Bedriftsportalen

Bedriftsportalen
Storebrand har enkle og effektive løsninger for å administrere pensjonsordningen for din bedrift. I Bedriftsportalen kan du oppdatere Storebrand om endringer i lønn, stillingsprosent eller ansettelsesforhold. Dette fører til at de ansatte får riktig pensjon. • Hva er Bedriftsportalen? 1
  Bedriftsportalen er en nettløsning som gir bedriften mulighet til å administrere sin pensjons- og forsikringsordning. Bedriftsportalen er et brukervennlig verktøy som:
  • gir god oversikt
  • er tidsbesparende
  • er enkelt å bruke
  I Bedriftsportalen har du til enhver tid oppdatert informasjon på alle bedriftens ordninger. Tilgangsrutiner og kryptering gjør at du kan være trygg på personopplysninger blir sikkert ivaretatt.
 • Når må bedriften gjøre oppdateringer? 2
  De fleste endringer i bedriften påvirker pensjonsordningen. Derfor er det viktig at Storebrand blir oppdatert om disse. Det er spesielt viktig å melde fra om:
  • nyansettelser
  • lønnsendringer
  • deltidsprosent
  • organisatoriske endringer
  • hvis noen slutter  
  • adresseendringer
  I Bedriftsportalen gjør du oppdatering av pensjonsavtalen som gjelder ordningens medlemmer. Du kan ikke gjøre endringer på kontraktsnivå, slik som endre sparenivå eller endre produkt.

  Vi anbefaler at bedriften sjekker Bedriftsportalen jevnlig for å være sikker på at opplysningene i ordningen er oppdatert. Hvis utbetaling av lønn varierer månedlig, må Storebrand oppdateres oftere enn hvis de ansatte har fast årslønn.

  All informasjon bør være riktig ved slutten av året. Dette hjelper oss å sende deg riktig faktura. Ta gjerne kontakt med oss dersom du er i tvil om hvilke endringer som må utføres av kundeservice i Storebrand.
 • Hvorfor er det viktig å oppdatere pensjonsordningen? 3
  Vi anbefaler at du logger deg inn i Bedriftsportalen jevnlig.  Det er flere grunner til at din bedrift skal sørge for å holde opplysningene om ansatte oppdaterte:
  • Bedriften betaler riktig premie.
  • De ansatte får riktig pensjonsopptjening
  • Bedriftens regnskap blir riktig.
  • Sikrer rask saksbehandling når ansatte blir syke.
 • Sykefravær og uførhet 4
  Regelverket for forsikringen er utformet slik at retten til eventuelt premiefritak og uførepensjon først inntrer etter at sykepengeperioden er utløpt, det vil si normalt etter 12 måneders sykdom/uførhet.

  For arbeidstakere som fortsatt er ervervsudyktige ut over dette tidsrom, får bedriften premiefritak i samsvar med graden av ervervsudyktighet. Syke/uføre arbeidstakere forblir stående i pensjonsordningen.

  Dersom bedriften har tegnet uførepensjon for sine ansatte, vil denne bli utbetalt til den ansatte i samsvar med uføregraden. Ved uførhet reguleres ikke pensjonen.

  Etter at rett til premiefritak er inntrådt, blir fritaket beregnet enten fra første sykedag eller fra den dato rett til sykepenger utløper. Hvilket av de to alternativer som er valgt, fremgår av forsikringsavtalens punkt 6.5.
 • Forklaring til fakturaen 5
  Bedriftens pensjonsordning består av ulike kostnadselementer. Disse faktureres hver for seg og til litt ulik tid.
  • Sparebeløpet faktureres månedlig, fortrinnsvis ved hjelp av AvtaleGiro.
  • Faktura for innskuddsfritak, administrasjonskostnader og forvaltningsomkostninger betales en gang i året.
  a) Innskuddspensjon
  Faktura for administrasjonskostnader betales en gang i året. Disse dekker kostnader tilknyttet sparing til alderspensjon og forsikringsdekninger.

