettigheten. Dette gjelder under forutsetning av at arbeidstakeren har vært medlem av ordningen i minimum ett år.

 • Opptjening av pensjon 3
  For at en ansatt skal få full pensjonsutbetaling, kreves det vanligvis minst 30 års opptjening. Pensjonen tjenes opp med en like stor andel hvert år fra ansettelse og fram til forventet pensjonsalder. Dette kalles opptjeningsalder og er normalt 67 år. Det betyr at dersom det er mer enn 30 år fra ansettelse og fram til 67 år, vil opptjeningen av full pensjon bli fordelt over mer enn 30 år.

 • Fleksibelt uttak av pensjon 4
  Arbeidstaker har mulighet for å ta ut alderspensjon helt eller delvis fra 62 år. Jo lenger man venter med å ta ut pensjon, jo høyere blir den årlige utbetalingen. Det er fullt mulig å ta ut pensjon, samtidig som den ansatte fortsetter i arbeid.

  • Pensjonene blir utbetalt månedlig og skattlegges som vanlig pensjonsinntekt.
  • Pensjonen er vanligvis livsvarig, det betyr at den utbetales livet ut. Bedriften kan også ha avtalt at pensjonene skal utbetales i en begrenset periode. Perioden kan ikke være mindre enn 10 år.
  • Utbetaling vil uansett starte ved fylte 75 år
  Det er fullt mulig for arbeidstaker å ta ut gradert pensjon, det betyr at en prosentandel av pensjonen tas ut. Minstekrav for gradert uttak er en utbetaling på minimum 20 % av G (grunnbeløpet i folketrygden) per år i utbetalingsperioden. Fullt uttak kan uavhengig av dette gjøres fra 62 år. Dersom arbeidstaker ønsker å jobbe i redusert stilling, må det avtales med arbeidsgiver.
 • Forsikringer av ansatte 5
  Alderspensjonen bidrar til å sikre de ansatte en god inntekt når de blir pensjonister. Men hva om en av de ansatte blir syk, skadet, arbeidsufør eller dør? I en ytelsesbasert pensjonsordning er det som regel tilknyttet flere forsikringsdekninger til alderspensjonen, slik at de ansatte har et økonomisk sikkerhetsnett for seg og sin familie. Storebrand tilbyr ulike forsikringsdekninger som kan settes sammen ut fra bedriftens ønsker og behov. Her er en oversikt:

  Ved arbeidsuførhet:
  • Årlig uførepensjon
  • Engangsutbetaling til den ansatte
  Selv om bedriften ikke har en forsikring som gir utbetaling ved uførhet, sikrer pensjonsordningen at videre opptjening av alderspensjon fortsetter dersom en ansatt blir syk.

  Ved død:
  • Ektefelle og samboer: månedlige pensjonsutbetalinger eller engangsutbetalinger
  • Barn: månedlige pensjonsutbetalinger eller engangsutbetalinger
  Ta kontakt med Storebrand for å få råd tilpasset din bedrift om hvilke forsikringsdekninger din bedrift bør ha for de ansatte.

 • Fripoliser 6
  Hvis en ansatt slutter, får han eller hun utstedt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter. Fripoliser kan også bli utstedt dersom bedriften endrer pensjonsordningen.
 • Uttak av pensjon fra fripoliser 7
  Utbetaling av pensjon fra fripoliser kan starte fra fylte 62 år. Vær oppmerksom på at beløpet som står oppgitt på forsikringsbeviset forutsetter utbetaling fra 67 år. Årlig pensjon blir lavere dersom du tar den ut før 67 år og høyere dersom du venter med utbetaling til etter 67 år.

  Det er kun mulig med fullt uttak av fripolisen. Det betyr at en fripolise ikke kan tas ut delvis (gradert uttak).

  Les mer om fripoliser

 • Vilkår og skjemaer 8
  Her finner du en oversikt over produktvilkår og skjemaer i forbindelse administrasjonen av forsikringene:
  Vilkår
  Skjemaer

 • Regnskapsføring av pensjonskostnader 9
  God regnskapsskikk for regnskapsføring av pensjonsordninger er regulert i NRS 6/IAS 19. Hvis din bedrift har en ytelsesbasert pensjonsordning, har bedriften gitt den ansatte et løfte om pensjon basert på fremtidig sluttlønn. For slike pensjonsordninger skal pensjonskostnaden beregnes (med unntak for små foretak), og fordeles over en definert opptjeningsperiode.

  De fleste ytelsespensjonsordninger skal beregnes og balanseføres etter kriterier angitt i norsk regnskapsstandard for pensjoner (NRS 6) og i internasjonal regnskapsstandard (IAS 19).

  Er du i tvil om beregning er nødvendig, kontakt din revisor for nærmere klargjøring. Storebrand Pensjonstjenester tilbyr rådgivning og beregninger for regnskapsføring av bedriftens pensjonsavtaler.

  Selskapet har en egen avdeling som utfører:
  • Beregninger i henhold til norsk og internasjonale regnskapsstandarder – NRS, IFRS (IAS) og US GAAP (FAS).
  • Beregninger av pensjonsordninger som utbetales over drift, førtidspensjoner og spesialavtaler
  • Rådgivning i forbindelse med endringer i pensjonsplaner, fusjon/fisjon, overgang til innskuddspensjon og andre problemstillinger knyttet til pensjon
  Kontakt oss:
  Ønsker du beregning av pensjonsforpliktelser og -kostnader eller har spørsmål, send e-post til nrs@storebrand.no

  Les mer om NRS 6 og IFRS (International Financial Reporting Standards) på www.regnskapsstiftelsen.no/.

Ny tjenestepensjon

Ny lov om tjenestepensjon og endringer for innskuddspensjon er nå blitt vedtatt og trer i kraft fra 1. januar 2014.

Les mer om ny tjenestepensjon

Hold pensjonsordningen oppdatert

Med Bedriftsportalen får du full oversikt. Det er enkelt for din bedriften å oppdatere pensjonsordningen.

Les mer om Bedriftsportalen