Kontorforsikring

Foreningens kollektive kontorforsikring dekker maskin, avbrudd, inventar og løsøre for bedrifter.

Kontakt oss

Åpent 8-16 på hverdager

Ring 67 51 93 05

Bestill rådgivning

Kontorforsikring gjennom [FORENINGEN]

Vår kontorforsikring er en samlet pakke med forsikringer som dekker de viktigste behov på et kontor. Forsikringen dekker blant annet brann- og vannskader, samt ansvar, skadeverk, naturskader og en rekke andre tilfeller. For flere eksempler, se vanlige spørsmål lenger ned på siden. For flere detaljer, se fullstendige vilkår. Forsikringen leveres av Storebrand

Hva koster forsikringen? Priser pr. 1.1.2022.

ForsikringssumKroner per år
Byggemåte: Brannfast
Kroner per år
Byggemåte: Ikke brannfast
500 000 kr8301 109
750  000 kr1 1101 481
1 000 000 kr1 3881 786
1 500 000 kr1 9462 593
2 000 000 kr2 5033 334
2 500 000 kr3 0604 074
3 000 000 kr3 6174 815
3 500 000 kr4 1755 556
4 000 000 kr4 7326 297
4 500 000 kr5 2907 039
5 000 000 kr5 8787 781
5 500 000 kr6 4068 523

Prisen i tabellen over inkluderer naturskade. Med byggemåte brannfast menes bygninger oppført i materialer som først tar skade ved svært høye temperaturer. Prisene er oppgitt for årlig termin, og kan avvike noe dersom andre terminlengder velges i kjøpsløsningen.

Viktig å vite om forsikringen

 • Egenandel for kontorforsikringen er 10 000 kroner.
 • Kontorforsikringen kan kun kjøpes av bedrifter som ikke driver med produksjon eller salg av varer.
 • Kontorforsikring kan kjøpes av medlemmer som har 50 prosent eierandel eller mer i en bedrift. Bedriften kan ikke ha flere enn 10 ansatte for at du skal kunne kjøpe kontorforsikring gjennom [FORENINGEN].
 • Skal du flytte en forsikring fra et annet selskap bør du sjekke hvilket oppsigelsestidspunkt som gjelder for din forsikring før du sender inn en oppsigelse. Da unngår du unødvendig dobbeltforsikring.

Hvilket regelverk som gjelder for din forsikring skal fremkomme i forsikringsavtalen eller forsikringsbeviset. Forsikringsselskapene praktiserer ulike regler ved oppsigelse av næringsforsikring.

Fullstendige vilkår

Fullstendige vilkår

Angrerett

Du har 30 dagers angrerett når du kjøper forsikring på Internett. Skjema og mer informasjon ligger sammen med forsikringspapirene du mottar fra oss i posten.

