Opptjening i ny folketrygd

Hvordan er den nye opptjeningsmodellen?

  • All inntekt fra første krone og opp til 7,1 G (tilsvarer kr 537 051 i 2010) er pensjonsgivende inntekt, og man får hvert år en pensjonsopptjening i folketrygden tilsvarende 18,1 prosent av pensjonsgivende inntekt.        
  • Alderspensjonen tjenes opp gjennom alle år som yrkesaktiv mellom 13 og 75 år.
  • Pensjon under opptjening blir regulert med lønnsvekst gjennom endring i G (folketrygdens grunnbeløp, tilsvarer kr 75 641 kroner i 2010).
  • Pensjonen kan tas ut fra fylte 62 år. Etter fylte 75 år er man nødt til å ta ut pensjon.

Hva er pensjonsgivende inntekt?

Med enkelte unntak er pensjonsgivende inntekt det samme som personinntekt etter skatteloven. Dette inkluderer fordel vunnet ved arbeid (lønn, honorarer mv.), ytelser som trer i stedet for arbeidsinntekt (sykepenger mv.) og enkelte ytelser fra folketrygden (rehabiliteringspenger, attføringspenger og tidsbegrenset uførestønad).


Hva gir pensjonopptjening? Hvor mye pensjonsopptjening gis for omsorgsarbeid,
førstegangstjeneste og studier?

  • Årlig inntekt mellom 0 og 7,1 G er pensjonsgivende, alle inntektsår mellom 13 og 75 år teller likt.
  • Det gis pensjonopptjening ved ulønnet omsorgsarbeid for barn tilsvarende en årlig inntekt på 4,5 G i inntil seks år pr. barn.
  • Dagens ordning for omsorgsarbeid ved pleie av eldre, syke og funksjonshemmede videreføres i ny alderspensjon, med pensjonsopptjening tilsvarende en årlig inntekt på 4,5 G.
  • Det gis pensjonsopptjening for alle som avtjener førstegangstjeneste på minst seks måneder. Grunnlaget for pensjonsopptjeningen settes til 2,5 G per år. Ordningen gjelder for nye vernepliktige fra og med 2010.
  • Pensjonsopptjening for arbeidsledige som mottar dagpenger forbedres. Opptjeningen baseres på den arbeidsinntekten man hadde før man ble ledig opptil 6 G.
  • Det gis ikke pensjonsopptjening for studier.


Årlig oppbygging av pensjonsbeholdning:

Opptjeningsprosent 18,1 % av pensjonsgivende inntekt, maksimalt 7,1 G (1 G = 75 641kr)
+ Regulering
= Pensjonsbeholdning ved utgangen av året


Årlig pensjon:

Pensjonsbeholdningen deles på et delingstall som uttrykker forventet antall leveår som pensjonist. Delingstallet blir fastsatt det året man fyller 61 år. Størrelsen på delingstallet avhenger av når man tar ut pensjon, slik at den enkelte kunne få et lavere delingstall dersom man venter med å ta ut alderspensjon. Eksempelet nedenfor viser hva pensjonen blir dersom man har en jevn inntekt på 6 G, opptjent i 27 år og med en årlig lønnsvekst på 1,5%.
De som ikke opparbeider inntektspensjon blir sikret garantipensjon (tilsvarer dagens minstepensjon).