Storebrand Eiendomsfond

Attraktivt avkastningspotensiale og forventning om godt årlig utbytte

 • Gir deg muligheten til å investere i et utvalg av næringseiendommer i Norge.
 • Aktivt forvaltet eiendomsmasse.
 • Skattemessig gunstig investering.
Siste tegningsperiode for fondet var fra 15. januar til 11. mars 2008.
 • Storebrand Eiendomsfond 1

  Gjennom en investering i aksjeselskapet Storebrand Privat Investor ASA, tar du del i en investeringsmulighet  med godt avkastningspotensiale og forventning om gode årlige utbytter. Selskapet eier aksjer i Storebrand Eiendomsfond, som investerer i norske næringseiendommer som gir løpende avkastning.

  • Fondets målsetting er årlig egenkapitalavkastning på 8-12 %, hvorav årlig utbytte i gjennomsnitt forventes å være 5-7 %.
  • Skattemessig gunstig investering.
  • God risikospredning på underliggende eiendomsportefølje.
  • Gunstig finansieringsløsning som reduserer rentekostnader og frigjør likvide midler i selskapet.
  • Eiendommene som kjøpes av fondet struktureres slik at eiendom og selskap kan selges på en skatteoptimal måte.

  Investering i eiendom er forbundet med risiko. Enhver investor må derfor være forberedt på at en slik investering kan medføre tap. Et slikt tap vil være begrenset til den enkelte investors innbetalte aksjekapital, inkludert tegnings- og tilretteleggingsprovisjon.

  Fullstendig informasjon om investeringstilbudet finner du i prospektet som beskriver Storebrand Privat Investor ASA, Storebrand Institusjonell Investor ASA og Storebrand Eiendomsfond. Investor må selv sette seg inn i prospektet og tegningsmateriellet for eiendomsfondet og aksjeselskapene før investeringer foretas.

 • Tegningsinformasjon 2

  Det er ikke planlagt flere emisjoner i Storebrand Eiendomsfond.
  Siste tegningsperiode var fra 15. januar 2008 til 11. mars 2008.

  Annenhåndsomsetning
  For annenhåndsomsetning (kjøp og salg) av Storebrand Eiendomsfond, kontakt rådgiver eller et meglerhus direkte.

 • Kvartalsrapporter3
 • Verdijustert egenkapital4

  Verdijustert egenkapital pr. aksje (VEK) for Storebrand Eiendomsfond - aksjeklassene Privat Investor og Institusjonell Investor. Oppdateres kvartalsvis.

  VEK Storebrand privat investor - 30.09.2014 (63kB)
  VEK Storebrand institusjonell investor - 30.09.2014 (63kB)

 • Storebrand Privat Investor5

  Selskapet eier aksjer i Storebrand Eiendomsfond.

  Med en investering i selskapet tar du del i en investering med godt avkastnings-potensiale og forventning om gode årlige utbytter.


Historisk avkastning er ingen garanti for fremtidig avkastning. Fremtidig avkastning vil blant annet avhenge av markedsutviklingen, forvalters dyktighet, fondets risiko samt kostnader ved tegning, forvaltning og innløsning. Avkastningen kan bli negativ som følge av kurstap.