Storebrand Eiendomsfond AS

Storebrand Eiendomsfond AS består av en diversifisert portefølje næringseiendommer i Norge. Fondet fokuserer på eiendommer med god beliggenhet, solide leietakere og god løpende avkastning. Fondets langsiktige målsetning å levere stabil og god avkastning med moderat risiko.

I perioden Q4 2005 til Q4 2007 ble det gjennomført ti emisjoner og hentet inn totalt ca. NOK 2 300 millioner fra over 4 800 private og institusjonelle investorer. Storebrand Eiendomsfond AS er konseptutviklet og forvaltet av UNION Eiendomskapital AS.


Tall for Storebrand Eiendomsfond per 19.03.15:
10 eiendommer
Sum areal ca. 138 400 m²
Årlige leieinntekter ca. NOK 123,3 millioner
Ligningsverdi per aksje er NOK 0,00 (per 31.12.14)


Melding om utbytte per 19.03.15
Styret i Storebrand Privat Investor ASA har truffet følgende vedtak: "Styret vedtok i henhold til fullmakt fra generalforsamlingen 11. april 2014 å utdele utbytte til aksjonærene med NOK 3,15 pr aksje, som skattemessig er å anse som tilbakebetaling av tidligere innbetalt kapital." Utbyttet utbetales til de som er aksjonærer per 19.03.2015. Styret prioriterer å utbetale utbytte ved nedsalg, men må samtidig sikre tilstrekkelig likviditet i selskapet til å drifte og utvikle gjenværende eiendomsmasse. I tillegg stiller bankene krav om at selskapet må holde tilbake midler for å betjene lån og andre forpliktelser. Det betyr at utbyttet er lavere enn nedsalget skulle tilsi.

VEK Storebrand privat investor (62kB)Siste informasjon til aksjonærene:

Informasjonsmøte 26.3.15 i Storebrand Eiendomsfond AS – presentasjon (838kB)
Generalforsamling 26.3.15 i Storebrand Eiendomsfond AS – presentasjon (439kB)
SPI Innkalling til GF med vedlegg, 11.03.15 (687kB)
Aksjonærbrev Storebrand Privat Investor ASA, 11.03.15 (541kB)
Aksjonærbrev vedr. bud fra Intrinsic, 17.09.15 (428kB)

Les mer om fondet og last ned kvartalsrapporter på UNIONs nettsider.

Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.