Ytelsespensjon

En ytelsesbasert pensjonsordning gir en trygg og forutsigbar pensjon til de ansatte. Den gir en avtalt utbetaling fra bedriftens pensjonsordning.

Pensjonen fra ytelsesordningen fastsettes ut i fra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra tjenestepensjonen utgjør en avtalt prosent av sluttlønnen. Denne ligger vanlig på mellom 60-70 prosent.
 • Hva er ytelsespensjon? 1
  En ytelsesbasert pensjonsordning gir en avtalt utbetaling fra bedriftens pensjonsordning ved opptjeningsalder, normalt 67 år. Pensjonen fra bedriftens pensjonsordning fastsettes ut ifra at summen av en antatt folketrygd og pensjon fra pensjonsordningen utgjør en avtalt prosent av sluttlønnen innenfor gitte grenser.

  Ytelsespensjon kjennetegnes ved at:
  • pensjonen er en definert andel av sluttlønn
  • pensjonsutbetalingen er avtalt
  • forvaltningen av pensjonsmidlene bestemmes av Storebrand, og av ikke den enkelte bedrift eller ansatte
  • avkastningen blir tildelt bedriftens pensjonsordning

 • Hvem er medlem av pensjonsordningen? 2
  En ansatt er medlem i bedriftens pensjonsordning så lenge personen jobber eller tar ut pensjon fra ordningen. Hvis en ansatt slutter å jobbe før pensjonsalder i bedriften (opptjeningsalder) uten å starte uttak av pensjon, blir det utstedt en fripolise, og personen meldes ut av ordningen.

 • Opptjening av pensjon 3
  For at en ansatt skal få full pensjonsutbetaling, kreves det vanligvis minst 30 års opptjening. Så lenge den ansatte fortsetter i arbeid, vil han eller hun fortsette å tjene opp nye pensjonsrettigheter. For hvert år en ansatt er medlem i pensjonsordningen tjenes opp en like stor andel av full pensjon hvert år.

 • Fleksibelt uttak av pensjon 4
  Arbeidstaker har mulighet for helt eller delvis uttak av alderspensjon fra 62 år. Jo lenger man venter med å ta ut pensjon, jo høyere blir årlig pensjon. Det er fullt mulig å ta ut pensjon, samtidig som den ansatte fortsetter i arbeid.

  • Pensjonene blir utbetalt månedlig og skattlegges som vanlig pensjonsinntekt.
  • Pensjonen er vanligvis livsvarig, dvs at den utbetales livet ut, men bedriften kan også ha avtalt at pensjonene skal utbetales i en begrenset periode, minimum 10 år.
  • Utbetaling vil uansett starte ved fylte 75 år.
  Det er fullt mulig for arbeidstaker å ta ut gradert pensjon, dvs at en prosentandel av pensjonen tas ut. Minstekrav for gradert uttak er en utbetaling på minst 0,2 G pr år i utbetalingsperioden. Fullt uttak kan uavhengig av dette gjøres fra 62 år. Dersom arbeidstaker ønsker å jobbe i redusert stilling, må det avtales med arbeidsgiver.

 • Forsikringer av ansatte 5
  Alderspensjonen bidrar til å sikre de ansatte en god inntekt når de blir pensjonister. Men hva om en av de ansatte blir syk, skadet, arbeidsufør eller dør? I en ytelsesbasert pensjonsordning er det som regel tilknyttet flere forsikringsdekninger til alderspensjonen, slik at de ansatte har et økonomisk sikkerhetsnett for seg og sin familie. Storebrand tilbyr ulike forsikringsdekninger som kan settes sammen ut fra bedriftens ønsker og behov. Her er en oversikt:

  Ved arbeidsuførhet:
  • Årlig uførepensjon
  • Videre innbetaling til alderspensjon
  • Videre innbetaling av forsikringspremie sikres
  • Engangsutbetaling til den ansatte
  • Ved død:
   • Årlig ektefelle- eller samboerpensjon
   • Engangsutbetaling
   Til barn:
   • Årlig barnepensjon til barn opp til 21 år
   • Engangsutbetaling
   Ta kontakt med Storebrand for å få råd tilpasset din bedrift om hvilke forsikringsdekninger din bedrift bør ha for de ansatte.

 • Fripoliser 6
  Hvis en ansatt slutter, får han eller hun utstedt en fripolise for opptjente pensjonsrettigheter. Fripoliser kan også bli utstedt dersom bedriften endrer pensjonsordningen.

  Det vanlige er å være sikret:
  • livsvarig årlig alderspensjon fra fylte 67 år
  • årlig uførepensjon ved varig arbeidsufør før fylte 67 år
  • årlig etterlattepensjon til ektefelle/samboer og/eller barn ved død

 • Uttak av pensjon fra fripoliser 7
  I likhet med alderspensjon fra tjenestepensjonen, kan ansatte også starte utbetaling av pensjon fra fripoliser fra fylte 62 år. Årlig pensjon blir høyere dersom man venter med utbetaling til etter 67 år. Det er kun mulig å ta fullt uttak av fripolisen (dvs. ikke gradert uttak).

  Les mer om fripoliser

 • Vilkår og skjemaer 8
  Vilkår og skjemaer Her finner du en oversikt over produktvilkår og skjemaer i forbindelse administrasjonen av forsikringene:
  Vilkår
  Skjemaer

 • Regnskapsføring av pensjonskostnader 9
  God regnskapsskikk for regnskapsføring av pensjonsordninger er regulert i NRS 6/IAS 19. Hvis din bedrift har en ytelsesbasert pensjonsordning, har bedriften gitt den ansatte et løfte om pensjon basert på fremtidig sluttlønn. For slike pensjonsordninger skal pensjonskostnaden beregnes (med unntak for små foretak), og fordeles over en definert opptjeningsperiode.

  De fleste ytelsespensjonsordninger skal beregnes og balanseføres etter kriterier angitt i norsk regnskapsstandard for pensjoner (NRS 6) og i internasjonal regnskapsstandard (IAS 19).

  Er du i tvil om beregning er nødvendig, kontakt din revisor for nærmere klargjøring. Storebrand Pensjonstjenester tilbyr rådgivning og beregninger for regnskapsføring av bedriftens pensjonsavtaler.

  Selskapet har en egen avdeling som utfører:

  • Beregninger i henhold til norsk og internasjonale regnskapsstandarder – NRS, IFRS (IAS) og US GAAP (FAS).
  • Beregninger av pensjonsordninger som utbetales over drift, førtidspensjoner og spesialavtaler
  • Rådgivning i forbindelse med endringer i pensjonsplaner, fusjon/fisjon, overgang til innskuddspensjon og andre problemstillinger knyttet til pensjon


  • Kontakt oss Ønsker du beregning av pensjonsforpliktelser og -kostnader eller har spørsmål, send e-post til nrs@storebrand.no Les mer om NRS 6 og IFRS (International Financial Reporting Standards) på www.regnskapsstiftelsen.no.

Ny tjenestepensjon

Ny lov om tjenestepensjon og endringer for innskuddspensjon er nå blitt vedtatt og trer i kraft fra 1. januar 2014.

Les mer om ny tjenestepensjon

Hold pensjonsordningen oppdatert

Med Bedriftsportalen får du full oversikt. Det er enkelt for din bedriften å oppdatere pensjonsordningen.

Les mer om Bedriftsportalen