  b) Ytelsespensjon
  Omkostningene dekker tre forskjellige elementer:
  • Administrasjonsomkostninger: Dette er kostnader knyttet til administrasjon av pensjonsordningen.
  • Forvaltningsomkostninger: Dette er kostnader knyttet til forvaltning av pensjonsmidlene (kjøp og salg av verdipapirer m.m).
  • Pris for avkastningsgarantien: Avkastningsgarantien sikrer bedriften en minimumsavkastning hvert år på pensjonsmidlene. Dersom avkastningen på pensjonsmidlene blir lavere enn avkastningsgarantien, brukes kontraktens tilleggsavsetning til å dekke forskjellen. Dersom denne ikke er tilstrekkelig, dekker Storebrand det resterende. All avkastning på pensjonsmidlene ut over avkastningsgarantien vil tilfalle bedriften/kontrakten. Prisen for avkastningsgarantien skal  betales på forhånd (innført fra og med 2008). Tidligere ble denne trukket fra avkastningen på pensjonsmidlene i den årlige kontoføringen.
  Under Spørsmål og svar i Bedriftsportalen finner du svar på de oftest stilte spørsmålene knyttet til faktureringen av din pensjonsordning.

  Ajourhold gjort i Bedriftsportalen innen den 10. i måneden kommer med på neste faktura. Ajourhold etter den 10. i måneden kommer med på neste måneds faktura. Endringer som ikke er kommet med på faktura er gjeldende fra endringsdato. Faktura sendes ut rundt den 17. i måneden.
 • Årslønn og stillingsprosent 6
  I Bedriftsportalen ber vi deg legge inn årslønn og stillingsprosent ved ajourhold som innmelding og endring.

  • Årslønn er den ansattes avtalte lønn som skal inngis. I årslønn inngår alle faste lønnselementer. Overtid og variable tillegg kan dermed trekkes ut av lønnsgrunnlaget. For ansatte på timelønn eller deltid skal alltid faktisk utbetalt lønn benyttes.
  • Stillingsprosent er avtalen om hvor mange timer den ansatte arbeider. Her skal du legge inn avtalt stillingsprosent. For ansatte med variabel stillingsprosent eller deltid må antall timer utført arbeid regnes ut i forhold til antall timer i ett årsverk for din bedrift. Antall timer i ett årsverk varierer mellom ulike bransjer. Som hovedregel kan 1695 timer brukes ved 5 ukers ferie, og 1725 ved 4 ukers ferie.
  Vi har laget en kalkulator som hjelper deg å beregne årslønn og stillingsprosent. Når du skal gjøre en innmelding eller lønnsendring i Bedriftsportalen, kan du beregne årslønn og stillingsprosent. Du finner kalkulatoren når du er pålogget i Bedriftsportalen.

 • Bestill tilgang 7
  For å gjøre det enkelt for deg, har vi samordnet passordene for Storebrands ulike nettløsninger. Dette betyr at du som benytter Bedriftsportalen skal bruke ditt passord for Bedriftsportalen også når du logger på dine personlige sider på storebrand.no.

  Dersom du ikke har fått tilgang, kan du bestille det her. Vennligst skriv ut følgende skjema, fyll inn og send til:
  Storebrand Livsforsikring AS
  Postboks 500
  1327 Lysaker

  Skjema for å bestille tilgang til Bedriftsportalen

  Dersom det er flere som skal ha tilgang til Bedriftsportalen kan du benytte følgende skjema:

  Skjema for å bestille tilgang til Bedriftportalen - flere brukere

  Har du spørsmål angående Bedriftsportalen, send e-post til:
  bedriftsportalen@storebrand.no

 • Slett tilgang 8
  Vennligst fyll ut skjemaet under dersom du eller andre i ditt foretak ikke lenger skal ha tilgang til Bedriftsportalen.

  Last ned skjema for å slette tilgang til Bedriftsportalen

  Ferdig utfylt skjema sendes til:

  Storebrand Livsforsikring AS
  Postboks 500
  1327 Lysaker

  Har du spørsmål angående Bedriftsportalen, send e-post til:
  bedriftsportalen@storebrand.no


Nyttige tips

 • Sjekk at vi har registrert riktig kontaktinformasjon på din bedrift under Min profil.
 • Klikk på oppgaven Endre ansatteopplysninger flere og bruk vår Excel-mal for endring av lønn og deltid.
Bruk eFaktura
Med eFaktura kan du enkelt foreta betalinger i nettbank eller motta faktura i bedriftens eget fakturaflytsystem.