Vestland får flytte pensjonen til Storebrand

KLP tapte i saken de anla mot Vestland fylkeskommune for å stoppe Vestlands kontraktsinngåelse med Storebrand som ny pensjonsleverandør. Det er både vi og Vestland fornøyd med.

Av Jon M. Hippe, direktør for offentlig sektor i Storebrand
KOMMENTAR ·

Nå gleder vi oss til å komme i gang med det viktige arbeidet med å levere gode pensjoner til Vestlands 11000 nåværende og fremtidige pensjonsmottakere. Vi lover å jobbe hardt for at Vestland og alle deres ansatte skal bli fornøyde med sin pensjonsløsning.

Valget av Storebrand som pensjonsleverandør ble gjort i Vestland Fylkesting i september, men KLP klaget på avgjørelsen. Domstolen har nå avvist KLPs krav om midlertidig forføyning.

Selv om de konkrete spørsmålene retten vurderte i saken kan virke tekniske, handler det om noe større. Skal KLP kunne opprettholde et reelt pensjonsmonopol i kommunesektoren?

Vestland viser hva kommunene kan oppnå

Det kan i så fall bli kostbart for kommunene. Kommunene har allerede spart på at Storebrand har gått inn i markedet for offentlig tjenestepensjon. Etter at Storebrand i 2019 kom tilbake har KLP satt ned prisene og innført avkastning på innskutt egenkapital. Kommunene har spart millioner, og vi har fått se hva konkurranse og et fungerende marked kan bety. Anbudsprosessen i Vestland viser hva kommunene kan oppnå ved å bytte pensjonsleverandør. I tillegg til årlige besparelser får Vestland frigjort 140 millioner kroner i innskutt egenkapital og 240 millioner kroner til å redusere fremtidige forsikringspremier ved å flytte til Storebrand.

Kommuner som er kunder i KLP må skyte inn egenkapital i selskapet. Denne innskutte egenkapitalen får de kun ut ved flytting, og det er opp til styret i KLP om kundene får avkastning på innskuddene. I perioden 2012 til 2018, da kommunene ikke hadde alternativer til KLP, ble avkastningen holdt tilbake. Avkastning som tildeles for 2019 og fremover settes av på en konto og frigjøres kun for kundene ved flytting til en annen pensjonsleverandør. Uten konkurranse og mulighet til å flytte fra KLP vil kommunene ikke få ut sin investerte kapital og deler av den avkastning de har hatt.

For kommunene innebærer den innskutte egenkapitalen en kostnad. Kjernen i saken som ble prøvd for retten er hvordan kommunenes kostnad skal beregnes og tas hensyn til i vurderingen av KLPs tilbud. Alle er enige om at en slik beregning skal gjøres. Dette fremgår også av Pensjonsveilederen. En slik beregning skal sikre lik konkurranse mellom KLP og Storebrand, slik at kostnadsbildet blir sammenlignbart.

Hva handlet saken om?

I Vestlands anbudsprosess, der valget sto mellom KLP og Storebrand, gjorde Vestland en vurdering av kostnaden ved å binde kapital i KLP, og dermed gevinsten ved å frigjøre denne kapitalen. KLPs vedtekter gir ingen garanti for at egenkapitalinnskuddet beholdes eller for avkastning. Innskudd og eventuell avkastning får kommunene bare med ved flytting og de risikerer å måtte skyte inn mer kapital. Ut fra dette beregnet Vestland en avkastning de burde ha forventet på en tilsvarende investering med samme kjennetegn og risiko. Fra denne trakk de fra en tilført avkastning i KLP og kom fram til at et mål på tapet kommunen har er 2,4% av innskuddet.

Rettens vurdering

I saken mot Vestland argumenterte KLP for at kostnaden fylkeskommunen har ved et tvunget egenkapitalinnskudd i selskapet er liten. Rettens kjennelse var imidlertid helt klar. Det skal tas hensyn til Vestlands kostnader med et tvunget egenkapitalinnskudd. I kjennelsen heter det: "Retten kan ikke etter bevisføringen se at det er lagt vekt på ulovlige eller vilkårlige hensyn eller at vurderingen strider mot de grunnleggende hensynene i LOA § 4. Det er ikke påvist feil i faktiske omstendigheter og skjønnet fremstår etter bevisførselen ikke som usaklig, vilkårlig eller sterkt urimelig."

De fleste kommuner og fylkeskommuner vil være forpliktet til å gjennomføre konkurranse om pensjon for å følge anskaffelsesregelverket i 2021. Det er ikke noe i saken mellom KLP og Vestland som hindrer kommuner fra å gjennomføre konkurranser om tjenestepensjon. Erfaringen fra Vestlands anbudskonkurranse er at kommunene kan spare mye på dette.


Fant du det du lette etter?