Utdrag av hva forsikringen dekker og ikke dekker

 • Hva dekker kontorforsikring?
  • Avbrudd er inkludert i forsikringen fra 1.4.2017. Forsikringen dekker avbruddstap i inntil 12 måneder. Tapet erstattes med inntil to ganger forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maksimalt kr 10 000 000. Se vilkår for ytterligere detaljer.
  • Maskiner, inventar og løsøre
  • Vareprøver inntil 10 prosent av forsikringssummen, maks 200 000 kroner
  • Nyanskaffelser av maskiner, inventar og løsøre i avtaleperioden. Inntil 10 prosent av forsikringssummen
  • Ekstrautgifter til nødvendig fortsettelse av kontorvirksomheten inntil 12 måneder fra skadedato. Erstatning er begrenset til 10 prosent av forsikringssummen
  • Brann
  • Direkte lynnedslag
  • Plutselig nedsoting fra ildsted
  • Eksplosjon
  • Elektrisk fenomen på elektrisk maskin, apparat eller ledning med driftsspenning inntil 1 000 volt
  • Utstrømming av gass, vann eller annen væske fra rørledning med tilknyttet utstyr ved brudd eller lekkasje
  • Plutselig vanninntrengning i bygning fra terreng eller grunnen (når det fører til synlig frittstående vann over laveste gulv)
  • Utstrømming av brannslokkemiddel        
  • Tyveri og hærverk i et rom i en bygning
  • Tap av penger og verdipapirer inntil 15 000 kroner i låst skuff/skap, og inntil 5 000 kroner i ulåst kassaapparat
  • Skade på leide rom ved tyveri inntil 25 000 kroner
  • Brudd- og hærverk skade på glass inntil 10 kvadratmeter
  • Skilt, utstillingskasser, montre og lignende med inntil 15 000 kroner
  • Ved skade på skilt, utstillingskasse, monter og lignende erstattes også de deler av tingen som ikke er glass når de blir skadet samtidig med glasset
  • Ran/overfall
  • Verdipapirer og penger med inntil 200 000 kroner
  • Feilsøking elektronisk utstyr kostnader til feilsøking for å fastsette hvilket utstyr eller komponenter som er skadet inntil 50 000 kroner
  • Glass eller plastruter mindre enn 10 kvadratmeter ferdig innsatt i vinduer, dører, innredning og inventar i egne og leide lokaler
  • Ekstrautgifter til midlertidig innsetting av glass, i tillegg erstattes ekstrautgifter med inntil 10 000 kroner til maling, gravering etc.
  • Skilt, utstillingskasser, montre og lignende med inntil 15 000 kr per enhet
  • Erstatning for bygningsmessig tilleggsinnredning i leid eller sameier bygning er begrenset til 30 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maksimal erstatning er 200 000 kroner
  • Utgifter til riving, rydding og bortkjøring av verdiløse rester inntil 3 000 000 kroner
  • Destruksjon av miljøfiendtlige rester inntil 2 000 000 kroner
  • Rekonstruksjon av arkiver, datafiler inntil 200 000 kroner  
  • Reinstallasjonskostnader. Kostnader til reinstallasjon inklusive klargjøring av maskiner og programvare etter skade inntil 50 000 kroner
  • Kriminalitetsforsikring, straffbare handlinger utført av ansatte inntil 200 000 kroner
  • Ansvarsforsikring som kontoransatt, funksjonær, leieboer eller bruker av forsikrede kontorlokaler inntil 10 000 000 kroner
  • Ulykkesforsikring for kunder under 75 år død/invaliditet 300 000 kroner og behandlingsutgifter inntil 15 000 kroner
 • Hva dekkes ikke?

  • Erstatningen for varer er begrenset til 20 prosent av forsikringssummen for maskiner, inventar og løsøre, maksimalt kr 300.000.
  • Skade ved sprengningsskader som utføres på forsikringsstedet
  • Svi - og gnistskader som ikke skyldes brann
  • Vannskade i våtrom på gulv eller vegg som skal tåle vann
  • Skade ved sopp, herunder muggsopp, råte eller bakterier
  • Vann som trenger inn i bygning utenfra, annet sted enn fra terreng eller grunnen, f.eks. gjennom utett tak
  • Tap av gass, vann og annen væske
  • Skade som skyldes kondens
  • Tyveri er unntatt når bygningen er åpen for kunder eller publikum
  • Penger i låst kassaapparat
  • Unntak for utskifting eller forandring av låser, hvis nøkler eller kode er kommet bort
  • Skade på glass ved slitasjeriper og avskallinger, eller som skyldes arbeid med glasset og dets rammer
  • Skade på glass ved bygnings- og innredningsarbeider
  • Utett isolerglass
  • Skade på grunn av snø som alene rammer takrenner, snøfangere og markiser
  • Motorvogn, tilhenger til motorvogn, luftfartøy, seilbåt eller motordrevet fartøy, som ikke er varer i næringsvirksomhet

Vanlige spørsmål

Forsikringer tilbys i samarbeid med Storebrand